(17.40 hodin)
(pokračuje Kučera ml.)

Mám samozřejmě i zcela odlišný názor na správnost zemědělské politiky uplynulých čtyř let. To, jestli byla naše porevoluční zemědělská politika úspěšná, či ne, bude brzy zhodnoceno objektivně při našem vstupu do EU a při našem začleňování do společné zemědělské politiky EU. Jestliže v tomto procesu obstojíme a obhájíme vlastní trh, budeme moci objektivně říci, že politika byla úspěšná. Pokud ne, bude již ale velice obtížné cokoli napravovat.

Osobně mám při hodnocení porevoluční zemědělské politiky velice smutné pocity. Každá změna zemědělské politiky při jejím dlouhodobém charakteru má řadu doprovodných negativních efektů. Bohužel v minulém období bylo postupováno v řadě bodů zcela opačným způsobem, než objektivně potřebovalo naše zemědělství pro hladké začlenění ČR do společné zemědělské politiky EU.

Za největší chyby agrární politiky uplynulých let považuji nedokončení vlastnické transformace našich podniků, oddalování řešení problematiky zpracovatelského průmyslu, předčasné zavádění individuálních kvót na mléko a cukr, zasahování do cenotvorby a odběratelských podmínek na trhu a snahu neustálým zvyšováním dotací udržet intenzivní zemědělskou výrobu i v nepříznivých oblastech. Těmito opatřeními byla vyvolána chybná představa, že státní úředníci se dokáží o všechno postarat. Značně byla zeslabena přirozená snaha podnikatelů problémy na trhu předvídat a aktivně řešit, stejně jako byla zeslabena ochota prvovýrobců zajistit si stabilitu na trhu společným odbytem svých výrobků.

Dámy a pánové, nikde na světě v kulturních zemích není odtrženo vlastnictví půdy od zemědělské činnosti. Naopak, nejen zemědělská výroba, ale i údržba krajiny a ochrana zdravého životního prostředí vychází všude v kulturním světě z upřímné vlastnické vazby na půdu, na obhospodařované rostliny a chovaná zvířata. Tato vláda prostřednictvím ministra Fencla všemožně bránila obnovení těchto přirozených vazeb. Bránila dokončení majetkové transformace původních družstev, bránila vydávání původních majetků a náhrad oprávněným osobám, bránila i obnovení trhu s půdou tím, že odmítala realizovat pozemkové úpravy a peníze vynakládala na zcela jiné účely. To všechno vláda ČSSD udělala proto, aby uchránila právnické osoby, které hospodaří s cizím majetkem a na cizí půdě.

Odmítám názor, že jde o jakýsi omyl. Podle mého jde o historickou chybu zcela vědomou a zcela cílenou. Nepochopení objektivních souvislostí a upřednostnění zájmů vyvolených privatizátorů - (Poznámky v sále.) - Promiňte, mám tady nápovědu hned od dvou, a dokonce jsem fyzicky ohrožován samotným premiérem vlády. Třeba to vydržím.

Nemohu se v této souvislosti nepozastavit na některými konkrétními činy ministra zemědělství. Původním vlastníkům bránil v jejich snahách svůj majetek opět získat. Soukromníkům hospodařícím na půdě dokonce vyhlásil jakousi likvidační válku. Soukromí hospodáři měli před jeho nástupem do funkce trvale lepší hospodářské výsledky než podniky právnických osob. To mu tolik vadilo, že se rozhodl to změnit. Mám mnoho důkazů o tom, jak cíleně bránil soukromníkům v získávání zemědělských dotací. Prostřednictvím svých úředníků dokázal vybít stáda skotu bez jakékoli finanční náhrady, odepřít nárok na dotace i pro několik korun dluhů u finančního úřadu, stejně tak jako pro pokuty za porušení dopravních předpisů na silnicích. Nic obdobného ve vztahu k právnickým osobám, nic obdobného, co by používal plošně. Bez slovíčka upozornění a bez možnosti odvolání postupoval nekompromisním způsobem proti soukromým hospodářům. V těchto směrech postupoval skutečně precizně, ale zcela jiným způsobem, který samozřejmě nechápu, postupoval k získávání majetku pro sebe a pro členy své rodiny.

Pan ministr Fencl zde říkal, že naše zemědělství ještě zdaleka není za vodou. S tím s ním opravdu souhlasím. Řadu z jeho chyb budeme muset napravit, řada z chyb, které učinil nebo pomohl učinit, se bude napravovat velice těžko a velice dlouze. Pevně věřím tomu, že náš občan, náš volič již tyto souvislosti poznal a dokáže se z nich poučit.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji.Hlásí se snad někdo dále do rozpravy? Pan poslanec Grulich trvá na udělení slova. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Grulich: Dámy a pánové, členové vlády, patřím mezi seniory tohoto shromáždění a patřím mezi ty, kteří programově toto shromáždění s dlouhodobým ohlášením opouštějí. Můj pohled je už pohled poněkud z nadhledu, takže by měl být objektivní.

Je škoda, že tu není pan poslanec Tlustý, který se zřejmě svým projevem tak vyčerpal, že musel odejít.

Po předchozím řečníkovi - všimněte si, že neříkám předřečníkovi, protože to je nehoráznost, co se tady opakuje, v lyžování může být předskokan a může být předřečník, který uvádí nějakého řečníka, ale svým kolegům nemůžeme říkat předřečník, to je předchozí řečník nebo předcházející řečník nebo můžeme jmenovat jménem, to do budoucna pro vás, kteří zde zůstanete - se pustil do ministra zemědělství a jeho politiky. Jsem z těch, kteří jsou přesvědčeni, že svůj mandát mají vykonávat do posledního dne, a také poctivě objíždím okresy svého volebního kraje a navštívil jsem řadu občanů, zemědělských družstev a také soukromých zemědělců, zejména v Jihomoravském kraji, kde jsem zvolen.

Je třeba říci, že se dosud zemědělci třesou před takzvanými "třemi T", kteří v zemědělství napáchali nesmírnou spoušť a nesmírné škody. Je třeba říci, že mezi ta tři T patří i dnešní předseda rozpočtového výboru pan poslanec Tlustý, který když napáchal nesmírné zlo v zemědělství, začal ho páchat v ekonomice jako celku.

Co tady říkal předcházející řečník, vůbec nezapadá do toho, co říkají reálně soukromí a družstevní zemědělci. Dokonce jsem se setkal v tomto týdnu s názorem, kde zemědělci říkají: Teprve za ministra Fencla jsme se v posledních dvou letech dostali do černých čísel a nesmírně bychom potřebovali, aby tento ministr ministroval v zemědělství ještě alespoň čtyři roky, protože konečně je to člověk, který zemědělství rozumí a který ví, o co jde.

Tím nechci říci, že v zemědělství nezůstaly ještě zbytky dřívějších škod. Nejsou vyrovnány všechny restituční nároky, nejsou uspokojeni všichni ti, kteří byli poškozeni ve svých právech.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP