(17.40 hodin)

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Vážený pane předsedající, vážení poslanci, dovolte mi, abych odpověděl na interpelaci pana poslance Kohlíčka. Dovolte mi, abych v úvodu konstatoval, že je opravdu velkou prioritou ministerstva práce podporovat zaměstnanost občanů se změněnou pracovní schopností.

Změna zákona o zaměstnanosti s účinností od 1. 1. 2002 se nevztahuje pouze na chráněné dílny, ale na daleko širší okruh zaměstnavatelů zaměstnávajících občany se změněnou pracovní schopností. Chráněné dílny jsou pracoviště provozovaná právnickými a fyzickými osobami, pracuje-li v nich alespoň 60 % zaměstnanců se ZPS, to znamená, že chráněná dílna nemusí být vždy shodná se zaměstnavatelským subjektem, na který se vztahuje poskytování příspěvku podle § 24. To je velká a podle mého názoru dobrá změna.

Na zřízení a provoz chráněných dílen mohou příslušné úřady práce poskytovat příspěvek podle vyhlášky 115 v posledním znění. Mimo příspěvky na zřízení a provoz může být v určitých případech chráněné dílně poskytnut i příspěvek podle § 24a zákona.

Zákon č. 474/2001 Sb., kterým se měnil zákon o zaměstnanosti, v § 24a stanoví měsíční příspěvek na částečnou kompenzaci zvýšených nákladů souvisejících se zaměstnáváním občanů se změněnou pracovní schopností, a to ve výši 0,35násobku průměrné mzdy v národním hospodářství, zjištěné za 1. až 3. čtvrtletí předchozího kalendářního roku. Tento příspěvek náleží zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 50 % zaměstnanců se ZPS z celkového počtu svých zaměstnanců. Zároveň v odst. 8 uvedeného paragrafu zákon stanovil, že bližší podmínky pro poskytování tohoto příspěvku a jeho vyúčtování budou stanoveny ve vyhlášce MPSV, která bude v závěrečné podobě projednávána Legislativní radou vlády dne 25. 4.

S cílem poskytnout zálohu na příspěvek co nejdříve, a tím zabránit případným negativním dopadům na zaměstnávání občanů se změněnou pracovní schopností stanovilo MPSV bližší podmínky pro poskytnutí příspěvků na 1. čtvrtletí, to je pro období do vydání vyhlášky. Problém spočívá v tom, že změna zákona byla poslaneckou iniciativou. Kdyby to byla vládní iniciativa, tak by příslušný návrh vyhlášky byl připojen již k textu. V tom je problém, který se teď snažíme velmi rychle řešit.

Byl zpracován metodický pokyn pro úřady práce a byla vyplacena záloha na 1. čtvrtletí roku 2002, při jejímž stanovení se nevycházelo z údajů za toto čtvrtletí, a proto náležela zaměstnavateli záloha ve výši 60 % částky vycházející z průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců. Zbývajících 40 % bude vyplaceno současně se zálohou na 2. čtvrtletí po vydání příslušné vyhlášky.

Nyní ke vztahu - vztah mezi příspěvkem podle § 24 zákona o zaměstnanosti a příspěvkem na částečnou úhradu provozních nákladů chráněné dílny podle § 8 vyhlášky 115/92 Sb. Úřady práce se z hlediska právní formy mohou setkat se třemi typy chráněných dílen. Dovolte mi, abych popsal právní situaci, nikoliv proto, abych zaplnil čas, ale proto, abych využil této příležitosti k právnímu popisu situace a poskytl tak informace obecně, což si myslím, že je součástí interpelace.

A. Chráněná dílna je samostatným subjektem, má vlastní identifikační číslo. Tato chráněná dílna má nárok na příspěvek podle § 24a zákona o zaměstnanosti. V tomto případě bylo úřadům doporučeno, aby na základě zaměstnavatelem předložené účetní osnovy zvážily, na které provozní náklady bude příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů poskytnut, a v dohodě stanovily, že tento příspěvek nelze použít k doplatku do minimální mzdy, aby nedošlo k porušení ustanovení odst. 6c) § 24a.

B. Chráněná dílna je provozní jednotkou subjektu, který jako celek splňuje podmínku zaměstnávání 50 % zaměstnanců se ZPS z celkového počtu svých zaměstnanců, to znamená, že zaměstnanci této chráněné dílny budou zahrnuti do počtu zaměstnanců, na které má zaměstnavatel rovněž nárok na příspěvek podle § 24a zákona o zaměstnanosti. V tomto případě byl doporučen stejný postup, jako jsou chráněné dílny uvedené v bodě A.

C. Chráněná dílna je provozní jednotkou některého ze subjektů uvedených v § 24 odst. 2b) zákona o zaměstnanosti. To jsou občanská sdružení, státem registrované církve, náboženské společnosti, církevní právnické osoby nebo obecně prospěšné společnosti. To znamená, že provozní jednotkou je zaměstnavatel, který jako celek nesplňuje podmínku zaměstnávání 50 % zaměstnanců se ZPS z celkového počtu svých zaměstnanců. Na zaměstnance této firmy nebude zaměstnavatel dostávat příspěvek podle § 24a zákona. V tomto případě bylo doporučeno úřadům práce při poskytování příspěvku na částečnou úhradu provozních nákladů tuto skutečnost zohlednit.

Podle vyhlášky 115 úřady práce v termínu od 1. 1. 2002 do 31. 1. 2002 poskytly na vytvoření 398 chráněných pracovních míst finanční příspěvek ve výši 7,231 mil. Kč. Ve stejném období na částečné pokrytí provozních nákladů chráněných dílen byl poskytnut příspěvek ve výši 20,265 mil. Kč a zároveň poskytly úřady práce příspěvek ve výši 428 tis. Kč občanům se změněnou pracovní schopností na zahájení samostatné výdělečné činnosti. Celkem byla úřady práce v 1. čtvrtletí 2002 poskytnuta částka 27,924 mil. Kč na příspěvky poskytované podle vyhlášky 115/92 Sb. Celková poskytnutá částka, která je doplněna o příspěvky podle § 24a zákona o zaměstnanosti, dosáhla ke stejnému datu 51,992 mil. Kč. Je to ovšem pouze 60 % zálohy na příspěvek. Zbývajících 40 % bude žadatelům doplaceno při poskytování zálohy na 2. čtvrtletí, to znamená, že celková částka poskytnutých příspěvků pro 1. čtvrtletí bude činit 86 653 672 Kč.

Jak už jsem uvedl, příslušná vyhláška prochází 25. dubna, to je dnes, legislativní radou a bude neprodleně vydána, to znamená, že na vaši otázku, zda se v následujícím čtvrtletí může obdobná situace opakovat, mohu odpovědět, že situace bude ve smyslu právním již uzavřena a vyřešena.

Jak jsem uvedl ve svém vystoupení, ani v 1. čtvrtletí nebyl zcela zastaven tok prostředků ve prospěch chráněných dílen a lidí se změněnou pracovní schopností a celková částka je vyšší než 50 mil. Kč.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane místopředsedo, za odpověď. Ještě pan kolega Kohlíček má možnost vystoupit s doplňujícím sdělením či otázkou.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Pane ministře, vaše odpověď mě vcelku uspokojila. Znepokojení, které jistě chápete, ve mně vyvolával stav, kdy 60% záloha nebyla následována žádným jasným opatřením, které by stanovilo, kdy budou doplaceny další částky. Protože pravidelně pracuji s řadou chráněných dílen a chráněných pracovišť i s úřady práce, vím, že v některých částech aktivní politiky zaměstnanosti byly určité výpadky spojené se schvalováním rozpočtu. Měl jsem obavy, aby něco podobného nenastalo právě v této oblasti, která je velmi citlivá.

Vaše odpověď mě uspokojila. Doufám, že se velmi brzy projeví to, co jste řekl, že tedy vyhláška bude přijata a bude okamžitě aplikována.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Nyní uděluji slovo panu poslanci Grebeníčkovi, který interpeluje ministra průmyslu a obchodu Miroslava Grégra ve věci problémů akciové společnosti Svit Zlín.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP