(11.10 hodin)

Poslankyně Vlasta Parkanová: Podávám pozměňovací návrh k novele zákona o platu státních zástupců.

Dosavadní článek 1 se stává částí první - změna zákona o platu státních zástupců - zůstává původní návrh.

Za část první se vkládá část druhá - změna zákona o platu představitelů státní moci.

Čl. II.: Zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění zákona č. 138/1996 Sb., zákona č. 287/1997 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., se mění takto:

1. V § 34 odst. 3 se slova "a soudci", "nebo soudce" zrušují.

2. V § 34 se za odst. 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

"(4) Soudci, který byl uznán dočasně neschopným k výkonu funkce, přísluší plat nejdéle po dobu 60 pracovních dnů při téže dočasné neschopnosti k výkonu funkce nebo při více dočasných neschopnostech k výkonu funkce vzniklých v jednom kalendářním roce po tutéž dobu. Při posuzování dočasné neschopnosti k výkonu funkce se postupuje obdobně podle předpisů o posuzování dočasné pracovní neschopnosti."

Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 5 až 7.

Dosavadní článek II. návrhu se mění na článek III. - jedná se o účinnost - zůstává původní návrh.

K názvu zákona: K původnímu návrhu se doplňují slova: "a zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění pozdějších předpisů."

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji paní poslankyni Parkanové a táži se, kdo další se hlásí v druhém čtení do podrobné rozpravy. Nehlásí-li se nikdo, končím druhé čtení tohoto návrhu.

A přecházíme k bodu

 

110.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb.,
o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1298/ - druhé čtení

 

Prosím pana místopředsedu vlády Špidlu, aby se ujal slova.

Mimo jiné, vidím pana ministra Dostála, kterého jsem před chvílí omlouval z důvodu nemoci, a vidím, že zde je.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Vážený pane předsedo, vážení poslanci, vážené poslankyně, odůvodnil jsem v prvním čtení tuto novelu, jejímž základním způsobem je legislativně technická úprava praxe předávání údajů mezi Českou správou sociálního zabezpečení a evidencí obyvatel, spravovanou Ministerstvem vnitra.

Je pravdou, že z celkové koncepce zákonů lze velmi složitě dovodit, že existují důvody a právní základ pro to, aby takováto výměna probíhala, přesto jsem však přesvědčen o tom, že dosavadní úprava není dostatečná, není dostatečně přesná a způsobovala by interpretační problémy. Sněmovna už takovýto případ řešila, a to v zákonu o státní sociální podpoře, kde zvolila od 1. října 2001 analogickou úpravu, která je předkládána v tomto tisku.

V prvním čtení jsem také odůvodnil, proč tento tisk předkládám. Znovu mi dovolte, abych velmi krátce zdůraznil, že první návrh na tuto úpravu byl v zákonu o Sociální pojišťovně, který sněmovna zamítla, druhý návrh na tuto úpravu byl v zákonu o daních a poplatcích, který také sněmovna zamítla. Vzhledem k tomu, že se jedná o technickou novelu, podle mého názoru ovšem velmi praktickou, předložil jsem tento tisk jako samostatný návrh novely zákona.

Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu místopředsedovi Špidlovi a prosím pana poslance Hofmana jako zpravodaje výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. (Poslanec Hofman nebyl přítomen.) Přichází pan poslanec Škromach, který ho zastoupí, ale já prosím, aby klub ČSSD tyto věci řešil s předstihem.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedo, vážené dámy a pánové, chtěl bych informovat, že výbor pro sociální politiku a zdravotnictví projednal tento návrh změny zákona, nepřijal žádné pozměňovací návrhy - projednáno bylo 3. května na svém mimořádném zasedání - a proto doporučuji sněmovně ke schválení.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Otevírám obecnou rozpravu, do které se zatím nikdo nehlásí. Rozpravu končím a zahajuji podrobnou rozpravu, do které se také nikdo nehlásí. Proto končím druhé čtení tohoto návrhu.

Děkuji, vážení.

Teď přerušujeme schůzi 49. a v momentu, kdy bude změněno hlasovací zařízení - prosím, aby to bylo co nejrychleji -, bude schůze 50. Dáme si osm minut přestávku, tedy do 11.25 hodin.

 

(Schůze přerušena v 11.17 hodin.)

***




Přihlásit/registrovat se do ISP