(10.40 hodin)
(pokračuje Klaus)

Přišel mezi nás pan senátor Michael Žantovský. Prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu vyjádřili, mají-li zájem, ministr obrany - nemá zájem, ministr financí - ani jeden nemá zájem. Ptám se poslance Nečase jako předsedy branně bezpečnostního výboru, resp. jako zpravodaje výboru - též ne. Další zpravodajové dalších výborů v pořadí Patočka, Tlustý, Kühnl, Payne - nemají zájem.

Pan poslanec Filip není zpravodajem, čili vy se hlásíte do rozpravy. Rozumím dobře: do rozpravy. Ano, ale standardně v rozpravě tohoto typu je první pozvaný senátor. Druhý v pořadí tedy předseda klubu KSČM, třetí pan místopředseda vlády Špidla.

Prosím pana senátora Žantovského.

 

Senátor Michael Žantovský: Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené poslankyně, vážení poslanci, v Senátu byl tento návrh zákona přidělen dvěma výborům - výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost jako výboru garančnímu a výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu. Oba navrhly poměrem hlasů 6 : 4 zamítnutí tohoto návrhu. Vzhledem k dopadu uvažovaného rozhodnutí rozprava přesáhla užší rozměr předlohy. Po rozsáhlé debatě ve výborech i v plénu Senát 31. května 45 hlasy proti 33 rozhodl návrh zákona zamítnout, když předtím podobnou většinou zamítl návrh předlohy schválit.

Důvody, které nás vedly k návrhu návrh zamítnout, jsou uvedeny ve zprávě, kterou jste dostali písemně. Mají 22 bodů a považuji za zbytečné vzhledem k vašemu nabitému programu je v této chvíli opakovat.

Děkuji vám za pozornost, pane předsedo.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu senátorovi Žantovskému. Nyní pan poslanec Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedo. Vážený pane předsedo vlády, členové vlády, paní kolegyně, páni kolegové, procedurálně navrhuji, abychom tento bod přerušili a odročili ho, nechali ho schválit novou Poslaneckou sněmovnou.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Návrh na přerušení. Chcete o tom hlasovat po ukončení rozpravy, nebo okamžitě? Pane poslanče Filipe, chcete hned hlasovat o přerušení, nebo mám nechat dál probíhat rozpravu? Po skončení rozpravy, ano.

(Poslanec Sobotka se hlásí do rozpravy.) Chcete předběhnout svého pana místopředsedu vlády? Ano. Pan poslanec Sobotka.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Pane předsedo, dámy a pánové, já považuji za korektní v tuto chvíli informovat o tom, že poslanecký klub před jakýmkoli hlasováním bude žádat dvacet minut na přestávku poslaneckého klubu. Ale požádáme o to až před hlasováním, čili po proběhlé rozpravě. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano. Prosím pana místopředsedu Špidlu.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení pánové poslanci, není třeba dlouhých projevů tam, kde v otevřené diskusi zazněly již desítky argumentů. Dovolte mi tedy, abych jenom velmi krátce shrnul argumenty základní.

Tím prvním je: Ochrana vzdušného prostoru České republiky je nedílnou součástí zajištění její suverenity. Vzdušný prostor nelze chránit účinně bez moderních nadzvukových letadel. Ta naše dolétají nejdéle za tři roky. Nemáme za ně žádnou odpovídající náhradu. I proto se hovoří o jejich výměně již řadu let. Dvě předchozí vlády...

 

Předseda PSP Václav Klaus: Vážení kolegové, prosím o elementární klid! Pan místopředseda si jistě posune mikrofon, aby byl slyšet.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Dvě předchozí vlády v tomto směru učinily kroky. Také současná vláda si byla vědoma povinnosti zachovat vysokou úrovně obranyschopnosti státu. Proto provedla výběrové řízení a sjednala kontrakt na nákup nových víceúčelových nadzvukových letadel. Úlohou vlády čtvrté, která vzejde z voleb, bude rozhodnout, zda kontrakt podepíše a v jaké podobě.

Za druhé: Jsme názoru, že náš vzdušný prostor musíme bránit našimi, a ne cizími prostředky. Jsme přesvědčeni, že na českém nebi mají tuto důležitou úlohu plnit čeští piloti. Členství v NATO je pro nás zárukou naší bezpečnosti, a ne výmluvou za ztrátu našich národních schopností tento prostor bránit. V míru a za specifických okolností nelze zasáhnout proti určitým narušitelům jinými prostředky než národními. To je alianční přístup, přístup, na kterém se shodly všechny členské státy NATO. I proto tato vláda trvá na zachování našich národních prostředků, vlastních nadzvukových letadel.

Dovolte mi, abych krátce připomněl onen naštěstí falešný poplach v Brně, kdy se hovořilo o tom, a existovalo riziko, že dojde k útokům vzdušnými prostředky na dvě výškové budovy v tomto důležitém městě. Bez nadzvukových stíhaček by se takového riziko zvládalo velmi těžko.

Za třetí: Nadzvuková letadla a schopnosti, které přinášejí, jsou nedílnou součástí reformy Armády České republiky a nedílnou součástí námi deklarované armády malé, mobilní, moderní a mladé myšlením, armády, která bude schopna reagovat s ozbrojenými silami spojenců na nové asymetrické hrozby.

Vláda předložila zprávu o stavu a alternativách ochrany našeho vzdušného prostoru, přijala vojenskou strategii jako základní koncepční materiál, předložila dále text kontraktu a zprávu o průběhu a výsledcích jednání. Zorganizovala řadu seminářů a konferenci a nakonec umožnila pohlédnout do stovek stránek koncepce profesionalizace armády a jejího střednědobého plánu. Návrh vlády, aby o kontraktu bylo rozhodnuto spolu s koncepcí profesionalizace, tj. do 3. září 2002, svědčí o důsledném a systémovém přístupu k nákupu těchto nadzvukových letadel.

Za čtvrté: Vážené poslankyně, vážení poslanci, nerozhodujeme o nákupu nadzvukových letadel, o něm rozhodne až vláda příští. Ta nebude nijak omezena, ať již jde o formu, či obsah jejího rozhodnutí. Vy ale můžete vytvořit podmínky pro opravdové alternativy takovéhoto významného rozhodování. Vaše hlasy pro návrh zákona o financování budou znamenat výrazný posun v tomto několikaletém procesu náhrady zastaralé nadzvukové techniky. Vaše hlasy proti zpochybnění budoucnosti českého nadzvukového letectva odsunou případné vybavení naší armády takovýmito stroji za hranici vnímání bezpečnostních rizik.

Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, nenechte přehlušit zmíněné okolnosti předvolební rétorikou! Poskytněte budoucí vládě plnohodnotný mandát k odpovědnému rozhodnutí o zajištění ochrany vzdušného prostoru České republiky.

Dovolte mi, abych znovu vyjádřil pevné přesvědčení, že je naším skutečným národním zájmem, aby suverenita vzdušného prostoru byla chráněna českými piloty v letadlech, která jsou plně k dispozici české armádě. Děkuji vám. (Potlesk.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu místopředsedovi vlády. Prosím pana předsedu vlády Miloše Zemana, který se sice už zavázal, že v této sněmovně nikdy nepromluví, ale sliby se nemají plnit.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Pane předsedo, používáte-li stejné informace ve volební kampani, nedávám vaší straně příliš velkou šanci na úspěch. Nicméně dovolte mi, abych vás oslovil s navazující poznámkou na předchozí vystoupení.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP