(17.30 hodin)
(pokračuje Fencl)

Je velmi nebezpečný jako invazní druh, poškozuje lidské zdraví, neboť jsou ve šťávě obsažené furanokumariny, vytvářejí se při potřísnění částí těla speciální těžko léčitelné puchýře, popáleniny včetně následných problémů. Je to konkurenčně velice aktivní rostlina, je to velmi vážný problém a já ho tak vnímám a vnímá ho tak rostlinolékařská správa, za jejíž činnost já zodpovídám.

K vlastní interpelaci mohu sdělit: Okresní úřad Cheb vydal v roce 1998 nařízení Okresního úřadu Cheb o mimořádných rostlinolékařských opatřeních k ochraně proti šíření škodlivého organismu bolševníku velkolepého na základě návrhu Státní rostlinolékařské služby, okresní oddělení v Chebu, podle § 42 odstavce a zákona číslo 147/1996 Sb., v platném znění, o ochraně rostlin. Na základě nařízení okresního úřadu provedlo okresní oddělení správy rostlinolékařské služby v roce 2001 54 kontrol výskytu bolševníku velkolepého a vydalo 20 upozornění k odstranění rostlin v případě porušení nařízení okresního úřadu. Současně provedlo tři správní řízení, kde byla v jednom případě splněna opatření nařízená SRS, tedy Státní rostlinolékařskou službou, a ve dvou případech byla uložena pokuta za nesplněná opatření.

V roce 2001 proběhlo na Krajském úřadě v Karlových Varech několik jednání se zástupci Ministerstva životního prostředí. Výsledkem je dohoda, že po mapování výskytu bolševníku velkolepého v kraji bude v dalších letech přispívat Státní fond životního prostředí na náklady k jeho likvidaci. V kraji je totiž chráněná krajinná oblast, Chráněná krajinná oblast Sladkovský les, kterou spravuje správa chráněné krajinné oblasti. Ta podle zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, může využít takzvaný institut managementu pro zvláště chráněná území, to znamená uzavřít smlouvu na odstraňování nepůvodních druhů, a mezi ně nepochybně bolševník patří. A co je důležité, včetně finanční náhrady za tuto činnost.

Státní rostlinolékařská služba v roce 2001 na základě jednání ředitele SRS s ředitelem Krajského úřadu Karlovy Vary, přednosty Okresního úřadu Cheb a Sokolov a vedoucího odboru životního prostředí KÚ navrhla převod kompetencí zaplevelení na nezemědělské a neobdělávané půdě na příslušné úřady, tedy obecní úřady s rozšířenou působností. Tento návrh prošel všemi připomínkami, a je tedy předpoklad přenosu těchto kompetencí na místní orgány. Po zhodnocení uvedených skutečností poslední novely zákona č. 147/1996 Sb., vydané pod číslem 314/2001 Sb., a výhledu na rušení okresních úřadů podalo okresní oddělení Státní rostlinolékařské služby v Chebu návrh na zrušení příslušného nařízení okresního úřadu. Přitom nestanovilo pro okresní úřady žádná opatření a postupovalo v souladu s ustanovením § 42 zákona č. 147/1996 Sb., v platném znění. Neporušilo tedy své pravomoci, tedy ani nezrušilo nařízení okresního úřadu, jak bylo zřejmě mylně ve vystoupení pana poslance uváděno. Ke zrušení tohoto nařízení přijde ke dnu, kdy budou kompetence převedeny na takzvané malé okresy. Do té doby tomu tak nebude.

Česky a srozumitelně řečeno - nařízení stále platí.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Pan kolega Hojda ještě využije své možnosti vystoupit. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Hojda: Pane ministře, budu jen citovat z toho, co jsem četl. Státní rostlinolékařská správa nejenže navrhuje zrušení tohoto nařízení, čili neřekl jsem, že zrušila, nejenže navrhuje zrušení.

Jinak vítám samozřejmě to, co bylo řečeno, že se přenesou kompetence přímo na pověřené úřady, protože ty mají s tím největší problémy. Týká se to zejména právě obcí na Chebsku. Jenom bych chtěl podotknout a doplnit, že právě největší problém asi je zřejmě v komunikaci mezi orgány státní správy, konkrétně Státní rostlinolékařskou správou a okresním úřadem, kdy okresní úřad jaksi postrádal jakoukoliv informaci o tom, co jste tady řekl. Zdali byly uloženy nějaké sankce na základě právě vydaného nařízení okresního úřadu. A to si myslím, že je asi největší problém v současné době.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Chci se zeptat pana ministra, zda bude reagovat. Nemusíte, když nechcete.

 

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl: Pane předsedající, vím, že nemusím a přemýšlím, jestli jsem už všechno neřekl. Ale přece jenom se pokusím ještě zopakovat inventuru, kterou jsem učinil. 54 kontrol, 20 upozornění, tři správní řízení, v jednom případě, ve dvou případech byla uložena pokuta za nesplnění opatření.

Znovu zdůrazňuji, že příslušné nařízení nebylo zrušeno a Okresní úřad Cheb a Sokolov musí být v tomto směru aktivní. Ke zrušení přijde teprve v den, kdy budou převedeny kompetence na malé okresy. Myslím si, že to je v pořádku. Přece jenom z malých okresů na tento problém bude vidět ještě více než z okresních úřadů.

A snad navíc konstatuji - já budu tuto záležitost konkrétně v této lokalitě sledovat či tak uložím svým pracovníkům, protože si myslím, že je to problém vážný a je potřeba ho řešit.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Nyní uděluji slovo panu kolegovi Jaromíru Kohlíčkovi. Interpelovaným ministrem je pan ministr Špidla, a to ve věci výplaty dotací chráněným dílnám. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Připraví se pan poslanec Grebeníček a pan ministr Grégr.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Děkuji za slovo, pane přesedající. Vážení kolegové, vážení páni ministři, dovolte mi, abych oslovil pana ministra Špidlu, který - je zde? - ano, výborně.

Vážený pane ministře, věřím, že po plastickém vylíčení dokonalosti našeho systému sociální péče před poslanci Evropského parlamentu v úterý, kterému jsem byl přítomen, jistě nebude žádným problémem vyřešit jednu drobnost související s provozem chráněných dílen.

Změna zákona o zaměstnanosti s účinností k 1. lednu 2002 předpokládá, že chráněné dílny, tj. pracoviště zaměstnávající více než 50 % osob zdravotně postižených, budou podporovány jednak při vzniku takového pracoviště, což je věc, na kterou není nárok, jednak budou podobně jako družstva invalidů v každém čtvrtletí dostávat dotaci na provoz chráněného pracoviště, viz § 24a zmíněného zákona. Vím, že Ministerstvo práce a sociálních věcí si je vědomo důležitosti podpory chráněných dílen. Koneckonců na semináři, který jsme vloni pořádali, to přítomná zástupkyně zdůrazňovala.

Není žádným tajemstvím fakt problematické produktivity práce, nutné kratší pracovní doby u řady pracovníků zaměstnávaných i dalších problémů pracovišť zaměstnávajících vyšší procento pracovníků zdravotně postižených.

Věřím, vážený pane ministře, že se situace mnou interpelovaná stala zcela výjimečně a že bude urychleně odstraněna. Doufám, že budu ujištěn, že situace je opravdu výjimečná, že stav zpoždění plateb, které i za první kvartál ještě nejsou doplaceny, se nemůže vzhledem k přijatým opatřením opakovat. Na vaše vyjádření čeká řada provozovatelů chráněných dílen a družstev invalidů s nadějí na urychlené vyjasnění situace.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Slovo má pan místopředseda Špidla.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP