(10.30 hodin)
(pokračuje Exner)

V § 13 odst. 2 se říká: Disciplinární řízení lze zavést proti poslanci, který svým projevem učiněným ve sněmovně nebo v Senátu nebo v jejich orgánech urazí poslance, senátora, ústavního soudce nebo jinou osobu, která má oprávnění zúčastnit se schůze sněmovny a jejích orgánů ze zákona.

Odst. 4 téhož paragrafu potom na svém začátku říká: Mandátový a imunitní výbor zahájí řízení za disciplinární provinění uvedené v odst. 2 na návrh uraženého.

Protože nezahájil, ačkoliv zahájit měl, žádám, aby Poslanecká sněmovna o takové zahájení mandátový a imunitní výbor požádala.

Pokud by Poslanecká sněmovna o této věci nejednala buď na základě veta podle jednacího řádu k zařazení nového bodu, nebo proto, že by můj návrh neschválila, vznáším námitku podjatosti proti čtyřem členům mandátového a imunitního výboru z České strany sociálně demokratické, kteří při jednání mandátového a imunitního výboru, jak jsem byl informován předsedou a jedním členem výboru, nehlasovali pro zahájení tohoto disciplinárního řízení. Domnívám se, že tu jde o jasnou podjatost vzhledem k příslušnosti pana poslance Miloše Zemana.

Zase si dovolím vám ocitovat § 14 jednacího řádu, který konstatuje v odst. 4, že o námitce podjatosti rozhodne organizační výbor, který může přikázat věc jinému výboru nebo samozřejmě rozhodnout jinak. Je to tedy podnět pro organizační výbor, aby o této námitce rozhodl.

Pokud by se ale nestalo ani to a organizační výbor nerozhodl o námitce ani nebyl zařazen bod a požádán mandátový a imunitní výbor, aby věc projednal - samozřejmě, že má nárok mi nevyhovět se zdůvodněním i bez zdůvodnění - přemýšlel jsem o tom, jakým způsobem bych jemně a inteligentně pana poslance Miloše Zemana urazil, abych mu to alespoň odvedl a byli jsme si kvit. Pro tento případ tedy prohlašuji, že si pan poslanec Miloš Zeman občas nevidí do huby, pardon, do pusinky premiéra.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Rozumím panu poslanci Exnerovi, že navrhuje zařadit další bod do našeho jednání - usnesení Poslanecké sněmovny, která by se obrátila na mandátový a imunitní výbor. Rozumím tomu takto. Ano?

Hlásí se pan předseda poslaneckého klubu ČSSD.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Pane předsedo, dámy a pánové, i když lidsky mohu chápat důvody, které vedly pana kolegu Exnera k tomu, aby navrhl zařazení tohoto příslušného bodu, dovolte mi, abych v souladu s jednacím řádem vznesl veto příslušného počtu poslanců poslaneckého klubu sociální demokracie proti zařazení nového bodu na schůzi Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Poslanecký klub ČSSD ochránil svého předsedu vlády touto formou.

 

Proto přistoupíme k bodu

 

104.
Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

 

Jsou předloženy dvě interpelace, s nimiž poslanci nejsou spokojeni.

Dříve než přistoupíme k projednávání jednotlivých odpovědí, seznámím vás s oznámením poslance Hynka Fajmona. Poslanec Fajmon dne 28. února letošního roku podal písemnou interpelaci na ministra zahraničí Jana Kavana ve věci výběrového řízení na dodávky reprezentačních limuzín. Pan ministr Kavan datoval svou odpověď na tuto interpelaci 4. dubna, do Poslanecké sněmovny došlo 5. dubna. Ministr Jan Kavan tedy nesplnil svou povinnost vyplývající z ustanovení § 112 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.

To bylo tedy oznámení. Nyní přistoupíme k projednávání odpovědí na písemné interpelace.

Prvním je ministr Fencl, který se z důvodu účasti na pietním aktu na Olšanských hřbitovech omluvil. Nevím, jestli pan ministr Fencl je nejpodstatnější účastník pietního jednání na Olšanských hřbitovech, měl-li písemnou interpelaci a věděl-li, že bude mít v této chvíli písemnou interpelaci. Nejsem si zcela jist, že je možné s touto věcí souhlasit. Nevím, jaké je stanovisko sněmovny v této věci.

V každém případě i při jeho neúčasti otevírám rozpravu. Čili rozprava je otevřena. Rozprava není, rozpravu končím a táži se pana poslance Hrnčíře, jaké navrhuje usnesení k této odpovědi. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Vážený pane předsedo, dovolte mi, abych zareagoval na tuto situaci. Nebyl jsem ani připraven, předpokládal jsem, že pan ministr Fencl, který byl seznámen s interpelací i s programem dnešní schůze, že se zúčastní, abych mohl přednést náležitou interpelaci.

Navrhuji této sněmovně, aby Poslanecká sněmovna vyjádřila nesouhlas s odpovědí pana ministra Fencla, s odpovědí na interpelaci poslance Pavla Hrnčíře.

Krátké odůvodnění mé nespokojenosti nebo mého nesouhlasu s odpovědí, která se týká minimální oblasti technického auditu. Nechci se vracet zpět k diskusi o potřebnosti či nepotřebnosti orgánu technického auditu v případě zákona o vodovodech a kanalizacích, ale faktem je, že Poslanecká sněmovna schválila v § 38 zákona o vodovodech a kanalizacích technický audit, který má sloužit k ochraně odběratele, ke kontrole technického stavu vodovodů a kanalizací, oprávněnosti vynaložených provozních a pořizovacích nákladů apod.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP