(12.30 hodin)
(pokračuje Langer)

Zahájil jsem hlasování číslo 3. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 170 poslanců pro návrh 103, proti 36. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Proto teď zahajuji podrobnou rozpravu. Do podrobné rozpravy se nikdo nehlásí, podrobnou rozpravu končím. Znamená to tedy, že budeme hlasovat o celém návrhu zákona.

Odhlásil jsem vás. Prosím, aby ti, kteří se chtějí účastnit hlasování, zasunuli žlutou kartičku do škvírky, která je pro to určena, ti kteří nechtějí zasunout kartičku do škvírky, aby tak nečinili.

Přikročíme k hlasování: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu výdajů spojených s vysláním 6. polní nemocnice do Afghánistánu, podle sněmovního tisku 1313."

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 4. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 172 pro návrh 90, proti 76. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Abychom neměli armádních témat dost, dalším bodem je bod

 

2.
Vládní návrh zákona o přijetí úvěrů na financování
Programu pořízení a provozování 24 nadzvukových letadel JAS 39 Gripen
/sněmovní tisk 1229/ - druhé čtení

 

Tento návrh zákona jsme projednávali ve druhém čtení na 49. schůzi, kdy jsme po podrobné rozpravě návrh vrátili výborům k novému projednání a stanovili lhůtu pro projednání do pátku 3. května 2002. Zahraniční výbor návrh zákona projednal a jeho usnesení včetně oponentní zprávy bylo rozdáno jako sněmovní tisky 1229/5 a 6. Výbor pro obranu a bezpečnost a rozpočtový výbor usnesení nepředložily.

Chci se zeptat pana ministra Tvrdíka a pana ministra Rusnoka, zda chtějí vystoupit na úvod tohoto opakovaného čtení.

 

Ministr obrany ČR Jaroslav Tvrdík: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, po domluvě se zpravodajem se vzdáváme úvodního slova. Myslíme si, že se nic nezměnilo od druhého čtení, které bylo nedávno. Myslím si, že úvodní slova zazněla vyčerpávajícím způsobem.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Prosím tedy, aby se slova ujal nejprve zpravodaj výboru pro obranu a bezpečnost pan kolega Petr Nečas.

 

Poslanec Petr Nečas: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dovolte mi, abych vás informoval o projednávání ve výboru pro obranu a bezpečnost. Ve výboru pro obranu a bezpečnost nezazněl žádný návrh na usnesení, tudíž výbor pro obranu a bezpečnost nepřijal žádné usnesení k tomuto bodu.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Prosím, aby se slova ujal zpravodaj rozpočtového výboru pan kolega Patočka.

 

Poslanec Jiří Patočka: Vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, rozpočtový výbor na své poslední schůzi, která se konala minulý čtvrtek, 2. května, měl projednávat zařazení tohoto bodu o gripenech. Ve smyslu jednacího řádu § 36 bylo nutné k zařazení tohoto bodu, kterým se tato materie stala, měly se vyslovit tři pětiny, tzn. minimálně 12 poslanců. Konstatuji, že k zařazení nedošlo, protože nebyli přítomni příslušní poslanci. Bylo hlasováno 7 : 7, čili bod nebyl zařazen. Je pozoruhodné, že si vládní strana nezajistila účast potřebného počtu svých poslanců na projednání takto důležitého zákona, podle mého soudu.

Musím doplnit ještě další informaci, že rozpočtový výbor nedostal žádné další upřesňující informace k vlastnímu projednání zákona. Tím reaguji na poznámku pana ministra, který řekl ve svém úvodním slově, že se ho vzdává, protože se věci nezměnily. V původním znění byla žádost o úvěr, nyní byla předmětem podle mého soudu žádost o zajištění financování. Rozpočtový výbor tento bod na svůj program nepřijal.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Nyní uděluji slovo zpravodaji zahraničního výboru, kterým je pan kolega Karel Kühnl.

 

Poslanec Karel Kühnl: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, zahraniční výbor projednal před opakovaným druhým čtením předmětný návrh zákona na své 55. schůzi 25. dubna roku 2002. Na jednání zahraničního výboru byl předložen komplexní pozměňovací návrh k tisku 1229, který jste mimochodem při předchozím projednávání tohoto návrhu zákona ve druhém čtení pro informaci předběžně dostali do lavic.

Zahraniční výbor na této schůzi dne 25. dubna - byla to 55. schůze - přijal následující usnesení k vládnímu návrhu zákona o přijetí úvěru na financování Programu pořízení a provozování 24 nadzvukových letadel JAS 39 Gripen, sněmovní tisk 1229.

Po odůvodnění prvního náměstka ministra obrany Štefana Füleho a prvního náměstka ministra financí Eduarda Janoty, zpravodajské zprávě poslance Karla Kühnla a po rozpravě zahraniční výbor za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby schválila návrh v tomto znění - následuje celé znění komplexního pozměňovacího návrhu, které samozřejmě poskytnu panu zpravodaji Nečasovi a všichni ho dostanete včas do lavic.

Zahraniční výbor za druhé pověřil předsedu výboru, aby toto usnesení a důvodovou zprávu k návrhu zákona doporučeného zahraničním výborem Poslanecké sněmovny ke schválení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Zahraniční výbor za třetí zmocnil zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona a na schůzi zahraničního výboru, a zmocnil zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl příslušné legislativně technické úpravy.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji panu zpravodaji. Nyní uděluji slovo zpravodaji menšiny zahraničního výboru, kterým je kolega Jiří Payne.

 

Poslanec Jiří Payne: Děkuji, pane místopředsedo. Menšina zahraničního výboru poslanců, kteří zastupují ODS, ve složení Michal Doktor, Jiří Payne, Václav Nájemník, Jan Svoboda, Jan Zahradil, předkládají menšinové stanovisko sněmovně, ve kterém doporučují sněmovně, aby vládní návrh zákona zamítla. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které v tuto chvíli nemám žádnou písemnou přihlášku. Mám zde dvě přihlášky z pléna.

Nejprve kolega Vymětal Karel.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo. Pane předsedající, dámy a pánové, při posledním druhém čtení tohoto bodu programu jsme přikázali vrátit k novému projednání výboru Poslanecké sněmovny předložený vládní návrh. Projednal ho pouze zahraniční výbor, výbor pro obranu a bezpečnost - to jsme slyšeli, jak projednával - a pro mne je velice krutě nepřijatelné, že způsob financování nákupu gripenů neprojednal rozpočtový výbor, přitom jde o financování. Je prostě nepřijatelné, aby zahraniční výbor projednal tuto materii a rozpočtový výbor, který odpovídá za státní finance, tak ho vůbec neprojednal.

Z toho důvodu mi dovolte, abych předložil procedurální návrh na přerušení a odročení tohoto bodu do doby, než se k předloženému materiálu vyjádří rozpočtový výbor. Děkuji za pozornost.

***




Přihlásit/registrovat se do ISP