(10.40 hodin)
(pokračuje Hrnčíř)

Doslova v tomto zákoně je uvedeno: "K provedeného technického auditu vybere jeho navrhovatel ze seznamu technických auditorů vedeného ministerstvem. Ministerstvo zapíše na dobu sedmi let do seznamu technických auditorů odborně způsobilou osobu, která má vysokoškolské vzdělání se zaměřením na obor vodovodů a kanalizací, praxi 10 let v tomto oboru a byla vybrána komisí jmenovanou ministerstvem." V odstavci 6: "Obsah a využití technických auditů a bližší podmínky pro zápis odborně způsobilé fyzické osoby do seznamu technických auditorů stanoví prováděcí právní předpis."

Zákonodárce podle mého názoru jasně a zřetelně stanovil svůj záměr a vymezil mantinely pro prováděcí předpis. A jak dopadla skutečnost? V prováděcí vyhlášce č. 274/2001 Sb. je uvedeno v § 36 odst. 5 a 6: "Do seznamu technických auditorů se zapíše nejvýše 15 auditorů. Žadatelé, kteří vyhověli stanoveným podmínkám, nebyli však vybráni do seznamu technických auditorů, budou zařazeni do seznamu čekatelů."

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, nikde v zákoně není uvedeno omezení pro počet zapsaných technických auditorů a už vůbec není nikde zmiňován seznam jakýchsi čekatelů. V žádném případě nesouhlasím s odůvodněním, které uvádí pan ministr ve své odpovědi. Jeho argumenty považuji za chabé a nemající oporu v zákoně. Jsem naopak přesvědčen, že to, co vymyslel pan ministr, vede k omezenému přístupu k tomuto podnikání, a to k omezení státním orgánem, a samozřejmě, že v dalším důsledku povede tento způsob k rozšíření korupčního prostředí. Evidentně došlo tímto ustanovení vyhlášky k překročení zmocnění daného zákonem o vodovodech a kanalizacích.

Paní poslankyně, páni poslanci, dovoluji si vás požádat o podporu usnesení, ve kterém vyjádříme nesouhlas s odpovědí pana ministra Fencla. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Čili navrhujete usnesení vyslovit nesouhlas s odpovědí ministra, ano?

Vážení kolegové, dám hlasovat o tomto návrhu usnesení. Odhlásím vás, prosím, abyste se znovu přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh usnesení, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 316 z přítomných 103 poslanců 45 pro, 46 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Přicházíme k druhé interpelaci, bohužel opět na nepřítomného pana ministra Fencla. Považuji to za velmi nešťastné, že zde není. Ten odpověděl na interpelaci poslance Karla Vymětala ve věci tepelného zpracování krmných odpadů k výživě zvířat. Otevírám k tomu rozpravu. Pan poslanec Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo. Pane předsedo, dámy a pánové, zdá se mi, že pan ministr Fencl má asi strach chodit do Poslanecké sněmovny, aby odpovídal na písemné interpelace, protože jinak by tu byl. Všichni víme, že jsou jednom dvě písemné interpelace, obě na něj, a že se projednávají dnes jako první body. Přesto tu pan ministr není. A já se nedomnívám, že asi by mělo smysl přeložit písemné interpelace na někdy jindy, protože teď klade pan ministr věnce a možná, že by v jiném čase, kdybychom to odložili, kladl zas něco jiného, třeba aby rozmnožoval produkty Ministerstva zemědělství. Nevím, ale mám pocit, že ho sem asi těžko dostaneme.

Dovolte mi, dámy a pánové, v úvodu uvést předmětné dvě písemné interpelace na ministra zemědělství pana Fencla. Ministerstvo zemědělství v říjnu minulého roku vydalo novelu vyhlášky, podle které syrové maso určené ke krmení zvířat nelze prodávat nikde jinde než na jatkách a bourárnách. Tím byl vydán vlastně zákaz tohoto prodeje v maloobchodě a chovatelé zvířat mají tak znemožněn nákup krmného syrového masa. Povolen je pouze prodej takového masa tepelně zpracovaného, což ovšem znamená zvýšení ceny cca o 100 %, a to je pro mnohé chovatele sociálně nedostupné. Navíc jsou zvířata, která ke svému zdravému vývoji konzumaci syrového masa potřebují. Trpí tím i mnozí podnikatelé, kteří dosud syrové odpady živočišného původu ke krmení dodávali maloobchodu, a nyní musí toto maso tepelně zpracovat, zchladit a zmrazit, což nese vícenáklady a jejich promítnutí do zvýšení ceny o 100 %. To evidentně způsobuje razantní zvýšení odbytu a prodeje.

Důvodem je podle odpovědi pana ministra směrnice č. 60/667 EHS, která ukládá podnikatelům zpracovávajícím krmné odpady zajistit mikrobiologické požadavky na produkty, to je, že nesmí být vyšší než stanovené salmonely a zárodky Enterobacteriaceae.

Pan ministr dále uvádí, že u prostředníků….

(Jednání narušeno shozením papírů z galerie a výkřiky jedné z návštěvnic.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Nevím, jestli funguje ostraha. (Výkřiky z galerie.) Nezlobte se, nemáte právo mluvit ve sněmovně, a prosím pořádkovou službu, aby vás vyvedla z tohoto sálu. (Děje se.)

Prosím pana poslance Vymětala, aby pokračoval.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji. Takže pan ministr dále uvádí, že u prostředníků je vyloučeno dosažení tohoto standardu zdravotní nezávadnosti, protože doba od získání krmného odpadu, jeho přepravy a následné zpracování je delší než 12 hodin. Musím říci, že na jatkách po porážce hovězího se provádějí odběry vzorků a jejich vyšetření na BSE povinně a to trvá nejméně 24 hodin, to znamená, že ani jatka nemohou distribuovat maso odběratelům do 12 hodin, jak požaduje pan ministr ve své odpovědi. Ale je pravda, že na jatkách po porážce a dělení masa se ihned toto maso chladí na 5 až 7 stupňů C. U drobů totéž včetně chlazení, a tedy nikdo z odběratelů nemůže dostat maso ani droby teplé. Proto nerozumím, proč pan ministr mluví ve své odpovědi o 12 hodinách.

Odběratel maso z jatek odebírá tedy vychlazené, převeze je do své výrobny, naporcuje, zabalí a zamrazí. Tento proces nikdy netrvá více než 12 hodin. To znamená, že vzorky pro mikrobiologické požadavky krmných odpadů lze odebírat jak na jatkách před převzetím odběratelem, tak i u odběratele - výrobce v potřebném čase do 12 hodin Státním veterinárním dozorem.

Z tohoto důvodu jsem přesvědčen, že vyhláška Ministerstva zemědělství neodpovídá praxi, která je schopna splnit požadavky směrnice EHS.

V odpovědi na mou druhou otázku pan ministr sděluje, že maso ke krmení je často nabízeno v běžné obchodní síti a nelze vyloučit jeho prodej za jiným účelem, např. i na stůl hostům v restauraci.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP