(12.30 hodin)
(pokračuje Langer)

Nyní budeme hlasovat podle § 97 odst. 5 jednacího řádu. Připomínám, že k přijetí návrhu usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny poslanců, tedy 101.

Přednesu návrh usnesení: Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona - zákonů všech podle předcházejícího usnesení.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 21. Ptám se, kdo je pro přijetí tohoto návrhu zákona, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Z přítomných 182 pro návrh 161, proti 18. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Dalším bodem je

 

8.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1156/3/ - vrácený Senátem

 

Senát nám vrátil tento návrh jako sněmovní tisk 1156/4. Vítám pana senátora Eyberta.

Prosím pana ministra Grosse, aby se vyjádřil k pozměňovacím návrhům Senátu.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážený pane místopředsedo, paní poslankyně, páni poslanci. Senátem vrácený návrh zákona je jedním v řadě zákonů, který se týká druhé etapy reformy veřejné správy. Tady bych chtěl jen podotknout, že všechny zákony jsou a doufejme, že na konci legislativního procesu také budou, patřičně provázány.

Co se týče pozměňovacích návrhů, které schválil Senát, přinášejí podle názoru předkladatele řadu pozitivních změn a doplnění, přispívají ke sjednocení právní úpravy s novelou zákona o krajích.

Co se týče některých jiných ustanovení, která jsou správně v pozměňovacích návrzích udělána podle našeho názoru, ta se týkají veřejnoprávních smluv, výkonu dozoru a také došlo k doplnění ustanovení, která vyplývají ze zamítnutí vládního návrhu zákona o správním řádu.

Jinými slovy tedy doporučuji, aby Poslanecká sněmovna vyslovila s tímto návrhem zákona souhlas ve znění tak, jak jej schválil Senát Parlamentu České republiky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Kolegyně a kolegové, mám technické sdělení. Bylo mi sděleno, že se nalezl mobilní telefon značky Panasonic, vibrační. Ten, kdo ho postrádá, ho nalezne v bufetu.

Chci se zeptat pana poslance Toma Zajíčka, zda se chce vyjádřit k pozměňovacím návrhům Senátu. Ne.

Otvírám rozpravu. Uděluji slovo panu senátoru Pavlu Eybertovi.

 

Senátor Pavel Eybert: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené poslankyně, páni poslanci, dovolte mi, abych ve stručnosti na vaší poslední schůzi tohoto volebního období zdůvodnil, proč Senát Parlamentu České republiky vrací návrh zákona, který mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích.

Senát došel na svých jednáních a 17. schůzi ke stanovisku, že je dobře vrátit zákon o obcích zejména z těchto důvodů:

1. V zákoně, jak Senátu přišel z Poslanecké sněmovny, bylo ustanovení, které výši pokut uděluje podle majetkových poměrů přestupce zákona. Toto se nám zdálo špatné, a to zejména proto, že neexistuje žádný právní mechanismus, jak majetkové poměry zjišťovat, nehledě na to, že Senát považuje tuto záležitost za diskriminační. Proto jsme vypustili toto ustanovení.

V sankcích jsme dále vypustili v § 40 zdvojení sankcí při zacházení s majetkem převedeným na obce z majetku České republiky, neboť jsme došli k závěru, že trestat se má jenom jednou, nikoliv dvakrát. Naopak jsme do zákona v § 147 doplnili větu, že výnos z pokut uložených obcí je jejím příjmem, nestanoví-li zvláštní zákon jinak. Je to v logice ustanovení jiných zákonů, které ctí zásadu, že příjemcem pokuty je ten orgán, který ji ukládal.

2. Vypustili jsme ze zákona pravomoc krajských úřadů sjednocovat výkon státní správy ve vztahu k obcím. Senát se obával, že výklady každého kraje mohou být poněkud rozličné, a proto se domnívá, že je vhodnější, když sjednocování výkonu státní správy bude svěřeno ústředním orgánům. Bylo by dle našeho mínění velmi nešťastné, kdyby existovala různá řešení téhož případu v různých krajích.

3. Neschválením nového správního řádu, který předpokládal mechanismus uzavírání veřejnoprávních smluv mezi obcemi o výkonu veřejné správy zejména v nově vznikajících obcích s rozšířeným výkonem veřejné správy, tzv. trojkách, se stalo ustanovení o těchto smlouvách v zákoně o obcích velmi nedostatečné a neúplné. Proto Senát upravil a doplnil mechanismus jejich uzavírání. Tato změna je nezbytná a domníváme se, že pokud k ní nedojde, je velmi vážně ohroženo financování výkonu veřejné správy po 1. 1. 2003 v některých částech České republiky.

4. Senátu se nezdálo vhodné všem obcím tzv. třetího typu ze zákona nařídit, že musejí mít povinně romského poradce. Zcela určitě existují některé obvody trojkových obcí, kde mezi 15 tisíci obyvateli, které budou veřejnou správu zajišťovat, prakticky žádní Romové nejsou. Naopak tam mohou být jiné minority, které takto zákon neupřednostňuje. Nechme tedy raději na volby zastupitelů trojkových obcí, měst, zdali je potřebné v dané lokalitě romského poradce zřídit, či případně zřídit poradce pro jinou minoritu.

5. Jelikož ustanovení pro způsob určení náhrad cestovného byla v zákoně o obcích rozdílná než v zákoně o krajích, došel Senát k závěru, že by bylo vhodné je sjednotit. Jednak se nám zdálo, že pro kraje je to napsáno lépe, ale také vzhledem k tomu, že vám zákon o krajích nevracíme, jsme v zákoně o obcích použili znění pro náhrady cestovného tak, jak jsou popsány v zákoně o krajích.

6. Senát došel k názoru, že jedna samospráva nemůže mít dozor nad druhou samosprávou. Proto upřesnil dozor nad výkonem přenesené působnosti tak, aby k tomu nemohlo docházet.

7. Nakonec Senát doplnil ustanovení o úpravách vnitřní správy statutárních měst v § 130 o to, že statut města je vydáván obecně závaznou vyhláškou, aby byla sjednocena forma tohoto aktu.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, chápu vaši nelehkou úlohu při rozhodování, před kterým nyní stojíte. Mnou ve stručnosti podané vysvětlení změn, které provedl Senát oproti verzi zákona o obcích postoupené Senátu od vás, můžete sice považovat za nepodstatné, ale chtěl bych vás znovu upozornit, že změny týkající se veřejnoprávních smluv považujeme za zásadní, aby nedošlo po 1. 1. 2003 ke zpochybňování příslušnosti pro výkon přenesené působnosti. Prosím vás proto, abyste dobře zvážili, zda podpoříte verzi vrácenou Senátem, nebo tu původní.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane senátore. Kdo se dál hlásí do rozpravy? Nikdo, rozpravu končím.

Přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4. K přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1156/3, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 1156/4."

Odhlásil jsem vás již podruhé na žádost pana kolegy Škromacha, abyste věděli, kvůli komu se musíte opakovaně přihlašovat.

Přikročíme k hlasování.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 22. Kdo je pro přijetí tohoto usnesení? Kdo je proti?

Z přítomných 173 pro 97, proti 66. Konstatuji, že jsme návrh zákona ve znění schváleném Senátem přijali.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP