Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Hynek Fajmon

Schůze: 3, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 30, 31, 33

3. schůze (6. - 8. 8. 2002)

1. Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry
část č. 38 (7. 8. 2002)

15. Ústní interpelace
část č. 105 (8. 8. 2002)

5. schůze (12. - 13. 9. 2002)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 39/ - zkrácené jednání
část č. 6, části č. 10-11 (12. 9. 2002)

10. Ústní interpelace
část č. 29 (12. 9. 2002)

6. schůze (8. - 22. 10. 2002)

76. Ústní interpelace
část č. 115, části č. 122-123 (10. 10. 2002)

7. schůze (7. - 8. 11. 2002)

2. Vládní návrh zákona o pobytu ozbrojených sil Spojených států amerických na území České republiky za účelem posílení ochrany vzdušného prostoru České republiky v době konání summitu Organizace Severoatlantické smlouvy v Praze a o změně trestního zákona /sněmovní tisk 105/ - zkrácené jednání
část č. 11 (7. 11. 2002)

4. Ústní interpelace
část č. 35 (7. 11. 2002)

8. schůze (26. 11. - 18. 12. 2002)

část č. 5 (26. 11. 2002)

4. Vládní návrh zákona o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 51/ - druhé čtení
část č. 11, část č. 14 (26. 11. 2002)

14. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 118/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 31 (27. 11. 2002)

34. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2003 /sněmovní tisk 93/ - druhé čtení
část č. 248 (11. 12. 2002)

53. Zpráva vlády o stavu zadluženosti státních nemocnic, o řešení těchto dluhů a právním zajištění převodu nemocnic na kraje
část č. 192 (10. 12. 2002)

79. Ústní interpelace
části č. 170-171 (5. 12. 2002), část č. 260, část č. 267 (12. 12. 2002)

93. Informace ministra zahraničních věcí o stavu jednání o vstupu České republiky do Evropské Unie před summitem v Kodani
část č. 230, část č. 239 (11. 12. 2002)

95. Informace vlády o výsledcích kodaňského summitu Evropské unie
část č. 308, část č. 313 (18. 12. 2002)

10. schůze (18. 2. - 6. 3. 2003)

19. Vládní návrh zákona o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách) /sněmovní tisk 62/ - druhé čtení
část č. 50 (19. 2. 2003)

30. Návrh poslanců Hynka Fajmona, Waltra Bartoše, Tomáše Duba a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 96/ - prvé čtení
část č. 81 (20. 2. 2003)

91. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dodatkový protokol k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé s ohledem na prodloužení období stanoveného článkem 8(4) Protokolu 2 k Evropské dohodě, podepsaný dne 9. října 2002 v Bruselu /sněmovní tisk 147/ - prvé čtení
část č. 323 (5. 3. 2003)

92. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o změně článku 38 Smlouvy o vytvoření celní unie mezi Českou republikou a Slovenskou republikou, podepsané v Praze dne 29. října 1992 /sněmovní tisk 163/ - prvé čtení
část č. 328 (5. 3. 2003)

144. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 235 (27. 2. 2003)

145. Ústní interpelace
část č. 113 (20. 2. 2003), část č. 263, část č. 265, části č. 270-271 (27. 2. 2003), části č. 358-359 (6. 3. 2003)

14. schůze (8. - 30. 4. 2003)

17. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon) a zákon č. 309/2002 Sb., o změně zákonů souvisejících a přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon) /sněmovní tisk 253/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 52 (9. 4. 2003)

23. Návrh poslanců Vlastimila Tlustého a dalších na vydání zákona, kterým se zrušuje zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 218/ - prvé čtení
část č. 199 (16. 4. 2003)

94. Zpráva vlády o ukončení smlouvy o výstavbě dálnice D 47 a o dalším postupu
část č. 339 (30. 4. 2003)

96. Zpráva vlády o postoji České republiky ke konfliktu v Iráku
část č. 298 (29. 4. 2003)

102. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 78, část č. 80 (10. 4. 2003)

103. Ústní interpelace
části č. 249-250 (17. 4. 2003)

16. schůze (13. 5. - 10. 6. 2003)

27. Návrh poslanců Waltera Bartoše, Petra Plevy, Hynka Fajmona a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 243/ - prvé čtení
část č. 139 (16. 5. 2003)

29. Návrh poslanců Hynka Fajmona a Waltra Bartoše na vydání zákona, kterým se zrušuje zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se mění zákon č. 212/1992 Sb., o soustavě daní, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 253/2000 Sb., o mezinárodní pomoci při správě daní a o změně zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 272/ - prvé čtení
část č. 142, část č. 144 (16. 5. 2003)

60. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na přístup ke Druhému opčnímu protokolu k Mezinárodnímu paktu o občanských a politických právech týkajícímu se zrušení trestu smrti /sněmovní tisk 247/ - prvé čtení
část č. 197 (21. 5. 2003)

61. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na ratifikaci Protokolu č. 13 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod týkajícího se zrušení trestu smrti za všech okolností /sněmovní tisk 251/ - prvé čtení
část č. 199 (21. 5. 2003)

67. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Návrh na ratifikaci Smlouvy mezi Českou republikou a Svatým stolcem o úpravě vzájemných vztahů /sněmovní tisk 17/ - prvé čtení
část č. 221 (21. 5. 2003)

106. Návrh na působení sil a prostředků Armády České republiky v operaci Evropské unie v Bývalé jugoslávské republice Makedonie /sněmovní tisk 319/
část č. 299 (28. 5. 2003)

110. Ústní interpelace
část č. 263 (22. 5. 2003), část č. 322 (29. 5. 2003)

18. schůze (24. 6. - 8. 7. 2003)

6. Návrh poslanců Waltra Bartoše, Hynka Fajmona a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií /sněmovní tisk 161/ - druhé čtení
část č. 14 (24. 6. 2003)

27. Návrh poslanců Jitky Gruntové, Radko Martínka a Karla Šplíchala na vydání zákona o zásluhách Edvarda Beneše /sněmovní tisk 301/ - prvé čtení
části č. 51-52 (25. 6. 2003)

52. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o změně článku 38 Smlouvy o vytvoření celní unie mezi Českou republikou a Slovenskou republikou, podepsané v Praze dne 29. října 1992 /sněmovní tisk 163/ - druhé čtení
část č. 148 (27. 6. 2003)

60. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na ratifikaci Protokolů o přístupu Bulharské republiky, Estonské republiky, Litevské republiky, Lotyšské republiky, Rumunska, Slovenské republiky a Slovinské republiky k Severoatlantické smlouvě /sněmovní tisk 338/ - prvé čtení
část č. 132 (27. 6. 2003)

116. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 233, část č. 247, část č. 250, část č. 254, část č. 256 (3. 7. 2003)

117. Ústní interpelace
část č. 117, části č. 119-120 (26. 6. 2003), části č. 272-273 (3. 7. 2003)

19. schůze (22. - 24. 7. 2003)

5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 402/ - prvé čtení
část č. 64, část č. 67 (23. 7. 2003)

20. schůze (23. - 26. 9. 2003)

část č. 2 (23. 9. 2003)

46. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 72 (24. 9. 2003)

47. Ústní interpelace
části č. 99-100 (25. 9. 2003)

21. schůze (7. 10. 2003)

1. Informace vlády České republiky o jejím postoji k návrhu Ústavy pro Evropu
část č. 14, část č. 18, část č. 31, část č. 45 (7. 10. 2003)

22. schůze (14. 10. - 4. 11. 2003)

16. Návrh poslanců Jitky Gruntové, Radko Martínka a Karla Šplíchala na vydání zákona o zásluhách Edvarda Beneše /sněmovní tisk 301/ - druhé čtení
část č. 96, část č. 100 (16. 10. 2003)

187. Ústní interpelace
část č. 260 (23. 10. 2003), část č. 388 (30. 10. 2003)

23. schůze (25. 11. - 19. 12. 2003)

44. Návrh poslanců Hynka Fajmona, Waltra Bartoše, Petra Nečase, Aleny Páralové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 212/1992 Sb., o soustavě daní, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 253/2000 Sb., o mezinárodní pomoci při správě daní a o změně zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 410/ - prvé čtení
část č. 255 (4. 12. 2003)

49. Návrh poslance Ladislava Skopala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže) /sněmovní tisk 416/ - prvé čtení
část č. 104 (27. 11. 2003)

76. Návrh poslanců Hynka Fajmona, Aleny Páralové, Petra Nečase, Kateřiny Dostálové, Miroslava Krajíčka a Lucie Talmanové na vydání zákona o odškodnění obětí okupace Československa vojsky SSSR, NDR, PLR, MLR a BLR /sněmovní tisk 475/ - prvé čtení
část č. 488, část č. 493, části č. 495-496 (18. 12. 2003)

128. Informace o pozici vlády na Mezivládní konferenci k návrhu Ústavní smlouvy pro Evropskou unii
část č. 411 (16. 12. 2003)

163. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 230 (4. 12. 2003)

164. Ústní interpelace
část č. 112 (27. 11. 2003), část č. 266, část č. 268 (4. 12. 2003), části č. 365-366, část č. 368 (11. 12. 2003)

172. Rozprava o mandátu vlády a pozici vlády na mezivládní konferenci v Římě
část č. 352, část č. 356 (11. 12. 2003)

27. schůze (10. 2. - 23. 3. 2004)

93. Vládní návrh, kterým se Parlamentu České republiky předkládá k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou, kterou se mění Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o úpravě režimu a o spolupráci na společných státních hranicích ze dne 29. října 1992, ve znění Smlouvy ze dne 18. srpna 1997, podepsaná dne 27. ledna 2004 v Bratislavě /sněmovní tisk 578/ - prvé čtení
část č. 377 (26. 2. 2004)

104. Vládní návrh zákona o dani z přidané hodnoty /sněmovní tisk 496/ - třetí čtení
část č. 391 (26. 2. 2004)

170. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 240 (19. 2. 2004), část č. 484 (23. 3. 2004)

171. Ústní interpelace
část č. 104, části č. 107-108 (12. 2. 2004), část č. 393 (26. 2. 2004)

30. schůze (23. 3. - 22. 4. 2004)

část č. 144 (30. 3. 2004), část č. 270 (2. 4. 2004)

34. Návrh poslanců Jiřího Karase, Jana Kasala a Petra Plevy na vydání zákona, kterým se zrušuje zákon České národní rady č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství, a vyhláška ministerstva zdravotnictví ČSR č. 75/1986 Sb., ve znění vyhlášky č. 467/1992 Sb., a kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon v platném znění /sněmovní tisk 376/ - prvé čtení
část č. 156 (30. 3. 2004)

113. Informace předsedy vlády o zastoupení České republiky v institucích Evropské unie
část č. 397 (8. 4. 2004)

115. Zpráva o plnění Programového prohlášení /sněmovní tisk 372/
část č. 409 (8. 4. 2004)

142. Informace vlády o opatřeních souvisejících s růstem nezaměstnanosti
část č. 463 (22. 4. 2004)

150. Ústní interpelace
části č. 91-92 (25. 3. 2004), části č. 260-261 (1. 4. 2004)

31. schůze (4. - 13. 5. 2004)

části č. 2-3 (4. 5. 2004)

10. Návrh poslanců Hynka Fajmona, Aleny Páralové, Petra Nečase, Kateřiny Dostálové, Miroslava Krajíčka a Lucie Talmanové na vydání zákona o odškodnění obětí okupace Československa vojsky SSSR, NDR, PLR, MLR a BLR /sněmovní tisk 475/ - druhé čtení
část č. 19 (4. 5. 2004)

64. Ústní interpelace
části č. 116-117 (6. 5. 2004), části č. 213-214 (13. 5. 2004)

65. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 84, část č. 87 (6. 5. 2004)

33. schůze (15. 6. - 1. 7. 2004)

110. Informace o stanoviscích, která bude česká vláda zastávat na jednání Evropské rady (17. a 18. června, Brusel), a to zejména k návrhu evropské ústavní smlouvy
část č. 35 (16. 6. 2004)

121. Vládní návrh na vyslovení souhlasu s působením sil a prostředků Armády České republiky v operacích sil rychlé reakce Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO Response Force - NRF) /sněmovní tisk 694/
část č. 255 (24. 6. 2004)

126. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
části č. 369-371 (1. 7. 2004)


Přihlásit/registrovat se do ISP