(14.10 hodin)
(pokračuje Křeček)

Petiční výbor nakonec přijal usnesení, které vám bylo rozdáno jako tisk 1185/3, ve kterém nekoncipuje domácí násilí jako zvláštní trestný čin, ale, jak již bylo řečeno, jako přitěžující okolnost různým trestným činům.

Domnívám se, že to je schůdná cesta, která nezasahuje nijak dramaticky do současné úrovně trestního práva, na druhé straně však významně přispívá k řešení tohoto negativního jevu. Doporučuji proto tento způsob řešení přijmout a v podrobné rozpravě navrhnu, aby za základ projednávání bylo vzato usnesení petičního výboru.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Mám zde pouze jedinou písemnou přihlášku pana poslance Zdeňka Jičínského, ale táži se ho, zda je do obecné, nebo do podrobné. Do obecné rozpravy. Prosím pane poslanče, máte tedy slovo.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, myslím si, že nikdo z účastníků jednání ústavně právního výboru nevycházel z toho, že by domácí násilí nebo násilí v rodině, jak již tento jev budeme nazývat, bylo nějakou soukromou záležitostí. Myslím, že všichni ti, kdo se účastnili těchto diskusí, jsou si vědomi, že to je záležitost společensky závažná, která má trestně právní charakter v určitých případech, takže o to spor nebyl. To nebylo předmětem pochybností o tom, zda nová úprava ano, nebo ne.

Pochybnosti, které zazněly na schůzi Poslanecké sněmovny v prvním čtení a potom i na schůzi ústavně právního výboru, se týkaly otázek jiného druhu. Nemyslím si, že tu je nějaký zásadní spor mezi návrhem, který petiční výbor přijal a který tu odůvodnil zejména zpravodaj, a mezi tím záporným stanoviskem, které přijala většina ústavně právního výboru.

Problém má několik poloh. Chci tu upozornit na jednu, na kterou většinou upozorňuji, když jde o tyto jednotlivé, velmi dílčí změny trestního zákona, že není nezbytné podle mého soudu takto per partes, a to per partes velmi malých, postupně měnit trestní zákon, když se připravuje jeho celková kodifikace a doba projednávání není už tak vzdálená.

Zároveň také chci říci další věc, že to, co nazýváme domácím násilím, ani dnes není beztrestné a podle platných ustanovení trestního zákona to stíhat a trestat lze. Ale základní problém je jinde, takže i kdybychom tuto změnu přijali, hlavní problém podle mého soudu není v tom, zda je, nebo není dostatečná právní úprava tohoto společensky nebezpečného jevu, ale základní problém je v tom, že tento jev se za prvé obtížně zjišťuje, a když se zjistí, tak se velmi obtížně stíhá právě proto, že to je domácí násilí, a policie, jak známo, v řadě případů velmi váhá před zásahem v těchto věcech právě proto, že jde o domácí sféru.

Budu opakovat svůj návrh na zamítnutí této předlohy. Pokud většina Poslanecké sněmovny bude mít jiný názor, nemyslím, že se stane nějaké neštěstí, protože trestní řád jsme už x-krát měnili, někdy důvodně, někdy ne, ale chci upozornit na to, že hlavní problém opravdu není v tom, jestli změníme, nebo nezměníme trestní zákon, protože se mi zdá, že někdy podléháme této iluzi, že změnou trestního zákona vyřešíme problém. Kolega Křeček dokonce řekl, že tento problém bude ošetřen, což já nemám rád, když se legislativně něco ošetřuje, ale zejména nebude "ošetřen" tento problém jako společenský fenomén, protože má mnohem složitější příčiny a zejména je mnohem obtížnější proti němu zasahovat.

Je třeba podle mého soudu více přemýšlet o tom, co proti tomuto společensky nebezpečnému jevu činit z hlediska celkového systému společenské výchovy, vzdělávání ve školách, jak lze zlepšovat příliš zhrublé mravy ve společnosti a jak zlepšit i práci policie i dalších orgánů sociální péče apod. Tam jsou skutečné možnosti s tímto jevem něco udělat, ne tím, že změníme paragraf trestního zákona.

Takže, jak říkám, pokud většina bude pro a tento návrh se přijme, nestane se nějaké neštěstí, ale nepodléhejme iluzi, že jsme učinili něco významného pro boj s tímto společensky velmi nebezpečným jevem.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Jako druhý se přihlásil pan poslanec Marek Benda.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážená nepřítomná vládo, dámy a pánové, já se celkem výjimečně výrazně ztotožním se svým předřečníkem a připojuji se k jeho návrhu na zamítnutí.

Mám pocit, že se jedná o další z řady poslaneckých novel trestního zákona a trestního řádu, které v okamžiku, kdy se objeví nějaký společenský problém, který je obtížné stíhat, přijdou s jedinou tezí: zvyšte sazbu. Už jsme to tady zažili u veřejných stráží, už jsme to tu zažili u sprejerů, kteří slavně prošli, a myslím si, že se na sprejování měst nezměnilo vůbec nic, a teď se přichází s další takovouto tezí v tzv. problematice domácího násilí. Neumíme řešit problém, který samozřejmě neumíme řešit, protože se odehrává v převážné většině v rodinách a chybějí nám svědci. Pokud lidé nechtějí svědčit nebo se bojí svědčit, tak samozřejmě ho nebudeme schopni řešit dále, jen přitvrdíme sazby. Pokládám to za naprostý omyl, toto ztvrzování a zvyšování sazeb v těch případech, kdy neumíme nějaký společenský jev postihovat jako globál.

To je první poznámka, kvůli které se výrazně připojuji k návrhu na zamítnutí.

Druhá poznámka, možná ještě zásadnější, se týká znění, které předkládá petiční výbor, které, myslím si, je zásadním způsobem nebezpečné.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP