(13.00 hodin)
(pokračuje Bělehrádek)

Doufám, že senátní informace k pozměňovacím návrhům přijatým v Senátě byly dostatečné a umožnily vám, vážené paní poslankyně a páni poslanci, pochopit snahu senátorů zkvalitnit navržený zákon. Věřím, že svým hlasováním schválíte navržené změny a umožníte, aby zákon nabyl účinnosti 1. 1. 2003 a umožnil plynulý přechod pracovně právních vztahů a poskytování dalšího odstupného úředníkům končícím pracovní poměr výpovědí.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Vzhledem k tomu, že se nikdo nehlásí do rozpravy, rozpravu končím.

Přikročíme k hlasování. Podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny připomínám, že k přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většiny přítomných poslanců. Na žádost poslance Jičínského vás odhlašuji a prosím o novou registraci.

 

Přikročíme k hlasování s pořadovým číslem 26, které zahajuji, a ptám se, kdo je pro přijetí usnesení. Kdo je proti?

Z přítomných 175 pro 97, proti 70. Konstatuji, že jsme návrh zákona ve znění schváleném Senátem přijali.

 

Dalším bodem je

 

12.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně
a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání,
ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1266/2/ - vrácený Senátem

 

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy jako sněmovní tisk 1266/3. Vítám našeho hanáckého senátora Roberta Koláře.

Prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu nejprve vyjádřil pan kolega Janeček.

 

Poslanec Josef Janeček: Vážení kolegové a kolegyně, dozajista bychom mohli očekávat, že Senát se bude zabývat hlavně oním právním postavením zákona o regulaci reklamy. Musím říci, že bohužel tomu tak nebylo. V oblasti právní je senátní návrh v podstatě dalším zhoršením, neboť to, co Senát udělal, jsou následující body.

Za prvé zakázal sice reklamu 200 metrů od škol, nicméně to je samozřejmě ustanovení, které slouží spíše k tomu, abychom vytvořili dojem, že chceme chránit naše děti, protože děti se samozřejmě pohybují ve vzdálenostech mnohem větších, než je 200 metrů od školy.

To, co snad by bylo možno považovat za určitý krok správným směrem, byl zákaz toho, aby na billboardech nebyly jiné motivy než cigarety. Nicméně je to zhoršení proti poslaneckému návrhu.

Naprosté novum je, že Senát umožnil, aby cigaretové koncerny prováděly tzv. přímou komunikaci s kuřáky staršími 18 let, což je styl takzvané kontaktní kampaně, to znamená, že např. tabáková firma se dohodne s ředitelem školy a udělá pro maturitní ročníky, které již mají 18 let, povídání o tom, jak cigarety působí a jak ne. Klidně vyvěsí po celé škole plakáty, že ona schůzka je nepřístupná lidem mladším 18 let a nekuřákům, a to prostě proto, že jedním ze základních motivů a strategie je vytvořit image, že cigareta je synonymem dospělosti. Bohužel Senát tuto strategii tabákového průmyslu podpořil.

Je tedy jasné, že nemůžeme v této oblasti, jak je v důvodové zprávě zaslané předsedou Senátu, přistoupit na takzvaný kompromis, neboť si nedokážu představit, že budeme přijímat kompromisy v oblasti, kde se jedná o lidské životy a zdraví.

Snad jen abych připomněl, co všechno se děje, chtěl bych říci, že při výrobě cigaret se používá asi 600 přísad a při kouření vzniká 4000 chemických látek. Z těchto látek je důležitý oxid uhelnatý, oxid dusíku, kyanovodík, radioizotop plutonia atd.

Již jsem zde několikrát konstatoval, jaké choroby má tabák na svědomí.

(V sále je velký hluk.) Prosil bych kolegy o ztišení.

Cituji z odborné zdravotnické literatury: Je známa souvislost s infarktem myokardu, dále jde o mozkovou arteriosklerózu, onemocnění končetinových cév neboli tzv. Buergerovu chorobu. To je choroba, při které dochází k uzavírání cév na dolních končetinách, čehož výsledkem pak jsou různě rozsáhlé amputace. Pro ty, kteří říkají, že závislost na nikotinu není nikterak dramatická, opět cituji: Pro zastavení progrese tohoto onemocnění je nezbytné, aby nemocný přestal kouřit, naneštěstí u mnohých je to obtížné, protože to nezvládnou. Každý si jistě může představit, jak silná musí být závislost na nikotinu, když pacient nedokáže přestat kouřit, a to ani poté, co kvůli kouření prodělal amputaci na dolní končetině.

Ocituji z kardiologie: V poslední době přibývá srdečních infarktů a náhlých smrtí u mladých žen. Kouření je u nich vedle hypertenze dominantním rizikovým faktorem.

Zvláště alarmující je konstatování, že kouření poškozuje nenarozené děti. V důsledku kouření máme o 20 % více potratů a mrtvě narozených dětí.

Nově se objevuje souvislost se syndromem náhlého úmrtí dítěte. To je situace, kdy jinak na první pohled zcela zdravé dítě je uloženo ke spánku a ono ve spánku zemře v důsledku selhání dechových automatismů.

Nemoci z kouření zabíjejí každý den 60 našich spoluobčanů, to je 22 tisíc ročně. To je věc, o které nemá smysl diskutovat, protože se opírá o více než 70 tisíc vědeckých prací.

Někdy se v této souvislosti hovoří o vztahu legálních a nelegálních drog. Upozornil bych na práci dr. Csemyho a MUDr. Nešpora, kteří konstatují, že riziko zkušenosti s opiáty, nejčastěji heroinem, nebo amfetaminem, nejčastěji pervitinem, roste u pravidelných kuřáků přibližně desetkrát.

Hovoří se o tom, že je třeba udržovat liberální prostředí. Chtěl bych říci, že poslanecký návrh zákona v podstatě opisuje to, co je dnes platné u zbraní. V této sněmovně se, pokud vím a pokud jsem našel ve stenozáznamu, našel jediný poslanec, a to byl poslanec Marek Benda, který v roce 1995 navrhl zrušení omezení reklamy na zbraně. Musím říci, že ODS tento jeho návrh nepodpořila.

To je důvod, proč se domnívám, že se nejedná o názor filozofický, ale že to je typický klientelismus. Je to to, co tady říkal kolega Tlustý. Domnívám se, že motivy jsou zatím zcela jiné a že zde cosi páchne.

Nicméně rád bych upozornil ještě na jednu věc. Pro ty, kteří rádi hovoří o tom, jací jsou sportovci - ČTK konstatuje, že Mezinárodní fotbalová federace dostala nejvyšší ocenění Světové zdravotnické organizace za přispění v boji proti kouření. FIFA přislíbila, že na mistrovství světa se neobjeví reklama na tabák a na prostranství bude zákaz kouření. Generální ředitelka Světové zdravotnické organizace prohlásila: "Doufáme, že naše společné poselství bude dostatečně hlasité a jasné pro sportovní organizace, fanoušky a sportovce celého světa."

Říkám to tak trochu vůči předsedovi Poslanecké sněmovny, který rád hovoří o tom, jakým výkonnostním sportovcem byl. Doufám, že slyší tuto výzvu.

Jinak bych rád upozornil ještě na jednu zvláštnost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP