S t a n o v i s k o
vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 254/2000 Sb., o auditorech
(sněmovní tisk č. 1051)


Vláda na jednání své schůze dne 22. října 2001 projednala a posoudila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2000 Sb., o auditorech (sněmovní tisk č.1051) a vyjádřila s tímto návrhem n e s o u h l a s.

Zákon č. 254/2000 Sb., o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb., upravil postavení asistentů auditora s tím, že bez praxe asistenta auditora nemůže být auditor zapsán do seznamu auditorů. Důvodem této úpravy bylo především uvést v tomto směru právní úpravu České republiky do souladu s právní úpravou Evropských společenství, a to především s článkem 8 osmé směrnice Rady ES/84/253 EEC, který stanoví povinnosti nejméně tříletého praktického školení v problematice auditu pod dohledem auditora. V souladu s touto směrnicí je uvedeným zákonem rovněž zavedena kvalitativně nová auditorská zkouška skládající se z maximálně 10 dílčích písemných zkoušek a ústní části zkoušky, které musí být složeny nejpozději do 3 let ode dne konání první dílčí písemné zkoušky.

Předložený návrh zákona by obnovil, byť jen pro určitý okruh případů, novým zákonem o auditorech odstraněný problém posouzení úrovně vykonávané praxe v účetnictví, včetně její průkaznosti. Kromě toho dotčení uchazeči o profesi auditora, kteří nepracovali jako asistenti auditora, by museli podle předloženého návrhu zákona složit auditorské zkoušky nejpozději do 2 let, což je vzhledem k jejich rozsahu nereálné. Takováto změna by znamenala, že právní úprava přístupu k profesi auditora by se opět stala neslučitelnou s právem Evropských společenství a měla by negativní vliv na již uzavřenou příslušnou kapitolu jednání o přistoupení České republiky k Evropské unii.
    Nehledě k výše uvedené zásadní připomínce vláda rovněž uvádí, že navržená změna zákona by znamenala v této věci nepřípustnou zpětnou účinnost.      Související odkazy      Přihlásit/registrovat se do ISP