(16.10 hodin)
(pokračuje M. Zeman)

Mohu konstatovat, možná s určitou lítostí, že vzhledem ke stavu, který dnes existuje v Nové huti, se přihlásil jenom jeden uchazeč, uchazeč, kterému zkráceně říkáme Ispat a formálně LNM Holdings, což je jedna z největších a nejrenomovanějších světových firem.

Vaše poznámka na téma, zda jsme spokojeni s tím, že LNM Holding nabízí za Novou huť jeden dolar, by byla odrazitelná bonmotem, protože Evropská komise prostřednictvím firmy Eurostrategy nám navrhla, abychom Novou huť prodali Třineckým železárnám za jednu korunu, a bonmot by spočíval v tom, že bych tvrdil, že jsme dosáhli zhruba 34krát vyšší ceny. To by byl ovšem bonmot.

Jenomže, milý pane místopředsedo, vy věříte tisku, kde tento údaj skutečně publikován byl. Náš tisk publikuje tři druhy zpráv. Zprávy pravdivé, zprávy pravděpodobné a zprávy nepravdivé. Pravdivou zprávou je datum vydání, pravděpodobnou zprávou je předpověď počasí a všechno ostatní jsou zprávy nepravdivé. Naletěl jste tedy jako mnoho jiných čtenářů tohoto tisku tomuto sdělení o jednom dolaru a já vás mohu ujistit, že se jedná o nesrovnatelně vyšší částky. Když říkám nesrovnatelně vyšší částky, tak tím nemám na mysli dva, tři nebo pět dolarů. Nicméně chci konstatovat, že exkluzivita této firmě je udělena pouze na dobu do 31. května t. r., což na ni vytváří určitý tlak, a že další společnosti, ať už jsou to Třinecké železárny, nebo US Steel, o nichž se často v našem dezinformačním tisku píše, do této chvíle nepředložily kromě vágních a mlhavých úvah žádnou seriózní nabídku. Takže jinými slovy, na tomto příkladu myslím mohu prokázat, že váš požadavek, abychom vypsali tendr, je roven ve své fakticitě požadavku, abychom vypsali tendr za účasti jednoho jediného zájemce, což je ovšem totéž jako exkluzivita.

Dovolte mi, abych se nyní zmínil o kontraktu se společností Housing and Construction. Za prvé mohu konstatovat, že platí totéž, co v případě Nové huti nebo České spořitelny, to je, že o dostavbu této dálnice projevil - a já dodávám bohužel - zájem jeden jediný zájemce a to byla právě tato izraelská společnost. I když oceňuji vaše schopnosti stavebního inženýra, chtěl bych upozornit, že pokud jde o cenu tohoto projektu, má vláda k dispozici projekty tak zanedbatelných autorit, jako jsou profesoři Moss, Lehovec a další, kteří konstatují, že z hlediska reálné ceny a reálných platebních podmínek je tato nabídka výrazně výhodná. Znovu upozorňuji, že tím rozhodně ani na vteřinu nehodlám zpochybňovat vaši autoritu. Nicméně dovolte mi, abych se opřel o názory těchto na vládě nepochybně nezávislých expertů, nejsou našimi placenými agenty, a abych se opřel zcela mimochodem i o názor místopředsedy dopravní komise ODS pana Ing. Staňka, DrSc., který doporučuje totéž. Pokud ve své snaze změnit svoji profesní způsobilost aspirujete na předsedu nebo místopředsedu dopravní komise ODS, budu respektovat váš názor. Zatím respektuji spíš názor vašeho místopředsedy této dopravní komise.

Kdybych to shrnul kolem a kolem, jediný důvod pro tzv. exkluzivitu investorům je ten, že díky vašemu mizernému hospodaření v minulých letech se o podniky, ať už to byla Česká spořitelna, Nová huť nebo něco jiného, nepřihlásil více než jeden zahraniční zájemce. Já znovu upozorňuji, že ve všech případech, kdy tomu bylo naopak, jsme s radostí vypsali tendr, a jistě bychom tak učinili i v těchto případech. Uznejte prosím, že máte-li jednoho zájemce, je vypisování tendru naprostou pošetilostí.

Dovolte mi závěrem jednu poznámku. Vláda je často kritizována za uplatňování § 50. Chtěl bych upozornit, že uplatnění tohoto paragrafu se většinou týkalo poradců. Já bych zde souhlasně citoval předsedu vaší strany, který kdysi prohlásil, že si nepřeje dostávat soft advices for hard money neboli měkké rady za tvrdé peníze. Kdykoli jsme vypisovali tendr, nikoliv na investory, ale na poradce, tak to dopadlo tak, že ten, kdo prohrál, se odvolal, a privatizace se mnohdy redukovala na výběr poradců, nikoliv na výběr investorů. A protože vzhledem k současnému právnímu státu jsou možnosti odvolání téměř neomezené, pak výběr investorů byl zcela zasunut bojem o to, kdo bude privatizační poradce a kdo bude pobírat tučné zisky, přičemž tento boj mohl trvat dva nebo i tři roky. A já upozorňuji, že mezi poradenskými firmami existují velké čtyřky nebo velké pětky, které jsou v zásadě rovnocenné. Jediný, kdo se teď po aféře ENRON propadá, je Arthur Andersen, a že z toho naprosto logicky vyplývá, že je víceméně jedno, pro jakou poradenskou firmu se rozhodneme. Nicméně v případě Nové huti byl vybrán nejrespektovanější privatizační poradce v Evropě, což je vám jistě známo.

Doufám, že se mně podařilo odpovědět na všechny tři vaše otázky, a přeji vám mnoho dalších úspěchů v ekonomickém bádání.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane předsedo. Táži se pana poslance, zda hodlá využít své doplňující otázky. Je tomu tak. Prosím, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pane premiére, nepřekvapil jste mě. Strašíte bonmoty a neodpovídáte na otázky.

Za prvé, toto jsou interpelace na vás, takže počet přítomných zde v sále koreluje přesně s mírou vaší autority, nikoliv s mírou mé autority v Poslanecké sněmovně.

Za druhé problém Nové huti. Nepřihlásil se pouze jeden zájemce, protože vy jste se vyhnuli udělením exkluzivity možnosti vypsání soutěže, do které by se přihlásilo více zájemců, a tudíž v rámci soutěžení těchto více zájemců byste mohli získat pro stát nejlepší cenu.

Za třetí. Zcela souhlasím s vaším pohledem na poradce. Nejsem přítelem poradců, naopak jsem ostrým odpůrcem poradců, kteří si chtějí vydělávat za soft data hard money.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP