(15.40 hodin)
(pokračuje Frank)

Zdůvodňuji to tím, že jde o obdobné doplnění jako u předchozích odstavců, s tím, že pojem munice zahrnuje všechny bojové prostředky využívající vlastností, zejména energie výbušnin, a to buď přímo vyvoláním žádoucího účinku, nebo přímo k dopravě prostředků na cíl. Zbraně jsou pak v nejširším slova smyslu všechny předměty, kterými se můžeme bránit a jinou bytost usmrtit, poranit nebo jinak ji učinit neškodnou.

Pátý pozměňující návrh je obdobné doplnění rovněž § 2 odst. 3 písm. o), kde ve druhém řádku za slova "Úmluvy o zákazu" navrhuji doplnit slovo "výzkumu" a za slovo "vývoje" pak slovo "zkoušení". Rovněž i toto zdůvodnění jsem zde již citoval.

Stejným způsobem navrhuji upravit text v návrhu zákona § 4 odst. 1 v prvním řádku, před slovo "vývoj" zařadit slovo "výzkum" a za slovo "výroba" zařadit slovo "zkoušení". Domnívám se, že toto slovo lépe vystihuje podstatu a smysl požadovaného ustanovení.

Dalším mnou navrhovanou úpravou je § 15. Již v jeho názvu navrhuji slovo "Tranzit" nahradit slovem "Přeprava". Tutéž úpravu navrhuji provést u téhož paragrafu odst. 1, kde rovněž navrhuji slovo "Tranzit" nahradit slovem "Přeprava". Jsem přesvědčen, že slovo tranzit není plně totožné se slovem přeprava a navíc jde o pojem českého názvosloví.

Posledním upřesňujícím návrhem je ustanovení hlavy V § 21 odst. 1 písm. a), kde v prvním řádku navrhuji doplnit za slovo "zákaz" slovo "výzkum" a za slovo "vývoje" pak slovo "zkoušení". I tyto změny byly již mnou v úvodu předkládaných úprav zdůvodněny.

To jsou všechny mé pozměňující úpravy. Vážené kolegyně a kolegové, děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Kdo se dále hlásí do podrobné rozpravy? Pan poslanec Jiří Payne.

 

Poslanec Jiří Payne: Děkuji, pane místopředsedo. Vážená sněmovno, v předloženém vládním návrhu v § 2 písm. d) máme zmocňovací ustanovení nebo řekněme návětí zmocňovacího ustanovení, že seznam vysoce rizikových biologických agentů a toxinů je stanoven v prováděcím předpise. Prováděcí předpis má faktické zmocňovací ustanovení v § 22 v odst. 1. Tento vládní návrh obsahuje odkaz ještě na druhý seznam podobného druhu, a to v písm. e) zmiňovaného § 2. Tam se trochu překvapivě odkazuje na nařízení vlády č. 178/2001 Sb., které ovšem slouží pro úplně jiný účel, a to pro stanovení podmínek pro ochranu zdraví zaměstnanců při práci.

Problém je v tom, že parametry ochrany zdraví zaměstnanců při práci nejsou zcela shodné s těmi parametry, které potřebujeme z hlediska mezinárodních závazků pro stanovení těch nebezpečných látek z hlediska vztahů vůči zahraničí. To znamená, že pro naše vnitrostátní bezpečnostní předpisy při práci není zcela totožný seznam s tím, co vlastně očekává mezinárodní společenství od České republiky, že bude u nás zakázáno. Z toho důvodu bych doporučoval, abychom v písm. e) § 2 dali také zmocňovací nařízení, zmocňovací ustanovení pro SÚJB jako úřad, který je ústředním orgánem státní správy v této kompetenci, tak aby vlastně jedním prováděcím předpisem stanovil všechny seznamy těchto nebezpečných látek a měl to pod kontrolou, abychom vůči zahraničí plnili naše zahraničně právní závazky.

Pokud toto odůvodnění je srozumitelné, navrhl bych přesné znění, a to tak, abychom v § 2 odst. e) změnili závěr věty, který v současné době zní "a jsou stanovena v seznamu ve skupině 2 přílohy č. 10 zvláštního právního předpisu", je tam odkaz pod čarou na nařízení vlády č. 178/2001 Sb., "kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci". To je stávající vládní návrh, který by byl vypuštěn, tato slova by byla nahrazena slovy "a jejichž seznam je stanoven v prováděcím právním předpise", což by bylo vlastně nahrazení v tom písm. e).

Protože mám jisté legislativně právní pochybnosti nad tím zmocňovacím ustanovením "a jejichž seznam je stanoven v prováděcím právním předpise", protože to je velmi obecná formulace a my nevíme, jestli prováděcí předpis bude prováděn formou nařízení vlády, nebo vyhlášky, tak bych doporučoval upřesnění, to by byl vlastně druhý bod pozměňovacího návrhu, které by na obou místech toho zmocnění říkalo "jejichž seznam je stanoven vyhláškou". Protože my víme, že SÚJB vydává vyhlášky - v § 22 je totiž to zmocnění, je řečeno explicitně, úřad vydá vyhlášky k provedení § 2 písm. d), § 9, § 11 odst. 5 a § 16 odst 6. To znamená, že to faktické zmocňovací ustanovení v § 22 a v § 2 je vlastně jenom avízo, že takové zmocnění má být vydáno.

Takže já bych dával alternativní návrh, abychom v písm. d) § 2 nahradili slova "v prováděcím právním předpise" slovem "vyhláškou". Obdobně by potom můj pozměňovací návrh k písm. e) zněl také "je stanoven vyhláškou", a v každém případě v § 22 odst. 1 bychom museli doplnit za písm. d) ještě písmeno e). Jedná se o víceméně legislativně technickou změnu, jedná se o širší zmocnění pro SÚJB, aby se regulovaly tyto mezinárodně právní závazky v našem vnitřním právu prováděcím předpisem. Ale je to praktičtější, nekřížit odpovědnosti jednoho právního předpisu, který se týká bezpečnosti práce, s druhým právním předpisem, který se týká mezinárodních závazů v oblasti biologických a toxických zbraní.

Tolik tento návrh a já ho předám ještě písemně.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Kdo se dále hlásí do podrobné rozpravy? Vzhledem k tomu, že se do podrobné rozpravy již nikdo nehlásí, podrobnou rozpravu končím a táži se pana místopředsedy vlády, zda hodlá vystoupit se závěrečným slovem. Ano. Pan místopředseda.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Jen velmi krátce. Myslím si, že návrhy, které předložil pan poslanec Frank, jsou dosti významné, protože ony jsou určitým způsobem rozšířením té úmluvy, a nejsem si jist, jestli nejsou až příliš velkým rozšířením, které znemožní společnosti mít vůbec přehled v tomto oboru, který je nepochybně velmi nutný pro vhodnou ochranu. Upozorňuji na to, že to není jenom jednoduché doplnění. Je třeba, abyste tomu, vážené kolegyně, vážení kolegové, věnovali odpovídající pozornost.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji i vám, pane místopředsedo. Táži se pana zpravodaje. Pan zpravodaj nechce vystoupit. Žádné návrhy nezazněly. Končím tedy druhé čtení projednávání tohoto zákona. Končím projednávání bodu č. 28. Děkuji panu místopředsedovi vlády i zpravodaji.

Vážené kolegyně a kolegové, vzhledem k tomu, že se blíží 16. hodina, od které následují ústní interpelace na předsedu vlády, vládu České republiky a členy vlády, vyhlašuji desetiminutovou přestávku do 16.00 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 15.50 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP