(14.50 hodin)
(pokračuje Klaus)

Konstatuji tedy, že návrh usnesení byl schválen a volební komise bude pracovat v tomto složení.

 

Bodem čtyři našeho dnešního programu je

 

4.
Návrh na stanovení počtu členů mandátového a imunitního výboru

 

Poslanecká sněmovna podle § 24 zákona o jednacím řádu jako první zřizuje mandátový a imunitní výbor, který má mimo jiné za povinnost přezkoumat, zda jednotliví poslanci byli platně zvoleni. Podle § 115 odst. 2 našeho jednacího řádu se výbory Poslanecké sněmovny ustavují podle zásady poměrného zastoupení. Z jednání poslaneckých klubů vzešel jediný návrh, a to návrh, aby mandátový a imunitní výbor měl jedenáct členů.

Otevírám rozpravu k tomuto tématu. Jestli se nikdo nehlásí, rozpravu končím a přistoupíme k hlasování o následujícím návrhu usnesení:

"Poslanecká sněmovna zřizuje mandátový a imunitní výbor a stanoví počet jeho členů na jedenáct."

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování pořadové číslo 2 - z přítomných 199 poslanců 198 pro, nikdo proti. I tento návrh byl přijat.

 

Dostáváme se k bodu pět, což je poslední bod našeho dnešního jednání, a sice

 

5.
Vyhlášení lhůt na podávání návrhů na členy mandátového a imunitního výboru
a na kandidáty na předsedu, místopředsedy a ověřovatele Poslanecké sněmovny

 

Prosím, aby se své funkce ujal předseda volební komise poslanec Pavel Hojda.

 

Poslanec Pavel Hojda: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, volební komise na své první schůzi dne 9. července 2002 přijala usnesení číslo dva, kterým stanovila lhůty pro podávání návrhů na členy mandátového a imunitního výboru, na kandidáty na předsedu Poslanecké sněmovny, na místopředsedy Poslanecké sněmovny a na ověřovatele Poslanecké sněmovny, a to dnešní den do 20 hodin.

Na rozdíl od třetího volebního období volební komise pověřila přijímáním všech návrhů předsedu volební komise. Proto žádám poslanecké kluby, aby mi do dnešního dne do 20 hodin předložili návrhy na členy mandátového a imunitního výboru, kandidáty na předsedu, místopředsedy a ověřovatele Poslanecké sněmovny, a to do místnosti 169/2 budova G.

Trochu bych přiblížil toto rozhodnutí. Přestože původní návrh byl, aby tak jak to bylo zvykem v minulém období, se tyto návrhy shromažďovaly u tajemníka komise, potvrzeného tajemníka i komisí, přesto padl protinávrh v komisi, který odsouhlasila většina s tím, že tyto návrhy bude přebírat předseda komise.

Dovolte mi ještě další krátké zdůvodnění ke lhůtě. Lhůta byla stanovena v souladu s ustanovením článku 5 bod 3 a článku 3 bod 2 volebního řádu Poslanecké sněmovny tak, aby volební komise obdržela návrhy nejpozději 24 hodin přede dnem, kdy je na pořadu schůze ustavení výborů nebo volba. To tedy znamená, že Poslanecká sněmovna může ustavit mandátový a imunitní výbor a provést volbu předsedy a místopředsedů Poslanecké sněmovny, jakož i schválit nominaci ověřovatelů Poslanecké sněmovny nejdříve ve čtvrtek 11. července t. r.

Děkuji.

 

Poslanec Václav Klaus: Děkuji panu předsedovi. Má k vystoupení předsedy volební komise někdo dotaz? Nemá-li nikdo dotaz, končím projednávání tohoto bodu.

Paní poslankyně, páni poslanci, protože do uplynutí zákonných lhůt nemůžeme projednávat další body pořadu, přerušuji nyní jednání ustavující schůze. Sejdeme se pozítří, to znamená ve čtvrtek, v 10 hodin. Tím je vytvořen prostor pro jednání poslaneckých klubů a volební komise. Přerušuji tedy schůzi do čtvrtka 11. července do 10 hodin, kdy začneme projednávat návrh volební komise na ustavení mandátového a imunitního výboru.

 

(Jednání skončilo ve 14.57 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP