(14.00 hodin)

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Přestože pan poslanec Talíř přednesl návrh jménem dvou klubů, já bych rád ještě slyšel skutečně stanovisko druhého klubu, který tady dnes skoro celý den není, pouze zastoupen panem místopředsedou Peškem a panem poslancem Krásou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Pešek: Děkuji, pane předsedající. Je mi líto, že vám nestačím, ale potvrzuji veto a zároveň sděluji, že podáme i veto na případné zařazení nového bodu.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Byla vznesena námitka dvou poslaneckých klubů. Není tedy možné nadále pokračovat podle § 90 odst. 5.

Přistoupíme k normálnímu běžnému standardu projednávání. Jsme v obecné rozpravě. V rámci obecné rozpravy zazněl návrh pana poslance Rozehnala na zamítnutí tohoto návrhu zákona. Dále se hlásí pan poslanec Petr Pleva.

 

Poslanec Petr Pleva: Já bych jenom rád ještě doplnil onu nesrovnalost, co se týče stanoviska vlády. Skutečně je tam, že vláda vyslovila souhlas. Tisk byl navržen podle § 90, takže vláda dobře věděla, že není možné přijímat pozměňovací návrhy. Nicméně vyslovila jistý nesouhlas ve třech bodech, týká se to ovšem jednoho jediného ustanovení, které je promítnuto do tří bodů, protože je na třech různých místech zákona, a to je daň z přidané hodnoty.

Já nemohu naprosto souhlasit a nevím, kde vláda dospěla k expertize, jakou expertizou k tomu, že není možné udělat výjimku z daně z přidané hodnoty na dovoz předmětů kulturní hodnoty. V drtivé většině…, ne v drtivé, ve všech zemích Evropské unie se totiž daň z přidané hodnoty na dovoz předmětů kulturní hodnoty nevybírá. Žádná taková daň se nevybírá. Protože je to samozřejmě nesmysl. Protože pokud chceme bránit vnitřní trh proti vývozu, nemůžeme blokovat dovoz.

Stejně tak dopady na státní rozpočet jsou nulové, protože se prostě nic kvůli tomu, že DPH zdražuje tento dovoz, do naší republiky nedováží. Pouze se vyváží.

A dále bych opravil tvrzení kolegy Rozehnala, které pouze řekl, ale ničím nedokázal, že tento zákon zhoršuje podnikatelské prostředí. Nezhoršuje, protože soukromí vlastníci těchto předmětů budou moci, ať už k pasivnímu zušlechťovacímu styku, tzn. k restaurování, vyvézt tento předmět do zahraničí, protože na některé oblasti činnosti restaurování u nás nejsou špičkové kapacity, ale jsou v zahraničí. Takže to jim pomůže. Zároveň pak budou moci tento svůj obraz nebo předmět vyvézt na výstavu, takže to jim taky pomůže.

Dále se upřesňuje seznam předmětů kulturní hodnoty a není tam již omezení cenou, je tam omezení pouze věkem, což je také standardní v zemích Evropské unie, a evidentně to zlepší i podnikatelské prostředí na trhu s těmito komoditami.

Takže jediná zhoršující věc, v uvozovkách zhoršující, a doufám, že tu neměl pan kolega Rozehnal na mysli, je to, že odborná organizace si bude muset vyžádat posudek, jestli ta věc není kradená. Ale to si myslím, že pan kolega Rozehnal za zhoršování podnikatelského prostředí nepovažuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Dále se hlásí pan poslanec Rozehnal.

 

Poslanec Aleš Rozehnal: Já jsem nechtěl tuto debatu příliš rozvíjet, což bych mohl velmi dlouho. Dám jenom jeden příklad, kde tato novela zhoršuje podnikatelské prostředí, protože určuje přímo, že o žádost o vývoz musí jednotlivý žadatel žádat pouze v místě bydliště u příslušné organizace, ne kdekoli na území tohoto státu.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Pokud se nikdo nehlásí, obecnou rozpravu uzavírám.

Budeme hlasovat o návrhu, který přednesl pan kolega Rozehnal, na zamítnutí tohoto návrhu zákona. Pokusím se zvoněním zajistit dostatečný počet přítomných poslanců a paní poslankyň.

Já vás pro jistotu všechny odhlásím a požádám vás o novou registraci, abychom měli jistotu, že máme hlasovací kvorum.

Tak, ještě posečkáme na pana poslance Krásu, byť pan kolega Langer na našeho pana předsedu nepočkal.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? (Problémy s hlasovacím zařízením.) Ono nám to hlasování neproběhlo. Já to ukončím a prohlásím to za zmatečné a budeme hlasovat znovu. Omlouvám se všem, ale zde došlo k nějaké technické chybě. Budeme hlasovat znovu.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro zamítnutí tohoto návrhu zákona. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 93 z přítomných 100 poslanců pro 13, proti 75. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

 

Zahajuji tedy hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 94 z přítomných 100 poslanců pro 91, proti nikdo.

 

Nyní se budeme zabývat návrhem na zkrácení lhůty, který přednese pan kolega Pleva.

 

Poslanec Petr Pleva: Já navrhuji zkrácení lhůty o 55 dní. A potom také zařazení nového bodu do programu, tzn. druhého a třetího čtení za druhé a třetí čtení kolegy Langera.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pane kolego, pokud jste poslouchal pana místopředsedu Peška, zjistil jste, že klub US i klub KDU-ČSL bude vetovat zařazení nového bodu programu na druhé a třetí čtení. Takže pro formu nechám hlasovat o zkrácení lhůty o 55 dnů, ale o novém bodu nemohu nechat hlasovat.

 

Zahájil jsem hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 95 z přítomných 101 poslanců pro 70, proti 23. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že jsme tento návrh zákona přikázali k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a že jsme zkrátili lhůtu k projednání v tomto výboru o 55 dnů. Tím končím prvé čtení. Děkuji panu navrhovateli i náhradnímu zpravodaji. Končím projednávání bodu č. 39.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP