(11.40 hodin)

Ministr financí ČR Jiří Rusnok: Vážená paní místopředsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budete projednávat Senátem zamítnutý vládní návrh novely zákona o spořitelních a úvěrních družstvech. Tento zákon měl být podle původní vládní předlohy svým obsahem zásadně harmonizační novelou příslušného zákona.

Nebudu zde opakovat stanoviska vlády a Ministerstva financí, která jsem tlumočil při projednávání na půdě Poslanecké sněmovny. Mělo jít o jeden z posledních kroků při slaďování české finanční legislativy s právem Evropských společenství. Nicméně při projednávání tohoto zákona ve sněmovně bylo k původnímu návrhu navrženo celkem 145 pozměňovacích návrhů. Jak jsem sdělil již při projednávání ve sněmovně, souhlasil jsem s těmi návrhy, které nebyly v rozporu s původní vládní novelou a pomáhaly odstranit některé legislativně technické nedostatky a nepřesnosti, a přispívaly tak ke zkvalitnění této normy. Nemohl jsem však souhlasit s ostatními - a musím říct, že to byla většina pozměňovacích návrhů - a to proto, že vedly naopak k erozi vládního návrhu, vedly k tomu, že vládní novela by se při případném zapracování této kategorie pozměňovacích návrhů nestala již harmonizační normou a nemohla podle mého názoru ani posloužit finančnímu zdraví tohoto sektoru.

Při projednávání tohoto již upraveného návrhu ve výborech Senátu bylo konstatováno, že řada ustanovení, která vzešla ze zmíněných pozměňovacích návrhů ve sněmovně, obsahuje celou řadu blíže nespecifikovaných a neurčitých výrazů, přičemž zavádí do stávající legislativy spíše větší nejistotu.

V průběhu projednávání v Senátu jsem navrhl, aby byl zákon vrácen Poslanecké sněmovně s takovými pozměňovacími návrhy, které by ho vrátily do jeho harmonizační podoby. Bohužel tento můj návrh nebyl plénem Senátu akceptován. Dovolte mi proto závěrem konstatovat, že ač původně vládou předložený návrh byl návrhem, který harmonizoval příslušné právo s právem Evropských společenství a současně dále posiloval stabilitu tohoto sektoru, současná podoba zákona již taková není. Navrhuji proto Poslanecké sněmovně, aby v souladu se stanovisky jednotlivých výborů Senátu i pléna Senátu tento návrh v upravené verzi zamítla.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Ptám se, zda se k usnesení Senátu chce vyjádřit zpravodaj rozpočtového výboru poslanec Michael Kuneš. - Není tomu tak.

Otevírám tedy rozpravu. Úvodem chci připomenout, že při novém projednávání návrhu zákona nejsou přípustné pozměňovací návrhy.

V rozpravě jako první vystoupí senátor Jaroslav Petřík. Prosím, pane senátore.

 

Senátor Jaroslav Petřík: Vážená paní předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, dovolte mi říci, že Senát projednal návrh zákona dne 17. května 2002 a schválil usnesení -

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Promiňte, pane senátore. Prosím o klid v zasedací místnosti.

 

Senátor Jaroslav Petřík: - číslo 379, kterým zamítá návrh zákona, a to na doporučení výborů, které tento návrh projednávaly.

Pan ministr už uvedl některé z důvodů, které vedly Senát k zamítnutí tohoto návrhu zákona.

Podle názoru Senátu zákon ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou snižuje míru slučitelnosti zákona s právem ES a umožňuje tak např. vznik a fungování úvěrních družstev s kapitálem ve výši minimálně půl milionu korun, což je v rozporu s právem ES.

Dále návrh zákona umožňuje transformaci stávajících družstevních záložen na spořitelní družstva, která nemusí prokazovat výši počátečního kapitálu, ale kapitálu stanoveného podle § 2 odst. 7. Toto ustanovení je v rozporu s právem ES.

Se směrnicí 2000/12/ES je také v rozporu dikce § 1, § 2, a za nevhodnou transpozici požadavků práva ES se považuje i vázání změny právního ustanovení, tzv. odložená účinnost vztahující se k článkům IV a V projednávaného zákona.

Zákon opakovaně odkazuje na přiměřené použití jiných ustanovení, což je z hlediska právní jistoty nedostatečné. Vyskytují se v něm blíže nespecifikované výrazy, jako např. trvalá hospodářská činnost, ekonomická stabilita, malý rozsah a malá náročnost, jiné finanční instituce, jiné osoby, postavení veřejnoprávních subjektů působících jako správní úřad apod. V souvislosti se vznikem i činností spořitelního družstva se vyskytují výrazy jako např. kapitál spotřebního družstva, počáteční kapitál apod., které obchodní zákoník nezná.

V článku II., přechodná ustanovení, vykazují body 2 a 7 známky retroaktivity.

Projednávané předloze návrhu zákona bylo po sléze vytknuto, že vykazuje četné nedostatky formálního i věcného charakteru, spočívající ve skladbě i stavbě jednotlivých ustanovení, které nekorespondují s jejich obsahem, a že zákon jako celek působí nepřehledně, nesrozumitelně a nepřispívá tak ani k větší právní jistotě, ani ke stabilitě oblasti družstevního peněžnictví.

Paní poslankyně, páni poslanci, věřím, že zvážíte důvody, pro které Senát tento návrh zákona zamítl, a svým hlasování podpoříte stanovisko Senátu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Pokud tomu tak není, rozpravu končím.

Přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 3 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy 101 poslanců.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a o některých opatřeních s tím souvisejících, a o doplnění zákona ČNR 586/1992 Sb., o dani z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1088/5."

 

O tomto návrhu rozhodneme hlasováním pořadové číslo 15, které zahajuji. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že tento návrh nebyl přijat, když se z přítomných 197 v hlasování pořadové číslo 15 pro něj vyslovilo 42 poslanců a 98 bylo proti. Návrh zákona tedy nebyl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP