(Jednání pokračovalo v 17.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, budeme pokračovat v ústních interpelacích na členy vlády České republiky. Vyzývám místopředsedu Poslanecké sněmovny pana poslance Ivana Langera, aby přednesl interpelaci na ministra dopravy a spojů Jaromíra Schlinga, a zahájil tak bod číslo 105, ústní interpelace. Připraví se pan poslanec Karel Vymětal.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážený pane místopředsedo, pane ministře, naváži na svou interpelaci na předsedu vlády ve věci udělování exkluzivity investorům, neboť na jedné straně jsem přesvědčen, že potřebujeme dálnice, na straně druhé si myslím, že s veřejnými financemi se má nakládat šetrně, obezřetně a transparentně.

Ocenil jsem původní úmysl vlády, když se rozhodla postavit dálnici D47 soukromým investorem, protože jsem předpokládal, že to bude rychlejší a levnější, než když by to probíhalo klasickým způsobem. Už loňské rozhodnutí vlády, kdy schválila záměr výstavby společností Housing and Construction bez výběrového řízení, mě překvapilo. Mnohem podstatnější problém je ale nyní. Návrh realizační dohody, který mám, předpokládá, že jen přímé náklady na celý úsek D47 dosáhnou částky 49,8 mld. Kč. V praxi by to tedy znamenalo, že jeden kilometr této dálnice bude více než třikrát dražší než průměrná cena jednoho kilometru dálnic uvedených do provozu v letech 1997 až 2001, a to ještě v přepočtu na cenovou úroveň roku 2002. Výstavba celého úseku se navíc proti původnímu plánu nezrychlí. Tedy paradoxně - ani levnější, ani rychlejší, ale dražší a ve stejné době, ne-li pomalejší.

Proto bych vám chtěl položit následující tři otázky.

Jste opravdu přesvědčen jako ministr dopravy a spojů o tom, že vláda by měla uzavřít zmíněný kontrakt, který znamená, že cena jednoho kilometru přijde stát na více než trojnásobek původní ceny dosud zprovozněných úseků dálnic?

Za druhé - považujete za přínosné a smysluplné zadávat tuto akci soukromému investorovi, když výstavba by podle návrhu smlouvy měla být ukončena na konci roku 2009, což je i původně zamýšlený termín při standardním způsobu výstavby?

Za třetí - váš osobní názor na to, zda si myslíte, že tento kontrakt přináší vůbec něco nového a pozitivního do způsobu výstavby české dálniční sítě.

Velmi bych ocenil přímé, otevřené a konkrétní odpovědi na tyto tři otázky.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Hovořit bude ministr dopravy a spojů Jaromír Schling.

 

Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, dálnice D47 se stala jakýmsi zvláštním případem mezi našimi dálnicemi, a připomínám, že v tuto chvíli se staví na čtyřech dálnicích - na D1, na D3, na D5 a na D8. Takže stavba dálnic sama o sobě není, jak všichni uznají, ničím výjimečným u nás. Umíme je připravit a jsme schopni na ně získat finanční prostředky, ať už ze Státní fondu dopravní infrastruktury, z půjček Evropské investiční banky, event. z fondu ISPA.

Přesto jsme se rozhodli pustit se do pilotního projektu postavit tuto dálnici s použitím soukromého kapitálu. Pilotní projekt se to nazývá proto, že to opravdu je poprvé, a byli jsme si od samého počátku vědomi, že to nebude záležitost jednoduchá. Zkušenosti ze světa ale, a především ze západní Evropy, ukazují, že rychlá stavba dopravní infrastruktury přináší velké efekty pro celé hospodářství a že stojí za to nahradit často nedostatečné rozpočtové zdroje soukromými prostředky, které jsou samozřejmě pak relativně dlouhou dobu - dvacet, dvacet pět, třicet let - spláceny, ať už prostřednictvím přímo vybíraného mýta, nebo tzv. šedým mýtem, kdy plátcem splátek je stát.

Zkusili jsme tedy připravit tento projekt. Bylo tady diskutováno už i při předchozí interpelaci na předsedu vlády, proč bez výběrového řízení.

Dodal bych ještě jeden důvod - právě proto, že jde o pilotní projekt, že je to poprvé, co se taková věc u nás připravuje, neuměli jsme prostě vypsat výběrové řízení. Neměli jsme k dispozici smlouvu, kterou bychom předložili potenciálním investorům, i kdyby jich bylo k dispozici víc, a řekli "tady doplňte cenu a termín výstavby, event. platební podmínky", jak je to obvyklé u stavebních zakázek. Při takovém postupu pak je možno získat srovnatelné nabídky. My jsme byli v situaci, kdy bychom museli říci "my chceme postavit dálnici" - tečka. To je stejné, jako kdybyste vypsali výběrové řízení a řekli "já chci auto" bez dalších podmínek. Pak byste samozřejmě obdrželi nesrovnatelné nabídky, a jak si potom mezi nimi vybrat?

To tedy byla situace obtížná, a proto také jsme se rozhodli zadat a oslovit v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek jednoho zájemce, vyzvat ho k předložení nabídky, protože tento jediný zájemce se ucházel konkrétně o to, že bude financovat - zdůrazňuji financovat - stavbu dálnice D47.

Od té doby, co vláda takto rozhodla, probíhají přípravné práce, které dospěly do stadia, že návrh smluvních vztahů, té realizační dohody, byl předložen vládě, vláda tuto dohody projednává - zatím tedy toto projednávání neukončila.

Mezitím probíhala ale celá řada dalších věcí. Především dálnice, o které se dlouho předtím jen diskutovalo, zda má být, nebo nemá být, byla zakotvena do územního plánu velkého územního celku Beskydy. Celá trasa dálnice D47 tedy dnes je v závazné části tohoto územního plánu, i dalších územních plánů, ať již Ostravy, nebo dalších měst. Takže trasa této dálnice je víceméně stabilizována.

Dále. Vládě se podařilo dosáhnout dohody s polskou stranou, že postaví zhruba ve stejném termínu, tj. do roku 2009, část dálnice A1, která od českých hranic spojí naši D47 s dálniční sítí Polské republiky. To je významný posun, který opravňuje stavbu dálnice D47, o které někteří do včerejška tvrdili, že není potřeba, třebaže je zcela zřetelné už dávno, že Ostrava a Ostravsko tuto dálnici potřebují, a to ke svému rozvoji, nejenom k tomu, abychom se z Prahy bez problémů dostali do Ostravy autem, ale také proto, aby mohlo dojít k hospodářskému rozvoji, aby na Ostravsko byli ochotni přicházet investoři. Zatím nejsou.

To jsou tedy významné prvky celého toho procesu, který probíhá v posledních měsících.

A teď ke konkrétním otázkám.

Zda je dobře tuto dohodu uzavřít. Ano, je dobře uzavřít dohodu na stavbu této dálnice s použitím soukromého kapitálu. Ale nemohu souhlasit s tím, co tady bylo řečeno, že je to dálnice, kde náklady na jeden kilometr budou třikrát vyšší. To jsou informace velmi nepřesné a zkreslené. Musím říci, že ta dálnice bude dražší než jiné dálnice, nebo než je průměr ze stavby dálnic, protože je to prostě dálnice, která prochází náročným terénem, a je to dálnice, která ze třinácti procent vede po mostech a estakádách, na rozdíl např. od D5, která má na mostech a estakádách necelých sedm procent.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP