Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Miroslav Beneš

Schůze: 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 27, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 53, 54, 55, 56

1. schůze (9. - 11. 7. 2002)

část č. 21 (11. 7. 2002)

11. Návrh na volbu místopředsedů Poslanecké sněmovny
část č. 13 (11. 7. 2002)

12. Návrh na stanovení počtu ověřovatelů Poslanecké sněmovny
část č. 15 (11. 7. 2002)

14. Návrh na zřízení výborů Poslanecké sněmovny
část č. 23 (11. 7. 2002)

2. schůze (16. - 18. 7. 2002)

4. Návrh na zřízení stálých komisí Poslanecké sněmovny, stanovení počtu členů a způsobu jejich ustavení nebo volby
část č. 11 (16. 7. 2002)

3. schůze (6. - 8. 8. 2002)

1. Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry
část č. 50 (7. 8. 2002)

5. schůze (12. - 13. 9. 2002)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 39/ - zkrácené jednání
části č. 5-6 (12. 9. 2002)

10. Ústní interpelace
část č. 33, část č. 35 (12. 9. 2002)

6. schůze (8. - 22. 10. 2002)

8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 320/2002 Sb. /sněmovní tisk 71/ - prvé čtení
část č. 26 (8. 10. 2002)

18. Návrh poslanců Josefa Janečka a Viléma Holáně na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 8/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 66 (9. 10. 2002)

23. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 69/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 85 (10. 10. 2002)

25. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 177/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb. a zákona č. 107/2002 Sb. /sněmovní tisk 60/ - prvé čtení
část č. 95 (10. 10. 2002)

28. Informace vlády o důsledcích povodní v srpnu 2002 a o opatřeních a záměrech k jejich řešení aktuálně i v dlouhodobějším horizontu
část č. 222 (17. 10. 2002)

48. Návrh na odvolání členů dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení
část č. 39 (9. 10. 2002)

76. Ústní interpelace
části č. 113-114, část č. 119, část č. 121 (10. 10. 2002)

89. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 70/ - druhé čtení
část č. 193 (16. 10. 2002)

8. schůze (26. 11. - 18. 12. 2002)

53. Zpráva vlády o stavu zadluženosti státních nemocnic, o řešení těchto dluhů a právním zajištění převodu nemocnic na kraje
část č. 192 (10. 12. 2002)

54. Informace vlády o postupu přípravy výstavby dálnice D 47
část č. 77 (29. 11. 2002)

79. Ústní interpelace
části č. 169-170 (5. 12. 2002), části č. 257-258, část č. 261, část č. 267 (12. 12. 2002)

95. Informace vlády o výsledcích kodaňského summitu Evropské unie
část č. 311 (18. 12. 2002)

10. schůze (18. 2. - 6. 3. 2003)

19. Vládní návrh zákona o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách) /sněmovní tisk 62/ - druhé čtení
část č. 52 (19. 2. 2003)

44. Návrh poslanců Jiřího Pospíšila a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 76/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb. /sněmovní tisk 148/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 160 (25. 2. 2003)

55. Vládní návrh zákona o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže) /sněmovní tisk 210/ - prvé čtení
část č. 195, část č. 197 (26. 2. 2003)

105. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 131/ - třetí čtení
část č. 249 (27. 2. 2003)

145. Ústní interpelace
část č. 260, části č. 266-267 (27. 2. 2003)

14. schůze (8. - 30. 4. 2003)

část č. 7 (8. 4. 2003)

1. Vládní návrh zákona o provádění referenda o přistoupení České republiky k Evropské unii a o změně některých zákonů (zákon o provádění referenda) /sněmovní tisk 197/ - druhé čtení
část č. 13 (8. 4. 2003)

17. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon) a zákon č. 309/2002 Sb., o změně zákonů souvisejících a přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon) /sněmovní tisk 253/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 51 (9. 4. 2003)

20. Návrh poslanců Hany Marvanové, Karla Kühnla, Františka Pelce, Táni Fischerové a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., ústavního zákona č. 300/2000 Sb., ústavního zákona č. 395/2001 Sb. a ústavního zákona č. 448/2001 Sb. /sněmovní tisk 172/ - prvé čtení
části č. 64-65 (9. 4. 2003)

23. Návrh poslanců Vlastimila Tlustého a dalších na vydání zákona, kterým se zrušuje zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 218/ - prvé čtení
část č. 198 (16. 4. 2003)

39. Vládní návrh zákona o místním referendu a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 255/ - prvé čtení
část č. 206 (16. 4. 2003)

45. Vládní návrh zákona o nájemném z bytu a cenách služeb poskytovaných s užíváním bytu, a o změně zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů (zákon o nájemném z bytu) /sněmovní tisk 270/ - prvé čtení
část č. 308 (29. 4. 2003)

102. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 81 (10. 4. 2003)

16. schůze (13. 5. - 10. 6. 2003)

15. Vládní návrh zákona o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže) /sněmovní tisk 210/ - druhé čtení
části č. 125-127 (16. 5. 2003)

18. Návrh poslance Vlastimila Tlustého na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 151/ - druhé čtení
část č. 101 (15. 5. 2003)

19. Vládní návrh zákona o omezení plateb v hotovosti /sněmovní tisk 264/ - prvé čtení
část č. 45 (14. 5. 2003)

25. Návrh poslanců Milady Emmerové, Vlastimila Tlustého, Miroslava Kalouska, Vlastimila Ostrého a Josefa Janečka na vydání zákona o přijetí úvěru Českou republikou na rekonstrukci dětské části Fakultní nemocnice Motol v Praze /sněmovní tisk 220/ - prvé čtení
části č. 116-117 (15. 5. 2003)

45. Vládní návrh zákona o spotřebních daních /sněmovní tisk 317/ - prvé čtení
část č. 174 (20. 5. 2003)

70. Návrh zastupitelstva Olomouckého kraje na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 76/ - třetí čtení
část č. 257 (22. 5. 2003)

82. Vládní návrh zákona o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže) /sněmovní tisk 210/ - třetí čtení
část č. 210, části č. 212-213 (21. 5. 2003)

109. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 79, část č. 83 (15. 5. 2003)

110. Ústní interpelace
část č. 115 (15. 5. 2003), část č. 269 (22. 5. 2003)

18. schůze (24. 6. - 8. 7. 2003)

30. Návrh poslance Pavla Hrnčíře a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci) /sněmovní tisk 325/ - prvé čtení
části č. 77-78 (25. 6. 2003)

46. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 357/ - prvé čtení
část č. 95, část č. 97 (26. 6. 2003)

117. Ústní interpelace
části č. 128-129 (26. 6. 2003), části č. 276-277 (3. 7. 2003)

20. schůze (23. - 26. 9. 2003)

36. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 396/ - třetí čtení
část č. 165 (26. 9. 2003)

22. schůze (14. 10. - 4. 11. 2003)

166. Návrh na volbu kandidáta na jmenování do funkce prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu
část č. 329 (29. 10. 2003)

23. schůze (25. 11. - 19. 12. 2003)

část č. 407 (16. 12. 2003)

57. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky /sněmovní tisk 506/ - prvé čtení
část č. 133 (28. 11. 2003)

175. Návrh na odvolání člena Rady České televize
část č. 425 (16. 12. 2003)

27. schůze (10. 2. - 23. 3. 2004)

53. Vládní návrh zákona o podpoře výroby elektřiny a tepelné energie z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů) /sněmovní tisk 529/ - prvé čtení
část č. 125 (13. 2. 2004)

30. schůze (23. 3. - 22. 4. 2004)

113. Informace předsedy vlády o zastoupení České republiky v institucích Evropské unie
část č. 396 (8. 4. 2004)

31. schůze (4. - 13. 5. 2004)

63. Informace ministra zdravotnictví o jeho záměrech v resortu a o stavu systému veřejného zdravotního pojištění
část č. 179 (12. 5. 2004)

33. schůze (15. 6. - 1. 7. 2004)

61. Vládní návrh zákona o změně některých zákonů v návaznosti na realizaci reformy veřejných financí v oblasti odměňování /sněmovní tisk 680/ - prvé čtení
část č. 145 (18. 6. 2004)

105. Ukončení činnosti stálé delegace Parlamentu pro spolupráci s Evropským Parlamentem
část č. 318 (30. 6. 2004)

125. Ústní interpelace
části č. 113-116 (17. 6. 2004)

35. schůze (21. - 24. 9. 2004)

7. Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 349/ - druhé čtení
část č. 25 (21. 9. 2004)

15. Vládní návrh zákona o hodnocení a snižování hluku v životním prostředí /sněmovní tisk 639/ - druhé čtení
části č. 44-45 (22. 9. 2004)

84. Ústní interpelace
části č. 121-122 (23. 9. 2004)

36. schůze (12. - 21. 10. 2004)

106. Ústní interpelace
část č. 100 (14. 10. 2004)

37. schůze (2. - 5. 11. 2004)

6. Návrh poslanců Jiřího Hanuše, Hany Orgoníkové, Vlastimila Dlaba a dalších na vydání zákona o výstavbě dálnic a rychlostních silnic a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 373/ - druhé čtení
část č. 39 (2. 11. 2004)

51. Vládní návrh zákona o hodnocení a snižování hluku v životním prostředí /sněmovní tisk 639/ - třetí čtení
část č. 72 (3. 11. 2004)

38. schůze (23. - 26. 11. 2004)

16. Vládní návrh zákona o registračních pokladnách /sněmovní tisk 644/ - druhé čtení
část č. 90 (24. 11. 2004)

22. Vládní návrh zákona o podpoře výroby elektřiny a tepelné energie z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů) /sněmovní tisk 529/ - druhé čtení
část č. 145 (25. 11. 2004)

23. Vládní návrh zákona o podpoře výstavby družstevních bytů ze Státního fondu rozvoje bydlení a o změně některých zákonů (zákon o podpoře výstavby družstevních bytů) /sněmovní tisk 816/ - prvé čtení
části č. 103-104 (25. 11. 2004)

96. Ústní interpelace
část č. 125 (25. 11. 2004)

39. schůze (14. - 17. 12. 2004)

98. Ústní interpelace
části č. 123-126 (16. 12. 2004)

99. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 138, části č. 140-141 (16. 12. 2004)

40. schůze (21. 1. 2005)

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) /sněmovní tisk 499/7/ - vrácený Senátem
část č. 19 (21. 1. 2005)

41. schůze (8. - 24. 2. 2005)

6. Návrh poslanců Josefa Janečka, Viléma Holáně a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 677/ - druhé čtení
část č. 65 (9. 2. 2005)

11. Vládní návrh zákona o podpoře výroby elektřiny a tepelné energie z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů) /sněmovní tisk 529/ - druhé čtení
část č. 162 (11. 2. 2005)

17. Návrh poslanců Jaromíra Talíře, Taťány Fischerové, Evy Novákové, Anny Čurdové, Ladislava Skopala a Hany Šedivé na vydání zákona o rozhlasových a televizních poplatcích /sněmovní tisk 756/ - prvé čtení
část č. 104 (10. 2. 2005)

43. Návrh poslanců Anny Čurdové, Miroslava Opálky, Jarmily Boháčkové, Ladislava Býčka a dalších na vydání zákona o prodejní době v maloobchodě /sněmovní tisk 800/ - prvé čtení
část č. 229 (16. 2. 2005)

62. Návrh rozhodnutí Rady o výměně údajů z rejstříku trestů /kód dokumentu 13742/04, KOM(2004) 644 v konečném znění, 2004/0238 (CNS)/ /sněmovní tisk 873-E/
část č. 371 (23. 2. 2005)

65. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o podpoře, rozmísťování a používání družicových navigačních systémů Galileo a GPS a navazujících aplikací /sněmovní tisk 760/ - druhé čtení
část č. 328 (22. 2. 2005)

85. Návrh poslanců Jiřího Hanuše, Hany Orgoníkové, Vlastimila Dlaba a dalších na vydání zákona o výstavbě dálnic a rychlostních silnic a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 373/ - třetí čtení
část č. 137 (11. 2. 2005)

97. Vládní návrh zákona o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů /sněmovní tisk 265/ - třetí čtení
část č. 199 (16. 2. 2005)

106. Vládní návrh zákona o podpoře výroby elektřiny a tepelné energie z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů) /sněmovní tisk 529/ - třetí čtení
části č. 342-343 (23. 2. 2005)

140. Ústní interpelace
části č. 108-109, části č. 111-112 (10. 2. 2005), část č. 401, část č. 406, část č. 408 (24. 2. 2005)

149. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 806/3/ - vrácený Senátem
část č. 312 (22. 2. 2005)

42. schůze (22. 3. - 1. 4. 2005)

33. Vládní návrh ústavního zákona o celostátním referendu a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 914/ - prvé čtení
část č. 99 (24. 3. 2005)

61. Ústní interpelace
části č. 105-106 (24. 3. 2005)

44. schůze (3. - 18. 5. 2005)

52. Návrh zastupitelstva Moravskoslezského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 910/ - prvé čtení
část č. 52 (4. 5. 2005)

57. Vládní návrh zákona o sloučení Vojenské nemocnice Plzeň s Fakultní nemocnicí Plzeň /sněmovní tisk 959/ - prvé čtení
část č. 179 (11. 5. 2005)

58. Střednědobé hodnocení Lisabonské strategie - závěry zasedání Evropské rady (Brusel, 22. - 23. března 2005) /sněmovní tisk 968-E/
část č. 254, části č. 259-260 (13. 5. 2005)

118. Ústní interpelace
části č. 211-212, části č. 220-221 (12. 5. 2005)

45. schůze (14. 6. - 1. 7. 2005)

6. Návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednání sněmovního tisku 959 ve výborech Poslanecké sněmovny
část č. 27 (14. 6. 2005)

25. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 476/2004 Sb., a další související zákony /sněmovní tisk 822/ - druhé čtení
část č. 80 (16. 6. 2005)

138. Ústní interpelace
část č. 100 (16. 6. 2005), části č. 383-386 (30. 6. 2005)

139. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
části č. 391-392 (30. 6. 2005)

140. Vládní návrh zákona o sloučení Vojenské nemocnice Plzeň s Fakultní nemocnicí Plzeň /sněmovní tisk 959/ - druhé čtení
část č. 114 (17. 6. 2005)

46. schůze (16. - 19. 8. 2005)

1. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k průběhu akce CzechTek 2005
část č. 11 (16. 8. 2005)

6. Vládní návrh zákona o jednostranném zvyšování nájemného z bytu /sněmovní tisk 1059/ - prvé čtení
část č. 44 (17. 8. 2005)

11. Vládní návrh zákona o střetu zájmů, o kontrole majetku nabytého za dobu výkonu veřejné funkce, o neslučitelnosti některých funkcí, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o střetu zájmů) /sněmovní tisk 1056/ - prvé čtení
část č. 65 (17. 8. 2005)

40. Ústní interpelace
části č. 105-106, část č. 111 (18. 8. 2005)

47. schůze (20. - 23. 9. 2005)

3. Informace vlády o průběhu privatizace Unipetrolu
část č. 43 (21. 9. 2005)

42. Ústní interpelace
části č. 110-111, část č. 117 (22. 9. 2005)

46. Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 824/5/ - vrácený prezidentem republiky
část č. 143 (23. 9. 2005)

48. schůze (11. - 27. 10. 2005)

29. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce /sněmovní tisk 1154/ - prvé čtení
část č. 210 (19. 10. 2005)

89. Návrh poslanců Michaely Šojdrové, Oldřicha Němce, Tomáše Hasila, Jitky Vojtilové, Zuzky Rujbrové, Mariana Bielesze a dalších na vydání zákona o evidenci psů a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 674/ - druhé čtení
část č. 285 (21. 10. 2005)

225. Ústní interpelace
části č. 241-242 (20. 10. 2005)

51. schůze (22. 11. - 21. 12. 2005)

2. Návrh zdravotně pojistného plánu Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky na rok 2005 a návrhy zdravotně pojistných plánů zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven na rok 2005 spolu s vyjádřením vlády a doplňující souhrnnou informací o očekávaných výsledcích hospodaření systému veřejného zdravotního pojištění v roce 2005 /sněmovní tisk 976/
části č. 161-162, část č. 166 (29. 11. 2005)

117. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2006 /sněmovní tisk 1128/ - třetí čtení
část č. 219 (2. 12. 2005)

178. Návrh na odvolání místopředsedy a členů prezidia Pozemkového fondu České republiky
část č. 242 (2. 12. 2005)

230. Informace vlády o možnostech řešení zadluženosti obcí při nedodržení některých podmínek spojených s plynofikací
části č. 340-341, část č. 343 (8. 12. 2005)

231. Ústní interpelace
části č. 194-195, část č. 199 (1. 12. 2005), část č. 352 (8. 12. 2005)

53. schůze (24. 1. - 10. 2. 2006)

70. Vládní návrh zákona o zřízení Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích /sněmovní tisk 1167/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 324 (7. 2. 2006)

77. Návrh poslanců Ladislava Urbana, Ladislava Býčka, Marty Bayerové, Ludvíka Hovorky, Jiřího Třešňáka, Václava Votavy a Antonína Zralého na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 981/ - prvé čtení
část č. 336 (7. 2. 2006)

169. Návrh na odvolání členů dozorčí rady České konsolidační agentury
části č. 253-254 (2. 2. 2006)

214. Ústní interpelace
části č. 262-263 (2. 2. 2006), části č. 422-423 (9. 2. 2006)

54. schůze (7. - 21. 3. 2006)

82. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1169/ - prvé čtení
část č. 138 (10. 3. 2006)

187. Ústní interpelace
část č. 110 (9. 3. 2006)

55. schůze (18. 4. - 9. 5. 2006)

5. Zákon o nemocenském pojištění /sněmovní tisk 1005/6/ - vrácený prezidentem republiky
část č. 151 (25. 4. 2006)

118. Ústní interpelace
část č. 107 (20. 4. 2006)

56. schůze (23. 5. 2006)

3. Zákon o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 810/11/ - vrácený prezidentem republiky
část č. 23 (23. 5. 2006)


Přihlásit/registrovat se do ISP