(12.50 hodin)

Poslanec Petr Nečas: Vážený pane místopředsedo, chtěl bych sdělit, že v předchozím hlasování jsem hlasoval pro, na výsledku hlasování je ovšem, že jsem se nezúčastnil hlasování. Nezpochybňuji toto hlasování, sděluji to pouze pro zápis.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji.

Nyní tedy sněmovní tisk 1160, který byl vrácen Senátem. Prosím, aby se k němu nejprve vyjádřil pan ministr vnitra Stanislav Gross. Prosím, pane ministře.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády a ostatní, je to další návrh zákona, který se týká reformy veřejné správy.

Chtěl bych říci, že pozměňovací návrhy, které byly schváleny v Senátě, v zásadě doporučuji, protože ve své podstatě znamenají odstranění některých nedostatků, znamenají určité zpřesnění a v některých případech i věcné zásahy, což se týká především dávek státní sociální podpory a určitého jiného časového harmonogramu, který vyplývá z některých technických realizačních problémů.

Mám-li to tedy shrnout, pak po diskusi, která proběhla zde ve sněmovně i v Senátu a v různých orgánech jednotlivých komor Parlamentu, doporučuji Poslanecké sněmovně souhlas s tím zněním, které bylo schváleno v Senátu Parlamentu České republiky.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře.

Předpokládám, že se zpravodajové nechtějí vyjádřit, otevírám tedy rozpravu. Slovo má pan senátor Bělehrádek.

 

Senátor Stanislav Bělehrádek: Pane předsedající, dámy a pánové, pozměňovací návrhy Senátu k návrhu zákona o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů se týkají 18 částí zákona ze 118, které zákon obsahuje. Možná se vám to bude zdát poměrně velký počet změn, ale uvědomme si, že předložený návrh zákona je jedním z nejsložitějších, které Parlament ČR ve své historii projednával. Žádný z dosud projednaných zákonů totiž neměnil 117 zákonů.

Senátoři byli při projednávání tohoto návrhu v nevýhodě, neboť lhůta k projednávání nemohla být prodloužena. Proto se domnívám, že vykonali dobrou práci ve všech šesti senátních výborech, které zákon projednávaly.

Senátoři se snažili, aby přechod státní správy z okresních úřadů na jiné instituce byl pokud možno plynulý a bezproblémový. Toto konstatování se týká zejména částí 29 a 118, které řeší provádění státní sociální podpory. Některé další pozměňovací návrhy řeší legislativně technické úpravy a reagují na novely zákonů přijatých v letošním roce a již platných, upravujících problematiku podobně, jak je navrženo v projednávaném zákoně. Část změn převádí působnosti na obce, na obce s rozšířenou působností, na kraje a na ministra vnitra.

Dle mého názoru je velice důležitá novela zákona o rodině, která jednoznačně stanoví, že manželství uzavřená před funkcionáři obce, kteří k tomu nebyli oprávněni, jsou platně uzavřena.

V návrhu zákona je doplněn výčet obcí, které převezmou do své péče spisovny okresních úřadů, o obce s rozšířenou působností vykonávající státní správu v sídlech okresních úřadů v Brně, v Plzni a v Praze.

Návrh zákona je jedním z klíčových zákonů nutných pro reformu státní správy.

Ne zcela jednoduché projednávání tohoto zákona v Poslanecké sněmovně a v Senátu ukázalo, že zákon není a nemůže vyjít pro svou rozmanitost dokonalý. Můžeme po začátku jeho působnosti očekávat řadu připomínek, které se budou muset řešit. Myslím si však, že zákon je nutno uvést do života, aby započatá reforma veřejné správy mohla pokračovat.

Podkladové materiály Senátu k pozměňovacím návrhům mohly být dobrou orientací a pomůckou při jejich zvažování. Snad vám pomohly při rozhodování, jak máte hlasovat. Věřím, že rozhodnete moudře a senátní pozměňovací návrhy schválíte.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji panu senátorovi Bělehrádkovi. Hlásí se někdo další do rozpravy? Není tomu tak. Rozpravu tedy končím.

Přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu. K přijetí následujícího usnesení je třeba nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 25 a ptám se, kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že z přítomných 188 poslanců pro se vyslovilo 102, proti 77. Konstatuji, že s návrhem zákona schváleným Senátem byl vysloven souhlas.

 

Dalším bodem je bod číslo

 

11.
Návrh zákona o úřednících územních samosprávních celků a o změně některých zákonů
/sněmovní tisk 1162/3/ - vrácený Senátem

 

Senát vrátil tento návrh s pozměňovacími návrhy jako tisk 1162/4 a k pozměňovacím návrhům se vyjádří opět pan ministr vnitra Stanislav Gross.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážený pane místopředsedo, paní poslankyně, páni poslanci, jen stručně bych připomněl, že zákon se týká úředníků ve veřejné správě, jak to vyplývá ze zákona. Cílem je zajistit kvalitu, efektivnost a nestrannost výkonu veřejné správy, a to i vzhledem k tomu, že právě na územní samosprávné celky bude přecházet značná část agendy, kterou dosud vykonává státní správa, resp. státní úředníci.

Co se týče pozměňovacích návrhů Senátu, k nim bych připomněl, že obsahují i změnu zákona o hlavním městě Praze. Jde o reakci na to, že jsme v průběhu projednávání druhé etapy vypustili z projednávání tento zákon, jde tedy teď o to, aby to bylo sladěno do jednotného právního rámce vzdělávání úředníků v územních samosprávných celcích.

Jinak pozměňovací návrhy, které jsou předkládány Senátem, podle mého názoru zpřesňují a zkvalitňují tuto normu. Doporučuji tudíž Poslanecké sněmovně, aby vyslovila souhlas s návrhem ve znění, v jakém jej Poslanecké sněmovně postoupil Senát.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Chci se zeptat paní kolegyně Páralové, zda se chce vyjádřit k tomuto návrhu. Nechce.

Otevírám rozpravu, slovo má pan senátor Bělehrádek.

 

Senátor Stanislav Bělehrádek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, k návrhu zákona o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů přijal Senát poměrně značný počet pozměňovacích návrhů. Rychlou přípravou návrhu vznikla v něm řada legislativně technických nedostatků, které jsme v Senátu odstranili i za pomoci připomínek a stanovisek Svazu měst a obcí a kolegia krajských zastupitelů.

Další změny byly vynuceny sladěním návrhu s novelizovaným zákonem o obcích a hlavním městě Praze, s odstraněním jeho kolize s obchodním zákoníkem a v problematice vzdělávání a odborné způsobilosti se zákonem o hlavním městě Praze.

Působnost zákona byla rozšířena i na vedoucí úřadů. Mimo povinnost vzdělávání se se také výběrová řízení budou konat pro jmenování do funkce vedoucího úředníka a také pro jmenování tajemníků úřadů na obcích a ředitelů úřadů na krajích. Pozměňovací návrh Senátu umožňuje, aby se vedoucím úřadu mohl stát člen zastupitelstva územního samosprávného celku dlouhodobě uvolněný pro výkon této funkce. Také je upřesněn paragraf zákona, který umožňuje odvolání vedoucího úředníka nebo vedoucího úřadu z funkce. Znění zákona u této problematiky je jasnější a přesnější.

Zpřesňují se také podmínky pro získání dalšího odstupného a odstraňuje se duplicita odstupného se zákoníkem práce.

Z věcných pozměňovacích návrhů je nejzávažnější ten, který vyžaduje, aby vedoucí úředníci samosprávných celků a vedoucí úřadů splňovali podmínky stanovené zákonem č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích ČR, ve znění pozdějších přepisů.

Senát také schválil změnu účinnosti těch části zákona, dle kterých se provádí akreditace vzdělávacích institucí a vzdělávacích programů, aby příprava na vzdělávání úředníků, vedoucích úředníků a vedoucích úřadů mohla být zahájena od účinnosti celého zákona.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP