(17.20 hodin)
(pokračuje K. Vymětal))

Daleko závažnější ale je, že povinnosti odborových orgánů v oblasti BOZP jsou plněny již od 1. ledna a jejich plnění končí 31. prosince. Dnes je již 25. dubna a stav na vašem ministerstvu je takový, že se teprve připravuje pracovní schůzka se zástupci odborových orgánů, snad někdy v květnu, aby byl řešen vhodný způsob zajištění finančních prostředků. Neboli k dnešnímu dni - přestože jsme státní rozpočet na rok 2002, včetně finančních prostředků na BOZP, schválili již v loňském roce - odborové orgány od vašeho ministerstva nedostaly ani korunu. Ale své povinnosti odborové orgány plnit musí a nikdo se nestará, z čeho náklady mají platit. Nebo jste toho názoru, že měli být propuštěni všichni inspektoři BOZP a měly se zákonné povinnosti odborů přestat plnit? Uvědomujete si, že takovýmto postupem způsobujete finanční likvidaci některých odborových centrál a ostatní dostáváte do obtížné finanční situace?

Moje otázky proto znějí - za prvé: Hodlá vaše ministerstvo naplnit literu zákona a plně hradit náklady odborových orgánů za kontroly BOZP? Za druhé: Jak chcete zajistit, aby odborové orgány neprodleně obdržely finanční prostředky na BOZP, které je povinen stát hradit od 1. ledna, a tak napravit finanční problémy, které ministerstvo svou liknavostí odborům způsobilo?

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Slovo má pan místopředseda vlády.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Vážený pane předsedající, vážený pane poslanče, vážené poslankyně, vážení poslanci, musím prohlásit, že principiálně pan poslanec Vymětal má pravdu, protože posun oněch 32 milionů, které jsou předpokládány v rozpočtu pro financování BOZP v rámci činnosti odborů, se dosud nerealizoval. To je pravda, to nemohu popírat.

Je třeba ovšem zdůraznit, že od 1. 1. t. r. došlo ke zcela zásadním změnám, a to, že nabyla účinnosti nová rozpočtová pravidla a nový zákon o finanční kontrole. To znamená, že systém financování je zcela odlišný, než byl doposud, vyžaduje mimořádně složitou administrativu, s čímž zřejmě zákonodárci nepočítali, a vyžaduje také velmi jasné vymezení kritérií, podle kterých se tyto prostředky budou poskytovat.

Musím říci, že z finančních prostředků poskytovaných odborovým orgánům by se měly především hradit náklady na mzdu osoby, která vykonává kontrolu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, to je svazového inspektora. Výše mzdy by přitom měla korespondovat s platovým zařazením inspektora státního odborného dozoru. Z finančních prostředků poskytnutých MPSV by byly hrazeny také provozní náklady na činnost svazového inspektora, který kontrolu v oblasti BOZP vykonává. Vzhledem k dosavadní situaci, kdy náklady na nájemné tvořily významnou část z celkového objemu poskytovaných finančních prostředků, téměř jednu třetinu, je třeba důsledně kontrolovat, zda se náklady na nájemném týkají pouze osob vykonávajících kontrolu nad stavem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s ohledem na předem stanovený objem finančních prostředků vyčleněných pro tyto účely ze státního rozpočtu.

Z věcného hlediska je výkon dozoru nad stavem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v působnosti MPSV, ale také Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva životního prostředí, Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, Českého báňského úřadu, a proto je nezbytné zajistit součinnost těchto orgánů. Stručně a jednoduše - za předchozího systému se celá suma přesunula příslušné odborové centrále a ta měla právo rozdělovat prostředky na jednotlivé inspektory a na jednotlivá pracoviště. V současné době se mění tato povinnost a přímé rozdělování peněz musí vykonávat orgány centrální státní správy. Je to situace zcela nová, ve zcela nové právní situaci a musím říci, že velmi obtížně se hledá dohoda o této věci.

Konstatuji ovšem, že jednání s odborovými orgány již proběhla. Velmi obtížně se také vyjednávají metodiky, které potřebujeme zformulovat, protože se jedná o veřejné prostředky, které jsou pod veřejnou kontrolou, a jistě s nimi nelze zacházet lehkou rukou. Konstatuji, že je zájmem Ministerstva práce a sociálních věcí a je jeho povinností otevřít cestu k čerpání těchto prostředků. Učiníme tak a odbory dostanou částku v takové výši, až do výše, která byla rozpočtována ve státním rozpočtu, kde - jak už jsem řekl - ta výše musí být podrobena kritériím, která určují její čerpání.

To je vše. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane místopředsedo. Pan kolega Vymětal ještě s doplňujícím dotazem, resp. vystoupením.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji. Já rozumím tomu, co říkal pan ministr, koneckonců jsem to ve své interpelaci také uváděl, že se změnil režim. Nicméně zákoník práce platí kontinuálně, pane ministře, a tudíž ty činnosti je třeba vykonávat.

Neodpověděl jste mně na otázku, z čeho ty odbory mají platit náklady, které má platit stát, když stát jim nic ještě nedal.

Jinak pokud jde o jednání s odborovými orgány, mám v ruce dopis z vašeho ministerstva z 27. března, kde se píše, že ministerstvo svolá k této problematice pracovní schůzku se zástupci odborových orgánů. Ta schůzka neproběhla do dneška, a dnes je 25. dubna. Já o ní nevím. Jsem předseda jednoho odborového svazu a nikdo od nás nebyl pozván, ten dopis je adresován odborovému svazu, kterému předsedám. Takže bohužel musím vaše tvrzení zpochybnit.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Takže jste se přiznal ke konfliktu zájmů, pane poslanče. Všichni to slyšeli.

(Poznámka poslance Karla Vymětala cestou do lavice: Jistě, to není nic tajného.)

Slovo má pan místopředseda vlády.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Je třeba, abych upřesnil své vyjádření. Ty schůzky proběhly, závěrečná schůzka je teprve před námi. Znovu konstatuji, že odbory odpovídající prostředky dostanou. To je vše, co v tento okamžik k tomu mohu dodat.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Slovo nyní uděluji panu poslanci Pavlu Hojdovi. Interpelovaným ministrem je ministr zemědělství Jan Fencl, a to ve věci mimořádných opatření v případě bolševníku velkolepého.

 

Poslanec Pavel Hojda: Vážený pane ministře, postupnou likvidací zemědělské a pěstitelské činnosti v západočeském příhraničí, zejména na Tachovsku, Chebsku a Sokolovsku, dochází k zaplevelování a přemnožování nebezpečnými rostlinami. Na Chebsku se konkrétně rozmnožuje jedna z velmi nebezpečných invazních rostlin, bolševník velkolepý. Podle příručky Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí z roku 1995 se jedná o nekaranténního škůdce ve smyslu zákona 61/1964 Sb. a prováděcí vyhlášky z roku 1995, je to č. 44. Zde je také uveden postup a podmínky nařízení povinného hubení bolševníku následovně: a) nebezpečný rozsah výskytu nebo odůvodněná obava před nebezpečným rozšířením, b) doporučení ÚKZ Správy ochrany rostlin, c) nařízení okresního úřadu.

Okresní úřad podle těchto ustanovení a na základě vypracovaného znaleckého posudku postupoval a vydal nařízení s účinností od června 1998 až do odvolání. Státní rostlinolékařská správa ale navrhla v letošním roce v březnu zrušení nařízení Okresního úřadu Cheb s odůvodněním: Bolševník velkolepý není škodlivým organismem, není kalamitně přemnožen a s ohledem na připravovanou akci Státního fondu životního prostředí není možné, aby existovaly současně dvě protichůdné varianty řešení jednoho problému, sankční a dotační.

Státní rostlinolékařská správa nejenže navrhuje zrušení těchto opatření bez zjevného důvodu, ale dosud není známo, že by uložila jakoukoliv sankci, přestože může za neplnění uložit sankci až do výše 500 000 Kč. Od doby vydání nařízení Okresního úřadu Cheb možností uložení sankcí bylo dostatek, protože přemnožení v některých oblastech je poměrně vysoké.

Ptám se vás, pane ministře, jaké opatření vyvodíte vůči Státní rostlinolékařské správě, aby plnila a využívala pravomoci ve smyslu ustanovení § 4 zákona 147/1996 Sb., ve znění zákona 36/2002 Sb.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Mám pocit, že jako člen KSČM byste mohl být spíš rád, když se bolševník velkolepý rozšiřuje, ale toto je zřejmě nemístná poznámka ze strany předsedajícího.

Slovo má pan ministr zemědělství.

 

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl: Pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, bolševník velkolepý - Heracleum mantegazzianum. Je to dvouletý až vytrvalý plevel, velmi nebezpečný, který byl zavlečen do České republiky z Kavkazu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP