(18.10 hodin)
(pokračuje Langer)

Přikročíme k další interpelaci, kterou přednese pan poslanec Miroslav Ouzký na ministra zdravotnictví Bohumila Fišera ve věci neuvedení odbornosti č. 201 v zákoně č. 48/1997 Sb. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Ouzký: Děkuji vám, pane předsedající. Vážený nepřítomný pane ministře zdravotnictví, vážená prázdná sněmovno, zbylí kolegové, na začátku se cítím povinován uvést střet zájmů v této interpelaci, jelikož se týká odbornosti 201, což je odbornost lékařů pracujících v rehabilitaci a je to také moje odbornost a vlastním soukromou praxi této odbornosti.

Obrátilo se na mne sdružení lékařů FBLR v České republice, včetně kompletního vedení, ve věci neuvedení této odbornosti v příloze 2 zákona č. 48. Tím došlo k poměrně závažné věci, která se táhne již od zmiňovaného roku 1997, to znamená, že tito lékaři této odbornosti nemohou předepisovat spoustu léčiv, která přímo souvisejí s výkonem jejich povolání. Hlavně to jsou kombinované kalciové preparáty, některá myorelaxancia, chondroprotektiva atd. Dále nemohou předepisovat některé z prostředků zdravotnické techniky.

Jelikož choroby pohybového aparátu jsou hlavní náplní tohoto oboru, dochází ke kuriózním situacím, kdy lékař pacienta vyšetří a řekne, že by potřeboval ten a ten lék, např. toto chondroprotektivum, ale musí ho odeslat k lékaři další odbornosti, např. k ortopedovi, protože ten je v této příloze zákona uveden.

Vzhledem k tomu, že odborná společnost vyčerpala veškeré možnosti komunikace s Ministerstvem zdravotnictví, obrátila se na mne jako na poslance Parlamentu a člena zdravotního výboru a požádala mě o interpelaci na pana ministra.

Věřím, že tato interpelace bude řádně tlumočena a on mi odpoví písemně, jak bývá dobrým zvykem v této sněmovně. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano, pane poslanče. Na základě ustanovení § 111 odst. 7 má nepřítomný interpelovaný ministr povinnost odpovědět interpelujícímu písemně, a to do 30 dnů od podání interpelace. Do voleb zbývá ještě něco více než 30 dnů, takže je vysoce pravděpodobné, že se ještě od tohoto ministra odpovědi na svou interpelaci dočkáte.

Další interpelující je kolegyně Michaela Šojdrová, interpelovaným ministrem je ministr spravedlnosti Jaroslav Bureš, a to ve věci konkursního řízení na Vlárské strojírny Slavičín.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Vážený pane ministře, ve věci konkursního řízení na Vlárské strojírny jsem na vás učinila písemnou interpelaci. V limitu dvou minut, které mám k dispozici, jsem schopna říci stručně jen toto:

Po osobní návštěvě areálu bývalých Vlárských strojíren ve Slavičíně, po besedě s novými majiteli, se zástupci města a s občany jsem skutečně znepokojena vývojem, který v tomto areálu probíhá. Kdysi majetek v hodnotě stamilionů korun s více než dvěma tisíci zaměstnanci byl v současné době prodán za hodnotu řádově několika desítek milionů korun.

Jsem si vědoma toho, že ani poslanec, ani ministr nemůže přímo ovlivnit průběh konkursního řízení, ale jako poslankyně za tento kraj se nechci dále nečinně dívat na to, co se v této věci ve Slavičíně odehrává. Proto se vás ptám, zda jste reagoval, a jak jste reagoval, na moje výzvy ke třem opatřením, která jsem vám v písemné interpelaci navrhla.

Za prvé, jak jste reagoval na návrh na obnovu řízení v souvislosti s prodejem majetku, za druhé, zda jste dal podnět k zahájení kárného řízení proti příslušnému soudci a za třetí, zda jste dal podnět k odvolání Michala Brenka z funkce správce konkursní podstaty v Pace.

Zatím děkuji za vaši odpověď.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Slovo má pan ministr spravedlnosti.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jaroslav Bureš: Vážený pane místopředsedo, vážená paní poslankyně, zbylá sněmovno, vážený pane ministře, mohu s vámi souhlasit, že podstata písemné interpelace se týká téhož a že jsem na ni odpověděl v zákonné lhůtě. Odpověď dostanete během několika dnů, jestliže již ve vaší kanceláři neleží.

V této odpovědi jsem zdůraznil, a zdůrazňuji to i dnes, kde končí hranice tzv. dozorové činnosti Ministerstva spravedlnosti ve vztahu k probíhajícímu konkursnímu řízení, a zdůraznil jsem, a zdůrazňuji to i dnes, že nemohu sledovat stav řízení z jiných hledisek než z hlediska plynulosti řízení a dodržování zásad soudcovské etiky.

Na vaše tři položené otázky tři konkrétní odpovědi. Na otázku číslo jedna odpovídám "ne", protože takové právo nemám. Návrh na obnovu řízení může podat toliko účastník řízení, ministr spravedlnosti takovou kompetencí vybaven není.

Na otázku číslo dvě, zda jsem podal návrh na zahájení kárného řízení, odpovídám, že nikoli, protože jsem z hlediska zákona o kárné odpovědnosti soudců nenalezl v postupu konkrétního příslušného soudce závady, které by naplňovaly skutkovou podstatu kárného provinění.

Na otázku třetí odpovídám také "ne", nikoli proto, že bych na věc měl takový nebo jiný názor, ale proto, že takovou kompetenci, tedy právo podat návrh na odvolání správce konkursní podstaty, nemám.

Nicméně učinil jsem to, co v dané souvislosti je jistě potřebné, neboť se s vámi shoduji v tom, že průběh konkursního řízení je jednak dlouhý a jednak je toto řízení zatíženo celou řadou okolností, které nenasvědčují tomu, že by probíhalo řádně. Požádal jsem tedy krajského státního zástupce, aby využil podle § 35 občanského soudního řádu svého práva do řízení vstoupit, což učinil. Bude mít tedy v tomto řízení postavení účastníka řízení se všemi právy a povinnostmi, které jinak náleží účastníku řízení, tedy ve vztahu k vašim otázkám právo navrhnout odvolání příslušného správce a právo vlastními procesními úkony průběh konkursního řízení ovlivnit.

Musím konstatovat, že jsem vaše otázky tlumočil. Požádal jsem o stanovisko příslušného předsedu krajského soudu a ten odpověděl ústy svého místopředsedy na ty otázky, které se týkají plynulosti řízení, a ohradil se proti těm otázkám, o nichž měl za to, že vybočují z rámce možné kompetence Ministerstva spravedlnosti a ministra spravedlnosti. Odkázal na to, že mi nepřísluší nic jiného, než sledovat plynulost řízení a otázku dodržování zásad soudcovské etiky.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Uděluji slovo k doplňujícímu vystoupení paní poslankyně Šojdrové.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Dovoluji si podat jen doplňující otázku ve věci rozhodnutí soudu, který souhlasil s prodejem majetku. Ve zdůvodnění uvedl, že se opírá o souhlas věřitelského výboru. Mám doklady, a vy je máte jistě k dispozici také, o tom, že se soud takto vyjádřil bez podkladů a bez souhlasu věřitelského výboru. Ptám se, co si o takovémto zjištění mám myslet nejen jako poslanec, ale i jako občan. Občané, kteří ve Slavičíně žijí, toto vědí.

Omlouvám se, že takto apeluji na vás, přestože vím, že některé kompetence nemáte.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP