(10.30 hodin)
(pokračuje Klaus)

Prosím vás ještě o hlasovací pozornost, než přistoupíme k projednání schváleného pořadu. Na žádost předsedy Senátu navrhuji, abychom umožnili vystoupení senátorů Škrabiše, Žantovského, Petříka, Eyberta, Hadravy, Bělehrádka, Koláře, Rückla a Horáka v Poslanecké sněmovně.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo souhlasí s vystoupením jmenovaných senátorů, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 10 ze 195 přítomných 155 pro, 12 proti. Návrh byl přijat.

 

Přistupujeme k prvnímu bodu schváleného pořadu, kterým je

 

1.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí
z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1181/6/ - zamítnutý Senátem

 

Vítám mezi námi pana senátora Škrabiše. Prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu vyjádřil pan poslanec Tom Zajíček.

 

Poslanec Tom Zajíček: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážený pane senátore, vážené kolegyně a kolegové, Senát projednal návrh novely zákona č. 172 s tím, že projednával tuto novelu ve dvou výborech. Jak garanční výbor, tak další výbory, které projednávaly předmětnou novelu, navrhly zamítnutí navržené předlohy především z toho důvodu, že namítaly, že zjednodušený postup, který jsme navrhovali v této novele pro zápis do katastru nemovitostí, bude neoprávněnou výhodou pro obce, a předvídaly, že hrozí nebezpečí, že by bylo možné zapsat tímto zjednodušeným postupem i majetek a dosavadní vlastník, dosavadní majitel zápisu v katastru nemovitostí, nebude ani informován o tom, že k takovéto změně dochází.

Přes argumentaci, kterou jsem se Senát snažil přesvědčit, že k takovým situacím dojít nemůže, názor jednotlivých výborů Senátu byl jednoznačný a stejným způsobem skončilo i projednávání na plénu Senátu.

To je z mé strany vše, co jsem k tomu chtěl říci.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji pěkně. Táži se, zda se k usnesení Senátu chtějí vyjádřit zpravodajové výborů, poslanec Doležal či poslankyně Rujbrová. Nechtějí.

Otevírám rozpravu. Chci připomenout, že při novém projednávání návrhu nejsou přípustné pozměňovací návrhy, ale to jistě všichni víme. Kdo se hlásí do rozpravy? Dal bych jako prvnímu slovo panu senátorovi Škrabišovi.

 

Senátor Emil Škrabiš: Děkuji, pane předsedo. Vážení páni poslanci, vážené paní poslankyně, zpravodaj Poslanecké sněmovny už uvedl, jakým způsobem byl zákon projednáván v Senátu. Zmínil bych se jen o důvodech, pro které výbory zaujaly zamítavé stanovisko.

Přijetím navrhované novely zákona by byl narušen Ústavou České republiky zaručený princip rovnosti forem vlastnictví, neboť by bylo umožněno jedné kategorii, to znamená obcím, aby jednostranným aktem ve veřejném katastru nemovitostí si zapsaly i domněle sporné nebo ničím nepodložené vlastnické právo.

Zápisy v katastru nemovitostí, to znamená i záznamem, zakládají dle zákona č. 256/1992 Sb. v platném znění dobrou víru třetích osob ve správnost takovéhoto zápisu. Prokázání opaku je poté velmi obtížné, nebo spíše nemožné. Přijetí navrhované novely zákona č. 172/1991 Sb. by vedlo k množství soudních sporů, k bezdůvodnému přivlastňování si užitku z takto zapsaných nemovitosti na listu vlastnictví a také ke značné nedůvěře veřejnosti a zahraničních investorů k objektivnosti zápisu v katastru nemovitostí.

Stávající § 8 zákona č. 172/1991 Sb. a stávající právní úprava katastru nemovitostí dává zejména obcím dostatek možností, jak zápisy v katastru nemovitostí zajistit, jednostranné prohlášení obce formou notářského zápisu, nebo souhlasné prohlášení se subjektem dosud v katastru nemovitostí zapsaným.

Je nepopiratelným právem každého vlastníka, a tedy i státu, být řádně zapsán ve veřejném katastru nemovitostí a deklarovat tak své vlastnické právo vůči jiným osobám. Tento základní princip předložená novela zákona č. 172/1991 Sb. nerespektuje.

Děkuji vám, že jste mě vyslechli.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu senátorovi. Táži se, kdo další se hlásí do rozpravy. Nehlásí se nikdo, rozpravu končím.

Přistoupíme k hlasování. Podle § 97 odst. 3 zákona o jednacím řádu sněmovny víme dobře, že k přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců.

Přednesu návrh usnesení: Poslanecká sněmovna schvaluje návrh předmětného zákona ve znění pozdějších předpisů podle sněmovního tisku 1181/6. Jsme všichni připraveni k hlasování? (V sále je velký hluk.)

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Byl to návrh zamítnutý Senátem. Prosím vás, já končím hlasování. Já myslím, že nikdo nedává pozor. Můžeme se všichni posadit, pánové? Kühnl a další? Já vím, že teď máte na mysli bod číslo 2, ale my vás prosíme, abyste se věnovali této věci. Jedná se o návrh zamítnutý Senátem, neboli hlasujeme o něm znovu v Poslanecké sněmovně. V případě 101 či více hlasů jsme se vrátili k našemu původnímu návrhu. Není o čem diskutovat, jen prosím o soustředění.

 

Zahájil jsem znovu hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 12 ze 195 přítomných poslanců 28 pro, 108 proti. Návrh nebyl přijat. Konstatuji, že návrh zákona nebyl přijat.

 

Ukončili jsme první bod programu, ale mám pocit, že není soustředěnost a že se neví, o čem se hlasuje.

 

Dostáváme se k bodu

 

2.
Návrh zákona o financování pořízení 24 nadzvukových letadel JAS 39 Gripen
a o změně některých souvisejících zákonů
/sněmovní tisk 1229/8/ - zamítnutý Senátem

 

***
Přihlásit/registrovat se do ISP