(12.20 hodin)

Poslanec František Ondruš: Vážený pane místopředsedo, vzhledem k programu sněmovny na dnešní den budu stručný, navíc zpravodaj garančního výboru Senátu rozeslal poslancům dopis, ve kterém shrnul projednávání.

Já jsem se za předkladatele zúčastnil projednávání ve všech třech výborech Senátu i na plénu Senátu. Musím říci, že Senátu se ve většině případů podařilo odstranit některá, řekněme, úzká místa, která náš návrh měl. Například při prověrkách na bezpečnostní způsobilost fyzických osob provedl Senát návaznost na námi navržený odvolací pětičlenný orgán, která se bohužel v našem návrhu vytratila technickou chybou, a další. S těmito návrhy Senátu, které odstranily tyto nepřesnosti, které by mohly vytvořit problém při aplikaci naší novely, s těmi souhlasím.

Hodně diskutovaným bodem v Senátu bylo ono vypuštění advokátů z určených osob zákonem. Byť jsem samozřejmě patřil mezi obhájce tohoto pozměňovacího návrhu kolegy Klase, musím říci, že řešení, které navrhl Senát, je pro mě osobně krajní mezí, kterou lze na 18 měsíců vzít a odhlasovat. Doufám, že tento problém jako jeden z klíčových problémů eventuální velké novely zákona č. 148 bude příští sněmovnou rozpracován důkladně.

To je vše, co chci říci. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Chci se zeptat pana zpravodaje Koháčka, zda se chce vyjádřit. Nechce, děkuji.

Otevírám rozpravu. Znovu připomínám, že při projednávání návrhu není možné podávat pozměňovací návrhy. V rozpravě udělují jako prvnímu slovo panu senátoru Žantovskému.

 

Senátor Michael Žantovský: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené poslankyně, vážení poslanci, návrh zákona o utajovaných skutečnostech byl v Senátu přikázán k projednání třem výborům, výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, ústavně právnímu výboru a výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice. Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost doporučil Senátu, aby návrh zákona schválil ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou, zatímco ostatní dva výbory doporučily návrh zákona vrátit Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy. To nakonec plénum Senátu počátkem května učinilo.

Rozprava se soustředila na tři následující okruhy. 1. Otázka, kdo stanoví, co je tzv. citlivou činností v souvislosti s vytvářením právního institutu bezpečnostní způsobilosti fyzických osob. 2. Otázka § 42 - vyloučení advokátů ze skupiny osob, na kterou se nevztahují bezpečnostní prověrky. 3. Otázka přezkumu a otázka orgánu, na který by měl případný poškozený možnost se obrátit.

Po rozpravě věnované především vyjmenovaným okruhům Senát přistoupil k hlasování a zamítl návrh výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost schválit zákon ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou. Přijal všechny pozměňovací návrhy ústavně právního výboru spolu se všemi reflexy, které má i k přijetí v podobě změn zákonů o trestním řízení soudním a o Policii České republiky. Návrh senátora Richarda Falbra vypustit celou část šestou tisku doručeného Poslaneckou sněmovnou, tj. část týkající se majetkových nároků družstev, Senát neschválil.

Děkuji vám za pozornost, pane předsedající.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane senátore. Kdo se další hlásí do rozpravy k tomuto bodu? Pan poslanec Klas. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Klas: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi uvést jenom několik základních dat k tomu, než budeme hlasovat o senátní nebo poslanecké verzi.

Chtěl bych vám říci, že z celkového počtu šesti tisíc advokátů, kteří jsou registrováni Advokátní komorou České republiky, se tento můj pozměňovací návrh týká zhruba 30 až 50 advokátů, což je necelé jedno procento z celkového počtu advokátů registrovaných v Advokátní komoře ČR. Dále chci upozornit, že podle § 40 zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností, lze, aby advokáti, kterých se prověrky budou týkat, tzn. to jedno necelé procento, zažádali o pověření, aby se i nadále mohli seznamovat s utajovanými skutečnostmi, a to na dobu minimálně dvou měsíců.

Jistě znáte případ pana Jakubíka, kde došlo k několikanásobnému prodloužení. Tady vůbec nehrozí to, že by došlo k tomu, že když advokáti dostanou toto pověření, že by nebyl nastartován proces prověřování. Při rozhovoru s ředitelem Národního bezpečnostního úřadu jsem byl ujištěn, že takovéto množství advokátů, tzn. 30 až 50 lidí, bude během tří měsíců bez problému prověřeno. Padá tedy ten argument, že občan nebude mít možnost svobodné volby advokáta, jak je často prezentováno.

Před čtyřmi roky jsme byli před daleko složitějším problémem, a to v okamžiku, kdy Poslanecká sněmovna Parlamentu přijala v červnu 1998 zmiňovaný zákon. Tehdy Národní bezpečnostní úřad musel řešit problém, jak co nejrychleji prověřit stovky ministerských úředníků, desítky státních zástupců, 14 poslanců, kteří jsou v komisi BIS a VOS, atd. Kauza s odporem advokátů silně připomíná reakci státních zástupců před několika lety. Někteří z vás si jistě dobře pamatují na iniciativu senátora Vyvadila, která dnes je většinou státních zástupců již prověřena, a žádný problém v běhu soudních procesů nenastal.

Tím padá i další argument advokátů o narušení plynulosti soudních pří. Kdo nemá důvod, nemusí se žádných prověrek obávat. A 50 osob ze šesti tisíc, jak jsem řekl, je méně než jedno procento z celku, takže já se ptám, dámy a pánové, v čem je problém. Na to ať si odpoví každý podle svého rozumu.

Poslední příklad, poslední větu mi dovolte říci, že 1. června tohoto roku byla realizována akce Policie České republiky nazvaná "Úklid" proti bulharské mafii, která obchodovala s bílým masem. Šéf mafie Velčev řídil své lidi prostřednictvím nejenom dalších lidí, které měl k dispozici, ale i mobilu, který mu dodal jeho advokát.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Nikdo. Rozpravu tedy končím. Chci se zeptat pana zpravodaje nebo pana senátora, zda chtějí reagovat. Nechtějí.

Přikročíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využití jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1000/5, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 1000/6.:

Prosím, abyste se zaregistrovali svými identifikačními kartami. Odhlásil jsem vás.

 

Přikročíme k hlasování, které jsem v tuto chvíli zahájil, pořadové číslo 20. Ptám se, kdo je pro přijetí tohoto usnesení, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti?

Z přítomných 182 pro návrh 76, proti 98. Návrh nebyl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP