(11.50 hodin)
(pokračuje Buzková)

Dalším bodem je

 

4.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry
a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 1119/3/ - vrácený Senátem

 

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacím návrhem. Jeho usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1119/4. Vítám mezi námi senátora Jaroslava Petříka.

Prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženému pozměňovacímu návrhu vyjádřil ministr financí Jiří Rusnok.

 

Ministr financí ČR Jiří Rusnok: Vážená paní místopředsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budete rozhodovat o osudu novely zákona č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry. K této novele jsou připojeny i novely zákonů souvisejících s kapitálovým trhem a rovněž novela zákona č. 239/2001 Sb., o České konsolidační agentuře a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 15/2002 Sb. Tato poslední novela byla připojena k zákonu o Komisi pozměňovacím návrhem předloženým ve sněmovně ve druhém čtení. Zmiňuji ji výslovně, protože právě ona byla důvodem, proč Senát vrátil návrh novely zákona zpět sem do Poslanecké sněmovny s pozměňovacím návrhem, který právě tuto novelu vypouští.

Návrh zákona o Komisi pro cenné papíry byl přijat v březnu tohoto roku v Poslanecké sněmovně drtivou většinou hlasů. Pro jeho přijetí hlasovalo všech 152 přítomných poslanců. Problémem této novely tedy v podstatě je pouze onen doplňující pozměňovací návrh, který se týká České konsolidační agentury. Já velice dobře chápu důvod, proč byl přijat tento pozměňovací návrh. Zúčastnil jsem se poměrně složité a rozsáhlé debaty o tomto návrhu na plénu Senátu.

Jak asi víte, přijetím novely zákona o ČKA by došlo k tomu, že agentura by při dokončování veškerých aktivit a obchodů, které převzala od bývalé Konsolidační banky, nemusela postupovat v souladu se zákonem č. 59/2000 Sb., to je zákonem o veřejné podpoře. Tento zákon byl schválen v minulosti právě z důvodu harmonizace s právem Evropské unie. Pozměňovací návrh říká, že vlastně dočasně má být agentura zbavena povinnosti postupovat v souladu s tímto zákonem právě v těch kauzách, v těch obchodních aktivitách, které zdědila z minulosti.

Tohoto rizika, zejména rizika určité kontradikce s právem Evropského společenství, si byly vědomy právě senátní výbory, a to ty, které to projednávaly, to je výbor pro evropskou integraci a výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu. Oba původně shodně navrhly vrátit návrh zákona Poslanecké sněmovně s pozměňovacím návrhem vypustit spornou novelu, ovšem výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu následně své původní usnesení revokoval a doporučil Senátu schválit návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou. Nicméně plénum Senátu po delší diskusi, ve které zaznělo mnoho důvodů pro i proti přijetí návrhu zákona ve znění předloženém Poslaneckou sněmovnou, se rozhodlo tento návrh vrátit s tím, aby příslušná novela byla vypuštěna, čili novela, která se týká České konsolidační agentury.

Podstatné ovšem je to, že samotný zákon o Komisi pro cenné papíry je velmi potřebný i z důvodů domácích, protože celá legislativa týkající se kapitálového trhu stále nese prvky jisté nedokonalosti a do značné míry tak brání rozvoji kapitálového trhu, resp. jeho hladkému fungování. Samozřejmě je tento zákon velmi důležitý i s ohledem na potřebu harmonizovat finanční právo, resp. právo upravující kapitálový trh, právě touto novelou. Proto bych se velmi přimlouval za to, aby zákon byl přijat, a to buď v podobě, kterou přijala Poslanecká sněmovna, nebo v podobě senátní. Mírně se kloním k podobě senátní.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Ptám se, zda se k předloženému pozměňovacímu návrhu Senátu chce vyjádřit pan zpravodaj rozpočtového výboru poslanec Kocourek. Pravděpodobně tomu tak není.

Otevírám rozpravu, ve které jako první vystoupí pan senátor Jaroslav Petřík.

 

Senátor Jaroslav Petřík: Děkuji. Paní předsedající, páni poslanci, paní poslankyně, budu tentokrát velmi stručný. Zákon, kterým se mění zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, projednal Senát na své 17. schůzi a 41 hlasy ze 67 přítomných vrací tento zákon s jediným pozměňovacím návrhem, kterým je, že původně navrhovaná úprava vyjímala činnost České konsolidační agentury ze zákona č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře, což je podle názoru Senátu v rozporu se závazky České republiky vyplývajícími z Evropské dohody.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se dále někdo do rozpravy? Pakliže tomu tak není, rozpravu končím.

Přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je třeba nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

Na žádost z pléna vás všechny odhlašuji a prosím o novou registraci.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, podle sněmovního tisku 1119/3, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 1119/4.

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 16, které zahajuji, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 16 tento návrh byl přijat, když ze 179 přítomných hlasovalo 95 pro a 67 bylo proti. Konstatuji, že jsme návrh zákona ve znění schváleném Senátem přijali.

 

Dalším bodem je

 

5.
Návrh zákona o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky
na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu
a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí,
práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb.,
a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1151/5/ - vrácený Senátem

 

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Jeho usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1151/6. Vítám mezi námi senátora Pavla Eyberta.

Prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům nejprve vyjádřil pan ministr financí Jiří Rusnok.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP