(15.20 hodin)
(pokračuje Horníková)

Považuji jako zpravodaj tohoto tisku za důležité upozornit Poslaneckou sněmovnu na tuto skutečnost, a je tedy dále pouze na tomto sboru, jak s uvedeným návrhem zákona naloží.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, paní poslankyně. Kdo se dále hlásí? Písemně je přihlášen pan poslanec Plachý, ale až do podrobné rozpravy. Kdo se tedy hlásí ještě do obecné rozpravy? Pokud se nikdo nehlásí, obecnou rozpravu končím.

V rozpravě žádné návrhy nezazněly, a proto otevírám podrobnou rozpravu, do které je přihlášen pan poslanec Jaroslav Plachý.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych podal dva pozměňovací návrhy k tisku 1203.

První návrh se týká názvu zákona. Název zákona zní: "Zákon, kterým se mění podmínky pro použití půjčky poskytované na základě nařízení vlády č. 190/1997 Sb., o poskytnutí finanční pomoci v oblasti bydlení občanům postiženým povodněmi v roce 1997 nebo v roce 1998, ve znění pozdějších předpisů, a podmínky pro použití půjčky poskytované na základě nařízení vlády č. 148/1997 Sb., o poskytování bezúročné půjčky na bytovou výstavbu, ve znění pozdějších předpisů".

Druhý pozměňovací návrh je doplnit nový § 3, který zní: "§ 3. Podmínka pro použití půjčky poskytnuté na základě vládního nařízení č. 148/1997 Sb., o poskytování bezúročné půjčky na bytovou výstavbu, ve znění pozdějších předpisů, která stanovuje dokončení výstavby tak, aby kolaudační rozhodnutí nabylo právní moci nejpozději do 4 let ode dne nabytí právní moci stavebního povolení, se prodlužuje na 5 let."

Stávající § 3 a § 4 se přečíslují na § 4 a § 5.

Pozměňovací návrh 1 a 2 navrhuji hlasovat společně.

Dámy a pánové, dovolte mi krátké odůvodnění mého pozměňovacího návrhu.

Půjčky poskytované na základě vládního nařízení č. 148/1997 Sb., o poskytování bezúročné půjčky na bytovou výstavbu, ve znění pozdějších předpisů, mají obdobně jako půjčky poskytované občanům postiženým povodněmi striktní podmínku pro poskytnutí půjčky, která stanovuje dokončení výstavby tak, aby kolaudační rozhodnutí nabylo právní moci nejpozději do čtyř let ode dne právní moci stavebního povolení. Při nesplnění této podmínky je občan povinen půjčku neprodleně vrátit.

Dámy a pánové, byl jsem osloven několika stavebníky, kteří nestihli kolaudaci stavby o několik málo dnů, a proto byli vyzváni Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, aby půjčku neprodleně vrátili. Dále byli kontaktováni finančním úřadem, který jim chce vyměřit penále za neoprávněné užití prostředků státního rozpočtu. Tyto rodiny se dostaly do situace, kdy po dokončení stavby domu jsou nuceni dům prodat, aby mohly zaplatit pohledávky státu. Přitom úředníci ministerstva ještě v pololetí loňského roku údajně informovali stavebníky, že nedodržení termínu kolaudace o pár dnů bude pouze pokutováno symbolickou částkou do jednoho tisíce korun. Dále existuje skupina stavebníků, kteří sice lhůtu kolaudace dosud nepřekročili, ale vědí už nyní, že ji o měsíc či dva nestihnou.

Pokud nechceme tyto příjemce půjčky vystěhovat na ulici a jejich dům vydražit, měli bychom prodloužit lhůtu ze čtyř let na pět let. Současně by Ministerstvo pro místní rozvoj mělo zvážit další změkčení tvrdosti vládního nařízení z důvodu zvláštního zřetele hodných.

Dámy a pánové, děkuji za podporu mých pozměňovacích návrhů.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Kdo se dále hlásí do podrobné rozpravy? Pokud se nikdo nehlásí, podrobnou rozpravu končím.

Táži se pana navrhovatele i paní zpravodajky, zda hodlají využít svých závěrečných slov. Není tomu tak.

(Zpravodajka poslankyně Horníková žádá o možnost přednést ještě jeden pozměňovací návrh.)

Já jsem ale rozpravu už uzavřel, paní zpravodajko. Já jsem se přece ptal, kdo se hlásí ještě do rozpravy, a nikdo se nehlásil. Museli bychom požádat pana ministra, nebo by někdo musel vznést návrh na znovuotevření podrobné rozpravy. Pan ministr Bureš je ale dobrota sama a vyhoví vašemu požadavku, paní zpravodajko, abyste mohla ještě vystoupit.

Prosím, pane ministře.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jaroslav Bureš: Vážený pane místopředsedo, paní poslankyně, páni poslanci, zdá se, že je nezbytné, abychom umožnili vyjádřit skutečně všechny názory, které se této problematiky týkají, a proto se tedy pokouším otevřít znovu rozpravu.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane ministře. Podrobná rozprava je tedy znovu otevřena a paní zpravodajka Horníková se do ní hlásí.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Vážený pane předsedající, děkuji za udělení slova.

Dovolila bych si tedy přednést ještě jeden pozměňovací návrh, který se týká sněmovního tisku 1203, a to § 1. Navrhuji nové znění tohoto paragrafu:

"§ 1. Lhůta pro dokončení výstavby tak, aby kolaudační rozhodnutí nabylo právní moci nejpozději do 4 let od poskytnutí půjčky, uvedená v podmínkách pro použití půjčky podle § 10 odst. 1 písm. b) nařízení vlády č. 190/1997 Sb., o poskytnutí finanční pomoci v oblasti bydlení občanů postižených povodněmi v roce 1997, se prodlužuje na dobu 5 let."

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, paní kolegyně. Kdo se dále hlásí do podrobné rozpravy? Vzhledem k tomu, že už se skutečně nikdo nehlásí, podrobnou rozpravu uzavírám.

Závěrečná slova nejsou potřebná. Končím tedy druhé čtení tohoto návrhu zákona, končím projednávání bodu č. 26. Děkuji navrhovateli panu poslanci Kvapilovi a zpravodajce paní poslankyni Horníkové.

 

Budeme pokračovat bodem číslo 27 - Návrh poslanců Petra Nečase a Miloše Titze na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., ústavního zákona č. 300/2000 Sb. a ústavního zákona č. 395/2001 Sb. a ústavního zákona č. 448/2001 Sb., sněmovní tisk 1214, druhé čtení

Poprosím kolegy z poslaneckého klubu ODS, aby se pokusili zajistit účast navrhovatele pana poslance Nečase, poněvadž pan poslanec Titz je z dnešního jednání omluven z důvodu účasti na semináři v bratrské zemi - na Slovensku. Žádám tedy poslanecký klub ODS, aby zajistil předkladatele tohoto návrhu zákona pana poslance Petra Nečase.

Hlásí se pan poslanec Koháček.

 

Poslanec Petr Koháček: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, právě jsem byl informován sekretariátem našeho výboru, že pan předseda Nečas přijímá zahraniční delegaci, takže je dost problematické, aby se dostavil k jednání. Dávám proto tradiční návrh na zařazení tohoto bodu na konec druhých čtení.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP