(15.30 hodin)

Místopředseda PSP František Brožík: Je to procedurální návrh, abychom bod č. 27 zařadili na závěr druhých čtení, tzn. za bod č. 33, tzn. jako bod 34 stávajícího programu.

Na základě žádosti z pléna vás všechny odhlašuji a žádám vás o novou registraci.

 

Budeme hlasovat o zařazení bodu 27, sněmovní tisk 1214, jako poslední druhé čtení bloku druhých čtení.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že hlasování pořadové číslo 72 z přítomných 104 pro 79, proti 6. Návrh byl přijat.

 

Budeme pokračovat bodem číslo

 

28.
Vládní návrh zákona o některých opatřeních souvisejících se zákazem
bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona
/sněmovní tisk 1230/ - druhé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Vladimír Špidla. Prosím, pane místopředsedo, ujměte se slova.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, na předcházející schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky byl v prvním čtení projednán vládní návrh zákona o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona. Zákon svým obsahem upravuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob související se zákazem vývoje, výroby, hromadění a použití bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a jejich zničení a současně rozšiřuje působnost Státního úřadu pro jadernou bezpečnost při výkonu státní správy související s tímto zákonem o vedení evidence stanovených vysoce rizikových a rizikových biologických agens a toxinů.

Svým usnesením Poslanecká sněmovna přikázala tento návrh k projednání výboru pro obranu a bezpečnost ve zkrácené lhůtě. Výbor pro obranu a bezpečnost návrh zákona o některých opatřeních atd. projednal dne 10. dubna 2002 na své 67. schůzi a k předloženému návrhu nevznesl žádné připomínky.

Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, doporučuji vám k předmětnému návrhu zákona vyslovit souhlas Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve druhém čtení a třetím čtení v rámci jednání této schůze PSP ČR.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane místopředsedo. Návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání výboru pro obranu a bezpečnost, jehož usnesení bylo rozdáno jako sněmovní tisk 1230/1. Prosím, aby se slova ujal náhradní zpravodaj výboru pan poslanec Jan Žižka, protože zpravodaj pan poslanec Miloš Titz je na zahraniční služební cestě, jak jsem sdělil k minulému bodu. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Žižka: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, výbor pro obranu a bezpečnost se skutečně na své 67. schůzi 10. dubna zabýval tímto tiskem a přijal usnesení, ve kterém souhlasí s vládním návrhem zákona o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona, sněmovní tisk 1230. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám písemné přihlášky, a proto se táži, kdo se hlásí do této obecné rozpravy. Pokud se nikdo nehlásí, obecnou rozpravu končím.

Hlásí se pan poslanec Payne, ale do podrobné rozpravy, takže nemusíme revokovat ukončení obecné rozpravy.

Otevírám podrobnou rozpravu. Prosím, aby pan kolega Žižka zaujal místo u stolku zpravodajů. Do podrobné rozpravy se písemně přihlásil pan poslanec Václav Frank, po něm vystoupí pan poslanec Jiří Payne.

 

Poslanec Václav Frank: Děkuji, pane místopředsedo. Pane ministře, kolegyně a kolegové, při projednávání tohoto návrhu zákona v rámci prvního čtení jsem mj. konstatoval, že jde o velmi potřebnou právní normu, která je ve své podstatě rozpracováním a aplikací úmluvy již v minulosti naší republikou podepsané.

Nicméně v rámci tohoto druhého čtení si dovolím předložit několik víceméně drobných návrhů, o kterých se domnívám, že mohou přispět k precizaci textu návrhu zákona.

Za prvé mi dovolte předložit v § 1 odst. a) - navrhuji za slova "související se zákazem" vložit slovo "výzkumu" a za slovo "výroby" doplnit slovo "zkoušení".

Celý odstavec a) by zněl: Práva a povinnosti fyzických a právnických osob související se zákazem výzkumu, vývoje, výroby, zkoušení, hromadění a použití bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a jejich zničením, s nakládáním se stanovenými vysoce rizikovými a rizikovými biologickými agens a toxiny, které mohou být zneužity k porušení zákazu bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní.

Pak by se pokračovalo odst. b).

Tento návrh zdůvodňuji tím, že vývoj není pojmově stejný jako výzkum, protože zpravidla předchází výzkumu a je spíše na teoretické bázi. Pokud by tento pojem zákon neobsahoval, bude možné zákon obejít tím, že se bude provádět výzkum pod jiným názvem, jinými slovy vývoj.

Zkoušení - tento pojem proto, že zkoušení nesmí být v zákonu chápáno jako součást vývoje a výzkumu. Bakteriologické a biologické zbraně by mohly být sice zakázány, ale zkoušení by se mohlo provádět nadále bez problémů.

Druhý pozměňovací návrh je v § 2 odst. 3, druhý řádek - za slova "nebo zbraně" vložit slova "a munice". Věta by pokračovala textem: které mají speciální konstrukční podobu vhodnou k plnění atd. Celý odstavec 3 by tedy zněl: Jakákoliv zařízení, vybavení, přístroje nebo způsoby šíření navržené k použití a plněné takovými biologickým agens nebo toxiny nebo zbraně a munice, které mají speciální konstrukční podobu vhodnou k plnění a použití takových biologických agens nebo toxinů k nepřátelským účelům, nebo v ozbrojeném konfliktu. Totéž platí pro přenašeče biologických agens záměrně nakažené k nepřátelským účelům nebo k použití v ozbrojeném konfliktu.

Třetí pozměňovací návrh - obdobně doporučuji v § 2 odst. 3, písm. l) doplnit ve druhém řádku za slovo "jejich" slovo "výzkum", za slovo "výroba" slovo "zkoušení".

Zdůvodnění: Jde o zcela stejnou obdobu jako u § 1.

Čtvrtý pozměňovací návrh - je to doplnění § 2 odst. 3 písm. n), kde rovněž v prvním řádku za slova "použitelné pro" vložit slovo "výzkum" a za slovo "vývoj" slovo "zkoušení".

Ve druhém řádku pak za slovo "zbraní" vložit slova "a munice".

Věta by pokračovala: zejména aerosolové komory atd.

Opět chci citovat celý odstavec, který by zněl: Zařízení použitelné pro výzkum, vývoj, zkoušení, výrobu, hromadění a použití bakteriologických nebo biologických a toxinových zbraní a munice, zejména aerosolové komory - dále celý text odstavce nechat beze změn.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP