(14.50 hodin)
(pokračuje Bláha)

Protože tento návrh se předkládal z jednoho základního důvodu a předpokladu, že za prvé výrobní a spotřební družstva byl jediný segment, který tu existuje historicky už před první republikou, který nebyl vypořádán a nemohl být vypořádán jakoukoliv právní úpravou za celá léta až do současné doby. Mám teď na mysli léta před rokem 1989 a po roce 1990, kdy při všech transformacích hlavně z počátku 90. let probíhaly i prodeje pozemků ve velmi zajímavých a tehdy příhodných cenách, vzhledem k tomu, že v té době nebyl přijat zákon o majetku státu a byl přijat bohužel až o devšt let později.Víme všichni, že byl přijat v roce 2000, tak nemohlo být v podstatě projednáno to, co navrhujeme dnes, a proto jsme navrhovali uplatnit převod na rozdíl od jiných bezúplatných, které do té doby proběhly, a uplatnit převod v podstatě v cenách z doby řekněme transformace z roku 1991, což jsou ceny přibližně stejné jako v této chvíli, i když samozřejmě určitým způsobem nižší.

Domníváme se, že narovnání této poslední skupiny na rozdíl od nás všech a převodu bezúplatného pozemku pod domy, pod rodinnými vilkami, sportovcům a jejich oddílům a dalším, že bychom mohli se vypořádat i s touto skupinou spotřebních výrobních družstev a jinými specifikami, která podle mě mají výraznou historickou tradici.

Podle mého soudu měla být zachována a především umožněna, pokud se přihlásí do konce roku 2003 k tomu, že mají zájem o odkoupení pozemků, aby bylo řečeno, v jakých hodnotách jim toto může být ze strany státu nabídnuto, aby nemohlo dojít k té nepříjemné situaci, že by opět mohl být jiný vlastník pozemků, to je ten negativní stav, a jiný vlastník stavby. To si myslím, že by bylo ke škodě věci a také pro existenci družstev jako takových.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Předložený návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru, hospodářskému výboru a výboru pro regionální rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí. Usnesení výborů byla rozdána jako sněmovní tisky 1200/2 až 4. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Vladimír Doležal.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, dovolte, abych vás seznámil s unesením rozpočtového výboru č. 619, které jste obdrželi jako sněmovní tisk 1200/4, který vyjadřuje usnesení rozpočtového výboru z jeho 58. schůze konané 10. dubna 2002.

Po úvodním slově zástupce předkladatele poslance Bláhy, zpravodajské zprávě poslance Doležala a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby s návrhem zákona poslance Jana Bláhy a Evžena Snítilého na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, sněmovní tisk 1200, vyslovila souhlas s příslušnými připomínkami, které jsou již ve zmiňovaném tisku.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Nyní prosím, aby se slova ujala zpravodajka hospodářského výboru paní poslankyně Ludmila Brynychová.

 

Poslankyně Ludmila Brynychová: Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, jako zpravodajka hospodářského výboru si vám dovolím předložit usnesení č. 423 hospodářského výboru ze dne 11. dubna 2002, které jste dostali jako sněmovní tisk 1200/2. Bohužel při přepisu pozměňovacích návrhů došlo k vynechání části věty v odstavci 4, který se týká § 60 odst. 2. Hospodářský výbor schválil pozměňovací návrhy zcela identické s pozměňovacími návrhy schválenými rozpočtovým výborem, které máte předloženy ve sněmovním tisku 1200/4, a to za slovy "tohoto bytového družstva" je třeba vložit text "a sloužící k zabezpečení správy, údržby a oprav bytových domů ve vlastnictví tohoto bytového družstva".

Děkuji za opravu i za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, paní poslankyně. Nyní prosím, aby se slova ujala zpravodajka výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí paní poslankyně Zuzka Rujbrová.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Kolegyně a kolegové, výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí přijal na své 60. schůzi dne 3. dubna 2002 usnesení č. 308, kterým doporučuje Poslanecké sněmovně návrh uvedený pod sněmovním tiskem 1200 zamítnout.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, paní poslankyně. Otevírám obecnou rozpravu. Táži se, kdo se do ní hlásí. Jako první se přihlásil pan poslanec Vladimír Doležal.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, dovolte, abych se přiklonil k návrhu výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí na zamítnutí, a tím i procedurálně splnil povinnost, aby tento návrh zazněl v obecné rozpravě, a pokusil se říci základní výhrady, které k tomuto návrhu mám.

Samozřejmě se domnívám, že neustále platí usnesení Poslanecké sněmovny z 25. května loňského roku z 36. schůze pod číslem 1622, kdy sněmovna uložila Ministerstvu financí vydat vyhlášku, kterou bude stanoven postup stanovení veřejného zájmu pro možnost bezúplatného převodu majetku státu, a to zejména ve vztahu k majetku státu, na který byl před účinností tohoto zákona zřízen vztah trvalého užívání. Všichni si jistě pamatujeme, při jaké příležitosti se toto usnesení schvalovalo. Bylo to při projednávání sněmovního tisku 828 - novela občanského zákoníku, kdy proběhla veliká diskuse a veliký boj o to, zda vydávat majetek sportovcům, ale hlavně, o jaký majetek se jedná, v jakém rozsahu, v jaké hodnotě a komu všemu, protože se nejedná jenom o sportovce, ale o všechna občanská sdružení.

Dnes zde máme obdobný návrh týkající se ale pro změnu družstev, to znamená, že veškerý majetek neboli pozemky přilehlé k jimi užívaným zařízením a nemovitostem jim budou předány. Nikdo nedefinuje, jak velký a v jakém rozsahu tento majetek bude. Pokud se dobře pamatuji, v rámci rozpravy zaznělo, že na území Prahy se jedná o majetek v hodnotě řádově 5 mld. korun českých. Považuji to za velice odvážné, protože nikdo neví o jaké pozemky v podstatě jde, ale hlavně není omezeno, zda k budově, která má řádově stometrovou zastavěnou plochu, se nevydává dvacetihektarový pozemek, který bude jistě sloužit k úplně něčemu jinému než k fungování družstva. Hrozně rád bych, aby nám konečně předkladatelé řekli, o jaký majetek a jaké množství majetku se jedná a zda tímto chtějí zrušit usnesení Poslanecké sněmovny a rozdávat majetek tohoto státu v podstatě na počkání, protože se blíží volby a naše odpovědnost končí.

Proto ještě jednou navrhuji zamítnutí tohoto návrhu ve druhém čtení. V případě, že tento návrh neprojde, navrhuji vrácení tohoto návrhu zpět do výboru, aby se dalo doplnit alespoň omezení rozsahu těch pozemků do úrovně např. zastavěné plochy příslušných nemovitostí. Domníváme se, že pokud někdo potřebuje přilehlé pozemky, tak je potřebuje k tomu, aby nemovitost fungovala, ale ne aby s tím kupčil či obchodoval.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Kdo se dále hlásí do obecné rozpravy? Pan poslanec Karel Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo, pane předsedající. Chtěl bych reagovat na předřečníka, že se možná spletl, protože majetek České republiky už byl dávno rozdán. Už téměř není co rozdávat. Nedávno jsem tady hovořil o tom, jak se vracejí zadarmo desetitisíce hektarů půdy, které byly drženy neoprávněně proti zákonu do roku 1939 i 1945, a dneska se klidně vrací bez jakéhokoliv zákonného podkladu Pozemkovým fondem.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP