(13.30 hodin)
(pokračuje Langer)

Kdo je pro tuto námitku? Kdo s touto námitkou nesouhlasí?

Z přítomných 185 pro návrh 132, proti 7. S námitkou byl vysloven souhlas.

 

Budeme tedy hlasovat ještě jednou. Opět jsem vás na žádost odhlásil. Prosím o zaregistrování.

 

Přikročíme tedy ještě jednou k hlasování o návrhu zákona ve znění schváleném Senátem.

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 31. Ptám se, kdo je pro přijetí tohoto usnesení. Kdo je proti?

Z přítomných 184 pro návrh 93, proti 89. I tentokrát byl s tímto návrhem vysloven souhlas.

 

I tentokrát jednotliví kluboví kontroloři míří své kroky ke kontrole hlasování. (Krátká pauza.) Konstatuji, že s návrhem zákona ve znění schváleném Senátem jsme vyslovili souhlas.

 

Dalším bodem je

 

14.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii,
ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů
/sněmovní tisk 1179/5/ - vrácený Senátem

 

Senát vrátil tento návrh s pozměňovacími návrhy v tisku 1179/6. Vítám mezi námi pana senátora Horáka a prosím, aby se posadil ke stolku zpravodajů.

(V sále je velký hluk.)

Prosím o klid v jednacím sále.

Slovo uděluji panu poslanci Pavlu Severovi. (Není přítomen.) Tak paní kolegyně Hanačíková.

 

Poslankyně Ivana Hanačíková: Dámy a pánové, předkládaný návrh o obecní policii považuji za lepší ve verzi, kterou schválil Senát. Proto prosím o její podporu.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Chci se zeptat zpravodajů, zda se chtějí vyjádřit. Nechtějí. Otevírám rozpravu a uděluji slovo panu senátorovi.

 

Senátor Jaroslav Horák: Vážený pane předsedající, vládo, vážené poslankyně, vážení poslanci. Opravená novela zákona o obecní policii ve smyslu pozměňovacích návrhů Senátu byla přijata na schůzi Senátu dne 30. 5. 2002 rozhodnou většinou 58 hlasů ze 62 přítomných a nikdo nebyl proti. Projednávání byla přítomna zástupkyně předkladatelů paní poslankyně Hanačíková, která se změnami vyslovila souhlas.

Věcná podstata znění návrhu zákona předloženého současně ke schvalování Poslaneckou sněmovnou se nemění. Senát pouze navrhuje legislativně právní, popř. legislativně technické úpravy, které by dokončily návrh z hlediska jeho uspořádanosti a lepších předpokladů pro aplikaci v každodenní praxi obecních policistů i dotčených občanů. Cílem těchto úprav je dosáhnout po deseti letech existence jisté stability a právní čistoty, ale i přesunem částí, které rozšiřují kompetence policie, do úpravy znění speciálních zákonů, a docílit tím účinnějšího vstupu do povědomí občanů.

Z těchto důvodů vás, dámy a pánové, žádám, abyste předložený upravený návrh schválili. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane senátore. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Nikdo, rozpravu končím.

Budeme hlasovat podle § 97/4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Znamená to tedy, že k přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většiny přítomných poslankyň a poslanců.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona podle sněmovního tisku 1179/5, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 1179/6."

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 32. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Z přítomných 184 pro návrh 131, proti 22. Konstatuji, že jsme s návrhem zákona ve znění schváleném Senátem vyslovili souhlas.

 

Dalším bodem je

 

15.
Další doplnění výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí

 

K tomuto bodu vám bylo v dopoledních hodinách rozdáno do lavic usnesení rozpočtového výboru. Prosím zpravodaje výboru pana kolegu Libora Ježka, aby předložené usnesení uvedl.

(Stále velký hluk v sále.)

Prosím o klid v jednacím sále!

 

Poslanec Libor Ježek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, rozpočtový výbor ve svém usnesení č. 640 doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu přijmout následující usnesení:

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky k výročním finančním zprávám politických stran a politických nutí za rok 1996, 1997 a 2001 - doplnění - konstatuje, že výroční finanční zprávy předložené následujícími politickými stranami a politickými hnutími podle zákona 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a politických hnutích, v platném znění, jsou po doplnění úplné.

Rok 1996 - Agrární strana, Strana přírodního zákona -

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pane poslanče, myslím, že je možné odkázat na písemnou verzi usnesení, není třeba jej předčítat.

 

Poslanec Libor Ježek: Dobře. Rok 1997 - seznam máte uveden v usnesení. Rok 2001 - seznam je uveden v usnesení.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji vám za flexibilitu.

Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které se nikdo nehlásí, proto ji končím.

Otevírám podrobnou rozpravu, do které se také nikdo nehlásí, proto ji také končím.

Budeme hlasovat o návrhu usnesení. Odhlásil jsem vás a prosím, abyste se zaregistrovali svými identifikačními kartami.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 33 a ptám se, kdo souhlasí s návrhem usnesení podle předloženého písemného podkladu rozpočtového výboru. Kdo je proti?

Z přítomných 114 pro návrh 106, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas.

 

Vážené kolegyně a kolegové, máme před sebou poslední dva body našeho programu, předposledním jsou odpovědi členů vlády na písemné interpelace a posledním jsou ústní interpelace. Nejprve tedy

 

16.
Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

 

Na pořad jednání jsou předloženy dvě interpelace, s nimiž poslanci nejsou spokojeni, a proto požádali o zařazení na pořad jednání schůze.

(V sále je veliký hluk.)

Vyzývám všechny kolegyně a kolegy, kteří nechtějí sledovat průběh písemných interpelací, ať urychleně opustí tento prostor!

***
Přihlásit/registrovat se do ISP