(13.10 hodin)
(pokračuje Janeček)

Obracím se na kolegy z ODS. Jejich předseda je zobrazován na billboardu s dítětem právě v onom věku, kdy je ohroženo například oním syndromem náhlého úmrtí, a s nápisem "Dejme dětem šanci". Já bych byl velmi rád, kdybychom si mohli říci, že tato kampaň není kampaní lživou, že to není manipulace s lidmi, ale že chceme skutečně dát šanci našim dětem a nebudeme je vystavovat působení tabákové reklamy.

Děkuji za pozornost. Jinak chci říci své stanovisko, že jsem jednoznačně proti senátní verzi a chci setrvat na verzi v Poslanecké sněmovně přijaté. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče, za obsáhlý výklad. Já si myslím, že ten zákon již přinesl svá pozitiva, a to výrazný růst kursu akcií společnosti Philip Morris. Jako majitel dvou akcií vám chci poděkovat za jejich zhodnocení.

Chci se zeptat, zda se chce vyjádřit pan poslanec Teplík jako zpravodaj. Nechce. Otevírám rozpravu. Slovo má pan kolega Robert Kolář.

 

Senátor Robert Kolář: Vážený pane předsedající, vážený pane premiére, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte, abych vám velice krátce odůvodnil pozměňovací návrhy, které byly přijaty v Senátu k vámi schválenému návrhu zákona o regulaci reklamy.

V bodech 1 až 4 jsou legislativně technické úpravy. Je to v podstatě upřesnění některých nepřesných formulací. Koneckonců na tyto nedostatky upozorňovala ve svém stanovisku i vláda a já věřím tomu, že tyto nedostatky se do vámi schválené verze dostaly především díky tomu, že tento zákon se projednával ve zkrácené verzi.

V bodech 5 až 8 dospěl Senát k úpravám, které vedou ke zmírnění tvrdosti zákona a současně omezují vliv reklamy na osoby mladší 18 let.

Bod 9 se netýká přímo materie, kterou jste projednávali a schvalovali. V bodě 9 Senát navrhuje vypustit zákaz reklamy na humánní léčivé přípravky, u kterých nebyla v rámci schvalovacího řízení posuzována účinná látka. Jedná se o homeopatika, u kterých neexistuje účinná látka, a tedy nemohou být ani tak posuzována.

Poslední změna oproti návrhu, který schválila Poslanecká sněmovna, je změna účinnosti zákona, kde Senát navrhuje účinnost k 1. červnu 2004. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane senátore. Hlásí se pan kolega Pleva. Prosím.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, pan kolega Janeček tady mluvil o klientelismu. Já vyzývám všechny přítomné kuřáky, aby si vytáhli své krabičky cigaret a podívali se na výrobce. Garantuji vám, že z 99 % tam bude napsáno "Made in Philip Morris, ČR, akciová společnost".

Jestliže schválíme tento zákon, pak už tady žádná jiná firma nikdy nebude mít šanci působit. Jestli někdo mluví o klientelismu, pak ať pan kolega Janeček sáhne do svého vlastního svědomí.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Kdo další se hlásí do rozpravy? Mohou ještě někteří akcionáři firmy Philip Morris poděkovat za růst akcií. Nikdo se nehlásí. Končím rozpravu.

Přikročíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 27 a ptám se, kdo je při přijetí verze schválené Senátem. Kdo je proti?

Z přítomných 181 pro návrh 21, proti 116. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní přikročíme k hlasování podle § 97 odst. 5. K přijetí tohoto usnesení je třeba nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy souhlasu 101 poslance.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 28 a ptám se, kdo je pro přijetí návrhu ve verzi schválené Poslaneckou sněmovnou. Kdo je proti?

Z přítomných 182 poslanců pro 93, proti 68. Konstatuji, že s návrhem zákona nebyl vysloven souhlas.

 

(Potlesk z pravé strany sálu.)

 

Dalším bodem je

 

13.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb.,
o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 978/7/ - vrácený Senátem

 

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacím návrhem. Jeho usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 978/8. Pan senátor Rückl se omlouvá.

Prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu vyslovil pan poslanec Pavel Němec.

 

Poslanec Pavel Němec: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, dovolte mi, abych uvedl tento návrh zákona po vrácení ze Senátu s pozměňovacím návrhem.

Verze Poslanecké sněmovny a verze Senátu jsou naprosto obsahově identické, pouze Senát reagoval na vývoj legislativního procesu u jiného zákona, kdy jedna z částí živnostenského zákona, tak jak ji přijal Senát, novelovala i zákon o advokacii, a tato změna již byla přijata v průběhu legislativního procesu u jiného sněmovního a následně senátního tisku.

Proto znovu opakuji - tyto verze jsou obsahově naprosto identické, pouze Senát reagoval z hlediska legislativní čistoty na průběh legislativního procesu.

Já zde už nebudu hovořit o obsahu tohoto zákona, protože se domnívám, že je sněmovně dostatečně znám, nicméně pouze stručně.

Navrhovatelé navrhují ke zrušení některá vládní nařízení a tomu odpovídající zákonná zmocnění k vydání vládního nařízení, a to vládní nařízení, kterým se stanoví seznam živností volných, protože navrhovatelé jsou přesvědčeni, že toto opatření se naprosto minulo účinkem a že místo pořádku přineslo chaos a nejednoznačné vymezení jednotlivých živností v živnostenském podnikání.

Dále se navrhuje zrušit vládní nařízení, kterým se stanoví další podmínky pro výkon určitých živností. Zde je argumentace zejména ústavního rázu, protože podle názoru předkladatelů, troufnu si říci i Senátu, a Parlamentního institutu je toto vládní nařízení v rozporu s ústavním pořádkem České republiky, protože podle článku 26 Listiny základních práv a svobod může omezení tohoto typu stanovit pouze zákon, nikoliv vládní nařízení.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP