(14.40 hodin)
(pokračuje Brožík)

Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji a končím bod 44.

 

Přistoupíme k bodu 45, kterým je

 

45.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
Dohoda mezi Českou republikou a Makedonskou republikou
o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 21. června 2001 v Praze
/sněmovní tisk 1199/ - druhé čtení

 

Prosím, aby se slova ujal opět ministr financí Jiří Rusnok.

 

Ministr financí ČR Jiří Rusnok: Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, páni poslanci, jedná se o druhé čtení této dohody. Je to klasická standardní dohoda o ochraně a podpoře investic, tentokrát s Makedonií, čili nástupnickou zemí bývalé Jugoslávie.

Perspektivní pro investory z České republiky v této zemi může být zejména výstavba a rekonstrukce energetických zařízení, zejména vodních elektráren, výstavba dálkovodů elektrické energie, ale i výstavba dopravní infrastruktury.

Makedonie usiluje o začlenění do evropských struktur, proto se aktivně podílí na procesu spolupráce a stabilizace v jihovýchodní Evropě. Rovněž tak spolupracuje s euroatlantickými strukturami a postupně se jí daří řešit konflikt s ozbrojenými albánskými skupinami v zemi.

Dohoda předpokládá vytvoření základního právního rámce pro ochranu aktivit investorů smluvních stran na území druhého státu, a proto si dovoluji vám ji doporučit k vyslovení souhlasu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane ministře. Vládní návrh projednal zahraniční výbor a rozpočtový výbor. Usnesení obou výborů opět byla rozdána jako sněmovní tisk 1199/1 a 2. Prosím zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Pavla Pláničku, poté se připraví opět pan poslanec Svatomír Recman.

 

Poslanec Pavel Plánička: Pane předsedající, dámy a pánové, zahraniční výbor na svém jednání 51. schůze dne 20. února vyslovil ve svém usnesení doporučení pro souhlas s Dohodou mezi Českou republikou a Makedonskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsanou dne 21. června 2001 v Praze. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Nyní se slova ujme pan poslanec Svatomír Recman.

 

Poslanec Svatomír Recman: Rozpočtový výbor se rovněž předloženou dohodou, to znamená sněmovním tiskem 1199, zabýval na své 58. schůzi dne 10. dubna 2002. Tuto dohodu v rozpočtovém výboru předložil a odůvodnil první náměstek ministra financí Eduard Janota. Rozpočtový výbor po úvodním slově pana náměstka a po zpravodajské zprávě poslance Recmana přijal usnesení č. 629, které jste obdrželi jako sněmovní tisk 1199/2. Výsledkem projednávání této materie v rozpočtovém výboru bylo usnesení, ve kterém rozpočtový výbor doporučuje Poslanecké sněmovně s touto dohodou vyslovit souhlas. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Otevírám rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu uzavírám.

Upozorňuji, že jsem vás již odhlásil a žádám vás o novou registraci.

Budeme hlasovat o návrhu usnesení předloženém zahraničním výborem: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s Dohodou mezi Českou republikou a Makedonskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsanou dne 21. června 2001 v Praze."

Prosím všechny přítomné, aby se zaregistrovali, budeme hlasovat.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 102 z přítomných 76 poslanců pro 76, nikdo proti. Návrh byl přijat. Návrh usnesení byl schválen.

 

Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji a končím projednávání bodu č. 45.

 

Přistoupíme k bodu 46, kterým je

 

46.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
Dohoda mezi Českou republikou a Kyperskou republikou
o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 15. června 2001 v Praze
/sněmovní tisk 1216/ - druhé čtení

 

Odůvodnění přednese ministr financí Jiří Rusnok.

 

Ministr financí ČR Jiří Rusnok: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, dohoda o podpoře a ochraně investic s Kyperskou republikou podobně jako předcházející dohody vytváří pevný právní rámec pro uskutečňování aktivit investiční povahy fyzických, ale i právnických osob jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany. Dohoda zajistí bezpečné investiční prostředí a měla by tak přispět ke snížení rizika a případných investičních ztrát.

Vzhledem k tomu, že Kyperská republika se stejně jako naše země uchází o členství v EU, lze v příštích letech očekávat prohloubení vzájemných vztahů obou zemí jak v politické, tak ekonomické oblasti. Pro české zájemce o investování na Kypru se otevírají možnosti v projektech zaměřených na privatizaci některých organizací, jejichž majoritním vlastníkem je doposud stát, Kyperská republika, např. kyperské aerolinie, některé hotely, oblast energetiky, především výroba a distribuce elektrické energie, ale i telekomunikací. V úvahu rovněž přicházejí investice do turistického sektoru, výstavba sportovních areálů apod.

Doporučuji tedy Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas s touto dohodou. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane ministře. Vládní návrh projednal zahraniční výbor a rozpočtový výbor. Usnesení obou výborů byla rozdána jako sněmovní tisk 1216/1 a 2. Prosím opět zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Pavla Pláničku, aby návrh výboru odůvodnil, a připraví se pan poslanec Svatomír Recman. Prosím, pane kolego, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Plánička: Pane předsedající, dámy a pánové, zahraniční výbor se touto dohodou zabýval na svém jednání 20. února, byla to schůze č. 51, a zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas s touto dohodou. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Prosím, aby se slova ujal zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Svatomír Recman.

 

Poslanec Svatomír Recman: Pane ministře, kolegyně a kolegové, Dohoda mezi Českou republikou a Kyperskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic byla poslední ze tří dohod, které rozpočtový výbor projednal na své 58. schůzi dne 10. dubna 2002. Tuto dohodu předložil rozpočtovému výboru a odůvodnil ji první náměstek ministra financí pan Eduard Janota. Rozpočtový výbor přijal usnesení č. 630, které jste obdrželi jako sněmovní tisk 1216/2. V usnesení rozpočtový výbor doporučuje Poslanecké sněmovně, aby s touto dohodou vyslovila souhlas. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Otevírám rozpravu a ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Jestliže tomu tak není, rozpravu končím a budeme hlasovat o návrhu usnesení, tak jak byl předložen zahraničním výborem.

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 103, které zahajuji, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 103 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 80 vyslovilo 73 a nikdo nebyl proti. Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen.

 

Tím jsme ukončili projednávání tohoto bodu.

 

Jak už bylo dříve rozhodnuto, vzhledem k tomu, že pan ministr Gross je stále ještě na jednání Senátu, budeme pokračovat projednáváním bodu 50 schváleného pořadu schůze, kterým je

 

50.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
Smlouva mezi Českou republikou a Svazovou republikou Jugoslávií
o sociálním zabezpečení, podepsaná v Bělehradě dne 17. ledna 2002
/sněmovní tisk 1244/ - druhé čtení

 

Prosím, aby se slova ujal místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Vladimír Špidla.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP