(14.10 hodin)
(pokračuje Brožík)

Přistoupíme k bodu č. 106, kterým je

 

106.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb.,
o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 155/2000 Sb.
/sněmovní tisk 1304/ - prvé čtení

 

Opět upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení.

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr obrany Jaroslav Tvrdík. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr obrany ČR Jaroslav Tvrdík: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Myslím si, že návrh zákona, tak jak před vámi leží, který jsem zde již jednou podrobně obhajoval, je vám po úpravách poměrně dobře znám. Přes to všechno předkládám návrh, a pouze pro rekapitulaci si dovolím shrnout některá fakta.

Původní návrh novely vláda v měsíci lednu projednala a předložila Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR s návrhem na schválení v prvním čtení. Poslanecká sněmovna návrh nepropustila do druhého čtení a vrátila ho vládě k přepracování. Vláda svým usnesením ze dne 3. dubna č. 24 přepracovaný návrh zákona, který zcela vyhovuje námitkám jednotlivých poslanců, schválila.

Dne 10. dubna 2002 byl návrh zákona projednán ve výboru pro obranu a bezpečnost, který ho svým usnesením č. 214 jednomyslně doporučil Poslanecké sněmovně ke schválení. V této souvislosti chci ocenit postoj všech poslaneckých klubů, který se projevil i při jednání o zařazení tohoto návrhu na pořad této schůze.

Předkládaný návrh je pro urychlení reformy Armády ČR a pro postupný přechod k její profesionalizaci zcela klíčový.

Stejně jako v předchozím návrhu zůstávají hlavními nově koncipovanými instituty přídavek na bydlení, zkušební doba při povolání do služebního poměru či jmenování do nižší hodnosti. Při novém pojetí přídavku na bydlení se tento institut projeví v určitém rozsahu v dopadu na státní rozpočet, ale na druhé straně je kompenzován zrušením některých náhrad, které se poskytují vojákům při dojíždění, např. náhrady jako při služební cestě, tzv. odlučné či denní dojíždění. Cílem nové úpravy je, aby resortu zůstala pouze minimální část služebních bytů a ubytovací kapacity, které se budou poskytovat výhradně za úhradu.

Za další zásadní důvod pro předložení návrhu novely zákona je potřeba považovat to, že je také potřeba reagovat na nové právní předpisy, které nabyly účinnosti po 1. prosinci 1999 a ovlivňují některá ustanovení zákona o vojácích z povolání. Jedná se zejména o zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, či zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Proti původnímu návrhu upustilo Ministerstvo obrany v přepracovaném znění od 17 dalších navrhovaných změn, kterými bylo např. zvýšení výměry řádné dovolené či zvýšení tzv. odbytného.

Dovolím si říci, že předložený návrh je základním rámcem pro dosažení požadovaného efektu a že i s jeho pomocí dokáže Ministerstvo obrany zabezpečit postupné cíle profesionalizace Armády ČR.

Chci ještě jednou poděkovat za vstřícný přístup poslancům jednotlivých poslaneckých klubů, který projevili při jednání na výboru pro obranu a bezpečnost, a ujistit Poslaneckou sněmovnu, že tento zákon nechápu jako zákon ministra obrany, Ministerstva obrany či sociální demokracie, ale za společný návrh všech poslaneckých klubů. Děkuji za pochopení a podporu.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane ministře. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení. Za nepřítomného pana předsedu výboru Petra Nečase se zpravodajské role ujme pan poslanec Petr Koháček.

 

Poslanec Petr Koháček: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dostáváme v krátké době znovu na stůl návrh novely zákona o vojácích z povolání, která reaguje na připravovanou plnou profesionalizaci Armády ČR. Jak si jistě vzpomínáte, na jednom z minulých jednání jsme původní novelu odmítli, protože řada z vás měla k některým ustanovením poměrně zásadní připomínky.

Mohu zde prohlásit a navázat na slova pana ministra, že stávající text novely plně vyhověl všem námitkám, které zde byly vzneseny, a potvrzuji, že výbor, který se tímto iniciativně zabýval, i toto jednomyslně konstatoval. A proto se domnívám, že nejsou žádné překážky pro to, aby tento návrh zákona byl projednán podle § 90 odst. 2 našeho jednacího řádu, a i za sebe mohu doporučit Poslanecké sněmovně, aby jej v tomto režimu přijala.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane zpravodaji, a otevírám obecnou rozpravu. Táži se, kdo se do ní hlásí. Pan poslanec Frank.

 

Poslanec Václav Frank: Děkuji, pane místopředsedo. Pane ministře, kolegyně a kolegové, musím říci, že vnímáme potřebu návrhu tohoto zákona a jeho případné urychlené projednání. Nicméně jsme přehodnotili jeho pasáž, která se týká zejména výsluhy let. Musím říci, že opět i v tomto návrhu zákona není ošetřena tzv. třetí skupina reatestovaných vojáků, což si myslím, že není dobře a vytváří to určitou nerovnost mezi vojáky z povolání.

Já tímto avizuji, že poslanecký klub KSČM nepodpoří návrh na projednávání zákona podle § 90 a v případě, že by § 90 schválen nebyl, předložím návrh na případné zkrácené projednávání tohoto návrhu zákona.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Kdo se dále hlásí do obecné rozpravy? Pokud se nikdo nehlásí, obecnou rozpravu končím.

Bohužel musím konstatovat, že poslanecký klub KSČM nejsou dva kluby, poslanecký klub KSČM nemá 50 poslanců, takže tato námitka jediného poslance je irelevantní.

My nyní rozhodneme hlasováním podle § 90 odst. 5 o pokračování projednávání tohoto návrhu ve zkráceném režimu. Já se pokusím vás všechny opět nalákat do Poslanecké sněmovny.

Přednesu návrh usnesení, o kterém budeme hlasovat: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 1304 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení."

Na základě žádosti z pléna vás odhlašuji a žádám vás o novou registraci.

 

Opakuji ještě jednou - budeme hlasovat o souhlasu s pokračováním jednání o sněmovním tisku 1304 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 96 z přítomných 106 poslanců pro 89, proti 17. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Zahajuji tedy podrobnou rozpravu, do které se zřejmě nikdo nepřihlásí, protože není možné podávat pozměňovací návrhy, takže podrobnou rozpravu končím. Můžeme přistoupit k hlasování o celém návrhu zákona:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 155/2000 Sb., podle sněmovního tisku 1304, ve znění schválených úprav a usnesení výboru pro obranu a bezpečnost."

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 97 z přítomných 107 poslanců pro 89, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že sněmovna vyslovila souhlas s tímto návrhem zákona v prvém čtení.

 

Blahopřeji panu ministru, děkuji panu kolegovi Koháčkovi za náhradní fungování jako zpravodaje. Tím končím projednávání bodu 106.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP