(13.50 hodin)
(pokračuje K. Vymětal)

Zřejmě proto, aby ten nárůst nebyl tak vysoký.

Na závěr mi dovolte, dámy a pánové, na otázky, které jsem vám tady připomněl, od pana ministra jsem nedostal vlastně žádnou odpověď. Prostě pan ministr neodpovídá, jak je jeho zvykem. To znamená, zda hodlá zahájit řízení o zrušení licence ČSA na této lince a zda ČSA zneužívají svého dominantního postavení na této lince. Jsem přesvědčen o tom, že kdyby ještě nějaká jiná společnost na této lince létala, tak by si ČSA toto chování k cestující veřejnosti nedovolily.

Mrzí mě, že pan ministr dopravy jako představitel státu se nechová jako představitel občanů, tedy veřejnosti. Myslím si, že pan ministr je na ho-, promiňte, že pan ministr je na hony vzdálený cestující veřejnosti, a to jako představitel centrálního úřadu výkonu státní správy, je to podle mého názoru nepřijatelné.

Takže já prosím Poslaneckou sněmovnu, aby odpověď pana ministra nepřijala, protože si myslím, že takto se ministr dopravy České republiky chovat nemůže. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Kdo se další hlásí do rozpravy? Pan stále ještě ministr.

 

Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling: Pane předsedající, dámy a pánové, chci ujistit nejen vás zde v sále, ale i všechny občany, že jak Ministerstvo dopravy a spojů, tak jistě i České aerolinie, akciová společnost, a to zdůrazňuji, nikoliv státní podnik řízený ministerstvem, ale akciová společnost, mají zájem na spokojenosti cestujících a vyvíjejí k tomu maximální úsilí. Bohužel dochází někdy k tomu, že linky musí být rušeny, to se v letecké dopravě stává. Je to nepříjemné jak pro cestující, tak samozřejmě i pro dopravce, tedy pro ČSA.

Pokud jde o dodržování zákona, kdyby skutečně byl zákon o civilním letectví nebo jiný právní předpis porušen, odbor civilního letectví našeho úřadu by na to jistě velmi důrazně reagoval. Ale podle našich zjištění a podle závěrů odborníků, tedy odboru civilního letectví, České aerolinie - abych odpovídal přesně na otázky pana poslance - za prvé neporušily zákon, takže není důvod k zahájení řízení o odejmutí licence, a rovněž nezneužívají svého dominantního postavení. Rovněž bych chtěl připomenout, že jejich dominantní postavení není výsledkem nějakého administrativního aktu, ale prostě toho, že doprava na vnitrostátních linkách je u nás ztrátová. Pokud by měl kterýkoliv další letecký dopravce u nás zájem tuto linku provozovat, odbor civilního letectví mu nebude bránit.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Tak ještě - abych byl férový - taky stále ještě poslanec pan kolega Karel Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo. Myslím si, že je potom na místě, aby třeba na druhou otázku odpověděl Úřad pro hospodářskou soutěž, jestli zde jde o zneužívání monopolního postavení, či nikoliv.

Ale pane ministře, jestli byste takovým způsobem chtěl vykládat zákony, tak v tom případě by bylo potom možné připustit, že když pojede nějaký rychlík nějakou stanicí a výpravčí uvidí, že vlak je hodně prázdný nebo tam sedí málo lidí, tak ohlásí do amplionu, že prostě z důvodu vysoké ekonomické ztráty se spoj ruší a prostě vlak dál nepojede. Zkuste zavést na všech ostatních druzích dopravy to, co si dovolí ČSA při letecké dopravě. Dejte to na autobusovou dopravu, aplikujte to na vlakovou dopravu a jistě všichni občané vám budou blahořečit.

Já trvám na svém návrhu nepřijetí odpovědi pana ministra. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano, nikdo další se nehlásí, rozpravu končím.

 

Zazněl návrh vyslovit nesouhlas.

Zahajuji hlasování s číslem 34. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 84 (pouze na hlasovacím zařízení, v sále 20) kolegyň a kolegů (smích) pro návrh deset, proti čtyři. Návrh nebyl přijat.

 

Vážené kolegyně a kolegové, toto bylo zjevně poslední hlasování této Poslanecké sněmovny.

Zbývá nám ještě bod ústní interpelace na předsedu vlády a členy vlády. Sděluji, že pan poslanec Kohlíček a paní poslankyně Jirousová stáhli své interpelace na pana ministra Špidlu a pana ministra Fišera.

Zůstává interpelace pana poslance Exnera na předsedu vlády Miloše Zemana ve věci přehledu předvolebních výsledků krajům. Ze zákona vyplývá, že čas určený na ústní interpelace pana předsedy vlády je 16. hodina. Pokud pan kolega Exner nestáhne svoji interpelaci, znamená to, že v 16 hodin bude přednášet svoji interpelaci na předsedu vlády.

Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Exner: Pane místopředsedo, dámy a pánové, vzhledem k situaci, jaká je ve sněmovně, a vzhledem k tomu, že jde o jedinou interpelaci, tak ji stahuji. Velice bych ale přivítal, kdyby vláda, na kterou jsem se obrátil, zpracovala přehled svých předvolebních slibů na výjezdních zasedáních pro jednotlivé kraje a jejich právní charakteristiku z hlediska závaznosti pro příští vlády v případě jejich zabezpečení, abychom mohli posoudit, jaký je skutečně výsledek jejích výjezdních jednání.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče.

Já jsem si vždycky přál mít poslední slovo a v této sněmovně ho budu mít. Chtěl jsem zakončit naši existenci něčím duchaplným, ale po tom všem, co jsem tady prožil, mě nic takového nenapadá. Přeji vám jen pevné zdraví, jak tělesné, tak i duševní.

Končím toto jednání.

 

(Schůze skončila ve 13.57 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP