(15.00 hodin)
(pokračuje K. Vymětal)

V tomto případě ovšem jde o existenci spotřebních družstev a výrobních družstev. Asi je chce pan kolega Doležal zlikvidovat tím, že si budou muset ty pozemky koupit. Tak prosím zlikvidujme i maloobchodní síť těchto družstev na vesnicích a celém venkovu České republiky! Můžeme to udělat a dejme to ještě nejlépe darem dalším šlechtickým rodům v České republice po Bílé hoře.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Dále bude hovořit pan poslanec Vladimír Doležal.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Líbí se mi úvaha mého předřečníka, zástupce KSČM, že pokud se někde něco rozdává, rozdejme všechno. To má svoji opravdu velikou logiku a opravdu to brání zájmy obyvatel České republiky. Ale já nechci zlikvidovat příslušná již zmíněná družstva. Souhlasím s tím, ať provozují, ale nedomnívám se, že k tomu potřebují určitě všechen majetek, který vyplývá z tohoto zákona. K tomu, abyste něco provozoval, potřebujete přístupovou cestu, místo na popelnice a chodník, ale určitě ne zahradu, popř. další pozemky, které rozparcelujete a prodáte. Kšeft je to určitě zajímavý, ale pokud to mají takto dobře připravené, ať to udělají. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Dále se hlásí poslanec Jan Bláha.

 

Poslanec Jan Bláha: Je mi líto, že tu dochází k nedorozumění, protože pan kolega předřečník velice dobře ví, že v textu se hovoří o pozemcích, které tvoří jeden funkční celek se stavbou. Za prvé používat tvrzení, že někdo někdy někde řekl v této síni nebo nevím kde, že v Praze jde o 5 mld., tak asi bychom našli ve stenu, že se to netýkalo ani výrobních, ani spotřebních družstev, ale touto sněmovnou přijatých jiných návrhů bezúplatných převodů jistým společenským, tělovýchovným a dalším organizacím.

Za třetí je tady především ten zásadní rozdíl v tom, že jde vždy na rozdíl od všech ostatních bezúplatných převodů i nám všem - na to bychom neměli zapomínat, tak jak tu sedíme - že nejde o bezúplatný převod pozemku u rodinného domku. Také bychom mohli tenkrát vyprávět, jestli pozemek pod barákem a zahradu ne. Po 90. roce proběhly tyto bezúplatné převody.

Hovořím o tom, že právě proto, že jde o družstva, výrobní a spotřební, která zaměstnávají řádově 40 000 zaměstnanců a jako jediná zaměstnávají 25 % tělesně postižených, což nemá žádná firma v této republice. Rozhodně i jejich příjmy jsou pod průměrem této republiky v úrovni mezi 9 - 11 000 Kč z jejich vlastního výkaznictví. Je to o tom, že tato družstva nežádají bezúplatné převody. Žádají úplatné, ale prosí, a proto jsme ten návrh dělali, aby měla stejné možnosti jako všechny vzniklé s.r.o po roce 1990, kdy kupovaly pozemky za pětikorunu, s prominutím, a to ještě většinou méně.

Tady ty ceny - a jistě kolegové znají vyhlášky a určitě je mohli citovat sami - se pohybují ve vztahu k vyhlášce na toto téma: hlavní město Praha 1700 Kč za metr, ve statutárních městech 800 Kč za metr, ve městech o něco menších 500 Kč za metr, v městech nad 15 000 obyvatel 150 Kč za metr, v městech nad 5000 obyvatel 100 Kč za metr a v menších 70 Kč. Celkově u výrobních a spotřebních družstev, tak jak aspoň jsou informace, které jsou dohledatelné, se jedná řádově o předpoklad celkem, protože jde o družstva, když jde o výrobní kožedělná, kožešnická, textilní, pletařská, chemická a další - samozřejmě, že ta provozovna není jen pod budovou, samozřejmě, že ty provozovny mají své další plochy, ať už distribuční, manipulační, samozřejmě pokud jde o jiné, dřevozpracující výroby a další, mají samozřejmě i další pozemky v této výrobě. Kovodružstva, autodružstva, elektro, fotografická stavební atd. ostatní družstva. Celkově to lze hodnotit řádově na 265 ha pro všechny dohromady. Je otázka, jestli budou mít možnost toto koupit v cenách, které jsem před chvílí citoval, anebo jestli to nebudou moci koupit. Budou postavena do situace, kdy pokud se nedohodnou o dalším, otázka je, v jakém nájmu a v jaké dohodě v roce 2003, jestli nebudou řekněme pozemky, které užívají, skoupeny třetí osobou.

Kdybychom aspoň zachovali tento princip, že by měla jako každé jiné právnické osoby mít vztah stavba - pozemek, tak myslím, že toto nemůžeme srovnávat s tím, co tady bylo tvrzeno o všech jiných bezúplatných, darovacích a jakýchkoli jiných převodech. Tady je to vždy o možnosti úplatného prodeje, nedohodnou-li se dále na nájmu či jiné formě, která samozřejmě v zákoně bude.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Pokud se nikdo nehlásí, obecnou rozpravu končím.

Myslím, že i tato slova pana poslance Bláhy mohla zaznít jako závěrečná slova. Přesto se táži, zda hodlají využít svého práva jak navrhovatel, tak zpravodaj. Pane poslanče Bláho, pane poslanče Doležale? Jsou závěrečná slova, prosím.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Přiznám se, že závěrečné slovo nemám, jen budu rekapitulovat, že byli tři vystupující, z toho zazněl jeden podmíněný návrh na zamítnutí. V případě, že neprojde, bylo navrženo vrácení výboru k novému projednání.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Ano, děkuji. Pokusím se gongem oznámit, že bude hlasování.

Jeden výbor ve svém usnesení předložil návrh na zamítnutí, tento návrh doporučil i zpravodaj v rozpravě. Pokud tento návrh nebude přijat, budeme hlasovat o vrácení výboru k novému projednání. Pouze bychom asi měli upřesnit, kterému výboru, protože jsme jej přikázali třem výborům. Takže všem třem výborům, přestože ony zbylé dva daly kladná stanoviska.

Na základě žádosti z pléna vás odhlásím a žádám vás o novou registraci.

 

Budeme hlasovat o zamítnutí tohoto návrhu zákona. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Kdo je proti? - Pardon, přesto lhůta 20 vteřin byla zachována. (Námitky ze sálu.)

 

Dobře, prohlašuji toto hlasování za zmatečné, žádám, abychom jej vynulovali, a budeme znovu hlasovat. Je tady znovu návrh na odhlášení, takže ještě jednou vás odhlašuji a žádám vás o novou registraci.

 

Budeme hlasovat o zamítnutí tohoto návrhu zákona.

Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 70 z přítomných 129 poslanců pro 55, proti 71. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme tedy hlasovat o vrácení zákona výborům k novému projednání.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 71 z přítomných 130 poslanců pro 56, proti 69. Návrh nebyl přijat.

 

Zahajuji tedy podrobnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Paní poslankyně Zuzka Rujbrová.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Pane předsedající, dovolte, abych přednesla legislativně technická upřesnění, a to za prvé pod názvem zákona navrhuji znění: Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupováním v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP