(12.00 hodin)

Ministr financí ČR Jiří Rusnok: Vážená paní místopředsedkyně, vážené dámy, vážení pánové, dovolte, abych krátce uvedl projednávaný návrh zákona o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce a o souvisejících změnách a změnách dalších zákonů.

Tento zákon, který je součástí zákonů ke druhé etapě reformy veřejné správy, byl podrobně projednán a rovněž pečlivě zvážen jak v Poslanecké sněmovně, tak v Senátu ze všech možných hledisek. Dovolte mi, abych se soustředil pouze na nejpodstatnější, a to zdůraznění, že tento návrh je skutečně nezbytnou a nedílnou součástí zákonů připravených pro druhou fázi reformy veřejné správy. Jeho účelem je především předat do působnosti krajů, případně obcí, organizační složky na státní příspěvkové organizace, u nichž dosud funkci zřizovatele vykonávají okresní úřady, a spolu s nimi i majetek, se kterým hospodaří. Kromě tohoto základního účelu řeší zákon některé další majetkoprávní vztahy, které souvisejí se zánikem okresních úřadů.

Pokud jde o pozměňovací návrhy, které přijal Senát, dovolte, abych vyslovil podporu těmto pozměňovacím návrhům. Mám na mysli zejména změnu, k níž došlo vypuštěním převážné většiny okresních knihoven, které by měly přejít do působnosti a majetku obcí, a Senát navrhuje, aby je v této fázi převzaly kraje. Stejně tak za účelnou a potřebnou považuji i přijatou úpravu, která se týká navýšení rozsahu majetku zemědělského charakteru, který bude přecházet do správy Pozemkového fondu.

Přestože nepovažuji za šťastné, že do tohoto zákona byly zařazeny poslaneckými návrhy také novely dalších zákonů, změna provedená v Senátu u navrhované novely zákona 157 odstranila většinu těchto nedostatků a umožňuje návrh zákona aplikovat.

Návrh také odstranil změnu přijatou v Poslanecké sněmovně, jejímž záměrem bylo darování rozsáhlého majetku státu, odhadem okolo čtyř miliard korun, občanským sdružením působícím na úseku tělovýchovy a sportu. Chápu problémy a snahu nabýt tento majetek u části těchto občanských sdružení. Nemohu ale podpořit plošné předání tohoto majetku v takovémto rozsahu všem tělovýchovným institucím bez ohledu na jejich majetkové postavení a komerční aktivity. Myslím, že takového plošné předání není ve veřejném zájmu, tak jak uvádí stávají dikce zákona o majetku státu. Navíc tato úprava obsahovala i zásadní nedostatky věcné i legislativní. Domnívám se, že současná legislativa v odůvodněných případech a při splnění zákonných podmínek dostatečně umožňuje darovací smlouvy s konkrétními tělovýchovnými sdruženími uzavřít.

Mám za to, že zákon byl dostatečně posouzen a projednán a prioritou je, aby byl jako součást ostatních zákonů druhé fáze reformy veřejné správy spolu s nimi včas přijat.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Nyní se ptám, zda se k předloženým návrhům Senátu chtějí vyjádřit zpravodajové výborů - paní poslankyně Zuzka Rujbrová a pan poslanec Vladimír Doležal. Ne. Otevírám tedy rozpravu, ve které jako první vystoupí senátor Pavel Eybert.

 

Senátor Pavel Eybert: Vážená paní předsedající, vážená vládo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych vám zdůvodnil, proč Senát Parlamentu České republiky vám vrací zákon o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, který byl projednán na 17. schůzi Senátu Parlamentu České republiky dne 14. 5. 2002.

Senát Parlamentu České republiky při projednávání tohoto zákona ve svých výborech a později na plénu došel k závěru, že je vhodné ještě zákon upravit, a to ve smyslu následujících bodů.

1. Ve druhé části § 14, původně 16, napravujeme chybu, která se patrně stala přepisem, když jsou v zákoně chybně označeny přílohy. Tím vlastně umožňujeme vůbec, aby zákon mohl fungovat.

2. V § 18 ve čtvrté části stanovujeme den, ke kterému musí Ministerstvo zdravotnictví převést řízení středisek záchranné služby. K témuž datu musí přejít na kraje též majetek, který je nezbytný pro zajištění záchranné zdravotní služby. Jelikož se předpokládá, že v roce 2003 bude přijat zákon o záchranných zdravotních službách, který doposud chybí, je dále do zákona vloženo ustanovení, které do 30. 6. 2003 omezuje právo krajů nakládat s příspěvkovými organizacemi záchranné služby tak, aby bylo možné vyjít při návrhu zákona ze stávající struktury a zabezpečit záchrannou službu v celé České republice, zejména pro překrytí okrajových částí jednotlivých krajů při hromadných neštěstích, na což by kompetence krajů po prostém převzetí nestačily.

3. Senát vypustil paragrafy 14 a 15, které měly nově řešit převod nemovitých věcí z majetku České republiky na občanské sdružení. Senát tak učinil z přesvědčení, že dosavadní ustanovení zákona 219/2000 Sb., o majetku České republiky, umožňují dle § 50 převod nemovitostí původně v trvalém užívání, nyní ve výpůjčce na občanská sdružení zabývající se sportem a tělovýchovou nejen dostatečně, ale také věcně správněji. Vypuštěním těchto paragrafů 14 a 15 se právní stav, který je dnes, nemění, neboť možnost převodů těchto věcí existuje.

4. Okresní úřady dosud spravují za Českou republiku řadu zemědělských pozemků. Proto Senát přijal pozměňovací návrh, kterým by se tyto pozemky po zániku okresních úřadů převedly na Pozemkový fond, který by je pro Českou republiku nadále spravovat.

5. Jelikož cílem reformy veřejné správy jistě nebylo zatížit již tak dost napjaté rozpočty měst a obcí novými výdaji, vypustil Senát z přílohy č. 1 knihovny. Tím přecházejí na kraje včetně rozpočtovaných finančních prostředků.

6. Senát vypustil z přílohy č. 2 položku "Stálá divadelní scéna Klatovy", která tak nepřejde na Ministerstvo kultury, ale přejde na příslušný kraj.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, při projednávání těchto pozměňovacích návrhů v Senátu Parlamentu České republiky s nimi vyslovil předkladatel pan ministr financí Jiří Rusnok souhlas. Proto si dovolím doufat, že i vy budete souhlasit s touto senátní verzí. Zvláště ona pasáž upravující nakládání s příspěvkovými organizacemi záchranných zdravotních služeb stoji za vaší pozornost a podporu. Také chyba v označení příloh, na které odkazuje § 14, činí bez opravy zákon těžko použitelný, a proto by neměl zůstat v původní podobě.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se dále někdo do rozpravy? Prosím, pan poslanec Šustr má slovo.

 

Poslanec Ladislav Šustr: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, dovolím si vyslovit velký nesouhlas se dvěma body, které Senát v podstatě upravil. Jednak otázka knihoven, to je přesně opak. Uvedu příklad židlochovické knihovny, která je dávno obecní. Všechny knihovny okresu Brno-venkov, které tam patřily, jsou dávno obecní a nedovedu si představit, jak bude někdo převádět neexistující knihovnu, která je dávno obecní, na kraj. A to platí o všech ostatních. Myslím si, že apelace, která přišla písemně, je na místě. To je jedna věc.

Druhá věc - pozemky pro sportovní prostředí. Několikrát jsme zvážili, projednali a odsouhlasili nakládání s těmito pozemky. Jsou to většinou pozemky, které byly zkonfiskovány komunistickým režimem sokolům, orlům, Klubu českých turistů, další jsou z tzv. akcí "Z". Myslím, že k tomuto byla příležitost se postavit velmi seriózně, tyto pozemky jsou v podstatě dávány nepřímo obcím, protože jinak je pro ně zajišťují obce a musí třeba platit. A také byl tento návrh několikrát schválen.

Já vás vyzývám a prosím, abyste schválili poslanecký návrh. Děkuji vám.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP