(14.30 hodin)

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane ministře. Vládní návrh projednal zahraniční výbor, jehož usnesení bylo rozdáno jako sněmovní tisk 1191/1. Prosím zpravodaje výboru pana poslance Pláničku, aby návrh výboru odůvodnil.

 

Poslanec Pavel Plánička: Pane předsedající, dámy a pánové, zahraniční výbor se dne 20. února na své 51. schůzi touto smlouvou zabýval a doporučuje Poslanecké sněmovně vyslovit s touto smlouvou souhlas. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Otevírám rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Vzhledem k tomu, že se nikdo nehlásí, rozpravu končím.

Přednesu návrh na usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas se Smlouvou mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o železniční privilegované peážní dopravě v mimořádných situacích, podepsanou dne 20. listopadu 2001 v Ostravě."

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 99 z přítomných 112 poslanců pro 71, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen.

 

Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji. Končím projednávání bodu 42 a otevírám bod 43, kterým je

 

43.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
Dohoda o volném obchodu mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou,
podepsaná dne 12. listopadu 2001 v Praze
/sněmovní tisk 1192/ - druhé čtení

 

Opět prosím, aby se slova ujal ministr financí pan Jiří Rusnok.

 

Ministr financí ČR Jiří Rusnok: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, dovolte, abych tentokrát v zastoupení místopředsedy vlády a ministra průmyslu a obchodu předložil ve druhém čtení tuto Dohodu o volném obchodu mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou. Dohoda byla projednána dne 4. února v prvém čtení a dne 20. února ji s pozitivním výsledkem projednal zahraniční výbor Poslanecké sněmovny. Nebudu dále podrobně popisovat důvody k uzavření této dohody.

Pro vaši informaci, Chorvatská republika má v současné době sjednánu dohodu o volném obchodu se Slovinskem, Maďarskem, Polskem, Bulharskem, Bosnou a Hercegovinou, Makedonií a zeměmi CEFTA. Ukončena byla jednání s Tureckem, probíhají jednání s Albánií, se Svazovou republikou Jugoslávií a Rumunskem. S Evropskou unií byla podepsána stabilizační a asociační dohoda.

Jsem přesvědčen, že vzhledem k blízkosti obou zemí, k rozvojovému potenciálu obou zemí, napomůže uzavření této dohody rozšíření vzájemných obchodních vztahů. Proto vám doporučuji, vážené paní poslankyně a vážení páni poslanci, tuto dohodu ke schválení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane ministře. Prosím nyní zpravodaje výboru poslance Karla Kühnla, aby návrh výboru odůvodnil.

 

Poslanec Karel Kühnl: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, zahraniční výbor projednal návrh obsažený ve sněmovním tisku 1192 na své 51. schůzi dne 20. února 2002 a přijal následující usnesení.

Po odůvodnění náměstka ministra průmyslu a obchodu Karla Špačka a zpravodajské zprávě poslance Karla Kühnla zahraniční výbor doporučil Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s Dohodou o volném obchodu mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou, podepsanou dne 12. listopadu 2001 v Praze. Výbor dále pověřil předsedu výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny, a zmocnil zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Otevírám rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Vzhledem k tomu, že se nikdo nehlásí, rozpravu končím.

Budeme hlasovat o usnesení navrženém zahraničním výborem: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s Dohodou o volném obchodu mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou, podepsanou dne 12. listopadu 2001 v Praze."

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 100 z přítomných 110 poslanců pro 75, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen.

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji. Končím projednávání bodu 43 a přistoupíme k projednávání bodu 44, kterým je

 

44.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
Dohoda mezi Českou republikou a Marockým královstvím o vzájemné podpoře
a ochraně investic, podepsaná dne 11. června 2001 v Rabatu
/sněmovní tisk 1198/ - druhé čtení

 

Prosím, aby se teď této smlouvy ujal již kompetentní ministr financí pan Jiří Rusnok.

 

Ministr financí ČR Jiří Rusnok: Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, dovolte, abych vám ve druhém čtení předložil tuto smlouvu o vzájemné podpoře a ochraně investic. Jak už bylo řečeno, byla podepsána v Rabatu 11. června minulého roku. Je to standardní smlouva o ochraně investic na území druhého smluvního státu a o podpoře investic. Byla už sice expertně sjednána v roce 1995, dlouhou dobu však nebylo možné dohodu podepsat z důvodu překážek na marocké straně. Dohoda by měla přispět k většímu bezpečí a potenciálním možnostem investorů na obou stranách.

Dovolte mi připomenout, že Marocké království je jednou z nejdynamičtěji se rozvíjejících zemí Maghrebu, to znamená této části severní Afriky, a je to země, která má asociační dohodu s Evropskou unií podobně jako my. Domnívám se, že stojí za to schválit tuto dohodu, že může být velmi dobrým vkladem pro rozšíření naší vzájemné spolupráce a může být do budoucna velmi přínosná pro potenciální české investory, ať už v oblasti průmyslu, bankovnictví, obchodu, tak zejména turistiky.

Dovolím si vás tedy proto požádat, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, o schválení této dohody. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane ministře. Vládní návrh projednal zahraniční výbor a rozpočtový výbor. Usnesení obou výborů byla rozdána jako sněmovní tisky 1198/1 a 1198/2. Prosím nyní zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Pavla Pláničku, aby nás seznámil s usnesením zahraničního výboru. Poté se připraví pan poslanec Svatomír Recman z rozpočtového výboru.

 

Poslanec Pavel Plánička: Pane předsedající, dámy a pánové, zahraniční výbor projednal předložený návrh na 51. schůzi dne 20. února a doporučuje Poslanecké sněmovně vyslovit s dohodou souhlas. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Nyní prosím pana poslance Svatomíra Recmana z rozpočtového výboru.

 

Poslanec Svatomír Recman: Pane předsedající, rozpočtový výbor projednal rovněž předmětnou dohodu na své 58. schůzi dne 10. dubna 2002. Na jednání rozpočtového výboru tuto dohodu odůvodnil a předložil první náměstek ministra financí Eduard Janota. Rozpočtový výbor přijal usnesení č. 627, které jste obdrželi jako sněmovní tisk 1198/2. Výsledkem projednávání této dohody v rozpočtovém výboru je usnesení rozpočtového výboru, ve kterém rozpočtový výbor doporučuje Poslanecké sněmovně, aby s uvedenou dohodou, jako tisk 1198, vyslovila souhlas.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím.

Budeme hlasovat o návrhu usnesení předloženém zahraničním výborem: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s Dohodou mezi Českou republikou a Marockým královstvím o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsanou dne 11. června 2001 v Rabatu."

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 101 z přítomných 110 poslanců pro 72, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP