S t a n o v i s k o
vlády k návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon
č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění,
ve znění pozdějších předpisů
(sněmovní tisk č. 734)


Vláda na své schůzi dne 4. října 2000 projednala a posoudila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyslovila s ním s o u h l a s .

Současně vláda doporučuje provést v návrhu zákona některé legislativně technické úpravy uvedené v příloze tohoto stanoviska.

P ř í l o h aLegislativně technické úpravy


1. Název návrhu zákona uvést v tomto znění:
"kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů".

2. V úvodní větě návrhu zákona za slova "nálezu Ústavního soudu" vložit slova "uveřejněného pod" a za slova "zákona č. 155/2000 Sb." vložit čárku.

3. Úvodní část textu bodu 1 novely uvést v tomto znění: "V § 17 odstavec 5 zní:".

4. Ustanovení o vztahu k mezinárodním smlouvám nezařazovat do přechodných ustanovení; v návaznosti na to úvodní část textu bodu 3 novely, označení paragrafu a nadpis uvést v tomto znění:
    "3. Za § 55 se vkládá nový § 55a, který včetně nadpisu zní:
    "§ 55a
    Vztah k mezinárodním smlouvám"".
5. Bod 4 novely uvést v tomto znění:
    "4. V § 61 se slova ", a pozbývá účinnosti dnem 31. prosince 2000" zrušují.
Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP