(17.50 hodin)

Poslanec Miroslav Grebeníček: Vážený pane předsedající, vážení páni ministři, vážení kolegové, je asi jen málo chvil, kdy poslanec vidí výsledky svého úsilí a může se jimi třeba i těšit. Shodou náhod se postupně uzavírají kauzy, které posuzovala i Poslanecká sněmovna, uzavírají se relativně úspěšně.

První z nich je Zetor Brno. Jak víte, pane ministře, dokončuje se druhá privatizace. Je vcelku oprávněný předpoklad, že bude úspěšnější než první před lety. Dnes je možné říci, že značka Zetor Brno nezaniká, že se před ní otevírá cesta nejprve k přežití a později, jak doufám, k získání nové slávy.

Případem druhým je Sklárna v Květné. Tam se majitelé rozhodli uzavřít závod, který nebyl ztrátový, a likvidovat pracovní místa. Byl jsem požádán o radu a přijel jsem do Květné, po návratu do Prahy jsem razil cestu a i vaší zásluhou lidé v Květné mají opět šanci.

Teď vyvstal další případ, Cebo, a. s., tedy bývalý zlínský Svit. Tam jde o propuštění 1700 lidí přímo v obuvnické továrně a vysokého počtu, zatím přesně neurčeného, ve firmách, které s Cebem kooperují. Pro lidi na Zlínsku je to hrozná rána, sestavují se seznamy propouštěných, ti, jimž bylo padesát let, případně mají změněnou pracovní schopnost nebo jsou částečně invalidní, očekávají téměř s určitostí, že na seznamech budou. Na Zlínsku přitom jiné pracovní příležitosti nejsou.

Podle mých zkušeností se dá podnikům a jejich zaměstnancům pomoci, když lidé sami vědí, co chtějí, když se sjednotí za reálným řešením. To je první fáze, v níž musí být aktivní odbory.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pane poslanče, prosím, abyste dokončil svoji interpelaci. Vypršel časový limit.

 

Poslanec Miroslav Grebeníček: Ano, hned to bude, pane předsedající, poslední poznámka.

Další fáze nalezení možnosti, jak zvolené řešení prosadit, jde snáze, když iniciativa vzejde i z vládních kruhů. Vím, že poté, co 27. března letošního roku byl vyhlášen konkurs na největší obuvnickou firmu v České republice, je váš manévrovací prostor minimální. Přesto se ptám, zda považujete situaci v akciové společnosti Cebo za závažnou a zda vůbec existuje ještě možnost záchrany této společnosti.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Slovo má pan místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Miroslav Grégr.

 

Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Vážený pane předsedající, pane interpelující poslanče, paní poslankyně - a můj kolega, pan ministr, víc nás tady není…

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ale veřejnost se dívá prostřednictvím televizních kamer.

 

Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Ano, prostřednictvím televizních kamer, takže možná, že je tady milion diváků.

Já sdílím vaše obavy a nepříjemné pocity se situací v Cebo, a. s., Zlín. I já bych byl velice rád, kdyby tato společnost mohla dále existovat a prosperovat. Sám jste uvedl, že tato společnost je v konkursu, takže možnosti státu jsou velice omezené, resp. nulové, ale to není jediná věc, která dost omezuje jakékoliv možnosti pomoci této společnosti, protože bohužel této společnosti chybí zakázková náplň. Lze samozřejmě najít určité cesty, např. zrovna to byl ZPS Zlín, Let Kunovice a další, kde byla ochota ke spolupráci správce konkursní podstaty.

Čili možná, že ochota, i když z jeho vystoupení jsem to zrovna necítil ve sdělovacích prostředcích, tak ale samozřejmě subjektivní pocity v tomto případě by šly stranou, ale musela by společnost, která je v konkursu, prokázat, že je životaschopná, že má konkurenceschopný program a že má, kam také prodávat nebo vyvážet. Právě důvodem vyhlášení konkursu byla ztráta zakázek, zejména u dominantního odběratele obuvi, což byla firma Timberland v USA, a která z důvodu nezájmu spotřebitelů o speciální farmářskou obuv omezila obchodní síť.

Dalším důvodem pro vyhlášení konkursu, to znamená proč asi nebylo možno provést restrukturalizaci, možná i s nějakou intervencí státu, pokud by tam byl souhlas RROS, byla neuspokojivá finanční situace firmy, která by nedovolila při redukci výroby vyplatit odstupné propouštěným zaměstnancům, protože se jednalo o částku zhruba 80 mil. Kč.

Je mi známo, že na veřejném shromáždění svolaném regionální radou odborových svazů Českomoravské konfederace Zlínského kraje vyslovili zástupci regionálních institucí požadavek na větší podporu zlínského regionu vzhledem k očekávanému nárůstu nezaměstnanosti právě vlivem propouštění zaměstnanců akciové společnosti Cebo Zlín. V současné době se nezaměstnanost v okrese Zlín pohybuje okolo 8,1 %, to znamená pod celostátním průměrem, a po odchodu zaměstnanců z akciové společnosti Cebo vzroste cca na 9 %, což představuje současný republikový průměr.

Proč uvádím tato čísla? Protože ta také určují možnou intenzitu ingerence státu v rámci regionu. Podpora regionálního rozvoje je totiž vymezena zákonem 248/2000 Sb. ze dne 29. června 2000 a tato forma podpory je v gesci Ministerstva pro místní rozvoj. Tento zákon právě vymezuje regiony se soustředěnou podporou státu podle míry jejich zaostávání za republikovým průměrem a rozděluje na regiony strukturálně postižené, hospodářsky slabé a venkovské. Zlínský kraj je vzhledem ke svému hodnocení zařazen do kategorie ostatních regionů s plošnou podporou. Tak asi může být této oblasti nějakým způsobem pomoženo v rámci ostatních plošných podpor.

Do kompetence Ministerstva průmyslu a obchodu patří i jiné typy podpory. Je to podpora projektu průmyslových podniků investičními pobídkami. Čili pokud se nám podaří získat investory, kteří budou mít zájem o tuto oblast, a já pevně věřím, že ano, protože je to oblast, která má historicky vysokou míru kvalifikace, ať už technického personálu, nebo dělníků. Dále je to program podpory průmyslových zón. Je to sektorový operační program Průmysl a Plošné programy podpory malých a středních podniků. Rozsah poskytnuté podpory závisí samozřejmě na aktivitě podnikatelské veřejnosti daného regionu. My jsme si dali na naše ministerstvo pomyslné heslo, slogan: "Štěstí přeje připraveným." Pokud budou k dispozici podnikatelské záměry, které budou reálné z hlediska proveditelnosti, z hlediska rentability, z hlediska uplatnění se na trhu, tak samozřejmě náš resort dokáže takovéto projekty významným způsobem podpořit.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP