(12.40 hodin)
(pokračuje Langer)

Dalším bodem je návrh zákona o stanovení… Pan kolega Hort se hlásí, prosím.

 

Poslanec Petr Hort: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, já bych nechtěl zdržovat sněmovnu, ale dostala se mi do ruky sjetina o hlasování číslo 17, kdy jsem chtěl v tomto hlasování hlasovat pro, a ve sjetině mám, že jsem hlasoval proti. Chtěl jsem zpochybnit toto hlasování. Jedná se o přechod věcí - o přechodu věcí práv a závazků České republiky na kraje.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pane kolego, je to bod čtyři zákony předcházející, znamenající - no, tato sněmovna zažila ledacos, rozhodne svým většinovým názorem, zda… Rozumím tomu, že ten okamžik, kdy schválíme tuto námitku, budeme znovu hlasovat, tak musíme ještě zrevokovat další a další hlasování, protože toto bylo hlasování, které znamenalo neschválení senátní verze a schválení poslanecké verze. Vy jste zpochybnil hlasování o senátní verzi, takže by to znamenalo ještě další a další hlasování.

Takže přikročíme k hlasování o námitce.

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 23. Kdo je pro tuto námitku? Kdo je proti?

Z přítomných 181 pro návrh 56, proti 78. S námitkou nebyl vysloven souhlas, nicméně ve stenozáznamu je zachyceno stanovisko pana kolegy.

 

Dalším bodem je sněmovní tisk 1159/4 vrácený Senátem.

 

9.
Návrh zákona o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem
a stanovení obcí s rozšířenou působností
/sněmovní tisk 1159/4/ - vrácený Senátem

 

Vítám mezi námi pana senátora Bělehrádka.

Prosím, by se vyjádřil k pozměňovacímu návrhu Senátu pan ministr vnitra Gross.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážený pane místopředsedo, paní poslankyně, páni poslanci a vážení členové vlády České republiky. Návrh zákona, který nyní projednáváme a vrací se nám ze Senátu s pozměňovacími návrhy, je dalším, který se týká druhé etapy reformy. Stručně jenom řeknu, že stanoví obce s rozšířenou působností, které převezmou větší část působnosti okresních úřadů.

Pozměňovací návrhy, které schválil Senát, že k těm dvěma obcím, které jsme přidali zde v Poslanecké sněmovně, Senát navrhuje ještě dalších 11 obcí. Věcný zásah do toho zákona se týká § 4 odst. 2, kde Senát zpřesnil pravidla pro rozdělování finančních prostředků na úhradu nákladů spojených se zabezpečením přípravy pro výkon státní správy, protože ta dosavadní verze, tak jak byla sněmovnou schválena, byla trochu nepřesná. Teď už ten návrh, jak ho předkládal Senát, je jednoznačný.

Já přes to, že jsme varovali a věcně bych nebyl nakloněn rozšiřování počtu obcí, které mají vykonávat tuto agendu, tak přeci jen cítím určité riziko, že bychom nenalezli v tuto chvíli příslušnou podporu 101 a více hlasů tak, abychom mohli Senát přehlasovat, takže z tohoto spíše pragmatického než věcného důvodu, protože neschválení zákona by znamenalo obrovské a nedozírné následky, tak se spíše kloním k variantě, abychom podpořili senátní verzi. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Předpokládám, že zpravodajové Vladimír Paulík a Radko Martínek se nechtějí vyjádřit. Proto otvírám rozpravu. Jako prvnímu uděluji slovo panu senátorovi Bělehrádkovi. Prosím, pane senátore.

 

Senátor Stanislav Bělehrádek: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené poslankyně, vážení poslanci. Senát Parlamentu České republiky přijal k návrhu zákona o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností dva pozměňovací návrhy. První pozměňovací návrh upřesňuje text zákona a odstraňuje tím možnost vzniku problémů při výkladu zákona. Druhý pozměňovací návrh je zásadnější a doplňuje do přílohy č. 2 zákona dalších 11 obcí s rozšířenou působností.

Ke zvýšení počtu obcí došlo po jednotlivém projednávání žádostí obcí ve výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a po jednání pléna Senátu. Žádosti obcí byly posuzovány podle jasně definovaných vzájemně porovnatelných kritérií. V obvodu, ve kterém bude pověřená obec vykonávat státní správu, má žít alespoň 15 000 obyvatel. Nově vzniklý obvod nesmí podstatně narušovat obvody schválených pověřených obecních úřadů. V úvahu se braly i dopravní vzdálenosti i celoroční sjízdnost silnic.

Jednání v Senátu výrazně ovlivnily i změny názorů obcí, do kterého obvodu obce s pověřením obecním úřadem chtějí patřit, a došlo také k dohodám mezi dříve soupeřícími městy, ve kterém z nich by měl být pověřený obecní úřad. Tím byly odstraněny dřívější námitky, pro které nemohl být již zřízen dříve.

Senát se rozhodl vytvořit v některých případech nová správní centra, dříve zde žádná nebyla vytvořena, na rozhraní dvou nebo tří obcí okresu v méně zalidněných oblastech, ze kterých mají občané neúměrně daleko do míst, kde se vyřizují potřebné záležitosti.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Promiňte, pane senátore, omlouvám se. Vážené kolegyně a kolegové, já vás prosím, abyste zachovali elementární klid v jednacím sále a nenutili mě tak, abych vás jednotlivě volal k pořádku.

Ještě chviličku, pane senátore. Prosím.

 

Senátor Stanislav Bělehrádek: Počet obyvatel v těchto obvodech někdy je o něco nižší než předpokládaných 15 000. Velmi zvláštní situace vzniká v navrhovaném obvodu Králíky, který není příliš početný, ale jeho hornaté území v zimních měsících téměř znemožňuje dojíždění občanů do jiného centra státní správy. Senátní pozměňovací návrh odstraňuje poškození obce Nepomuk, která byla vždy ve všech vládních návrzích zařazena mezi obce s rozšířenou působností, investovala finanční prostředky do přípravy prostor pro výkon státní správy a teprve koncem roku 2000 byla z návrhu obcí vyškrtnuta.

Vážené paní poslankyně, vážení poslanci, jistě jste si prostudovali i zdůvodnění pozměňovacích návrhů vypracované panem senátorem Schovánkem a podiskutovali o něm v poslaneckých klubech. Věřím, že uznáte opodstatněnost senátních pozměňovacích návrhů a schválíte je. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Vzhledem k tomu, že se do rozpravy nikdo další nehlásí, rozpravu končím.

Přikročíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.

Opět se hlásí pan kolega Škromach, opět mě nutí k tomu, abych vás odhlásil. Já doufám, že při příštím zákonu už mu to nedovolíte. Prosím, abyste se všichni zaregistrovali svými identifikačními kartami.

Přikročíme k hlasování o usnesení, k jehož přijetí je potřeba nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 24. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 183 pro návrh 102, proti 58. Konstatuji, že s návrhem zákona v senátní verzi byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi, panu senátorovi.

 

Dalším bodem je

 

10.
Návrh zákona o změně a zrušení některých zákonů
v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
/sněmovní tisk 1160/10/ - vrácený Senátem

 

Ještě předtím má slovo pan kolega Nečas. Prosím o klid ve sněmovně.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP