Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
11. července 2002 v 10.06 hodin

Přítomno: 200 poslanců

 

Poslanec Václav Klaus: Vážené paní poslankyně, vážení poslanci, vážení členové vlády, zahajuji přerušené jednání ustavující schůze. Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami. Pan poslanec Kühnl mi nahlásil náhradní kartu č. 5.

Na dnešní den se nikdo neomluvil.

Pan poslanec Tvrdík má náhradní kartu č. 1, pan poslanec Lachnit č. 3, pan poslanec Kučera č. 6, pan poslanec Melčák č. 2. To dobře začínáte.

 

Dostáváme se k bodu číslo

 

6.
Návrh na ustavení mandátového a imunitního výboru

 

K tomuto bodu jste obdrželi návrh usnesení, který připravila volební komise z návrhů poslaneckých klubů. Prosím předsedu volební komise pana poslance Pavla Hojdu o úvodní slovo k předloženému návrhu. Současně prosím, aby nám představil jednotlivé kandidáty, kteří povstanou při čtení svého jména. Prosím, ujměte se slova.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji, pane předsedající. Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, volební komise na své schůzi dne 10. července 2002 projednala návrhy poslaneckých klubů na členy mandátového a imunitního výboru Poslanecké sněmovny a přijala své usnesení č. 3, na jehož základě byl připraven návrh usnesení Poslanecké sněmovny.

Dovolte mi konstatovat, že mandátový a imunitní výbor se ustavuje stejným způsobem podle zásady poměrného zastoupení jako jakýkoliv jiný výbor Poslanecké sněmovny.

Dále pak připomínám, že Poslanecká sněmovna dne 9. července přijala usnesení, že mandátový a imunitní výbor bude ustaven v počtu jedenácti členů.

Jak vyplývá z návrhu usnesení Poslanecké sněmovny, který máte před sebou, jedná se o tyto poslance: Dundáčková Eva - ODS, Fialová Jiřina - KSČM, Janeček Josef - KDU-ČSL, Kala Miloslav - ČSSD, Klaus Václav - ODS, Koudelka Zdeněk - ČSSD, Křeček Stanislav - ČSSD, Němec Oldřich - ČSSD, Pelc František - US-DEU, Pleva Petr - ODS, Rujbrová Zuzka - KSČM.

Požádal bych, zda má někdo připomínky, případně nějaké vystoupení.

 

Poslanec Václav Klaus: Děkuji panu předsedovi. Otevírám formálně rozpravu k tomuto bodu a k tomuto návrhu usnesení. Nikdo se nehlásí, rozpravu končím.

 

Poslanec Pavel Hojda: Ještě bych připomenul, že pokud by v rozpravě zazněl nějaký nesouhlas, není možné, aby se dělaly změny v návrzích, které předkládaly kluby.

 

Poslanec Václav Klaus: Ano, ale žádný přihlášený do rozpravy není.

Přistoupíme tedy k hlasování o ustavení mandátového a imunitního výboru Poslanecké sněmovny podle předloženého návrhu usnesení, který písemně máte.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 3 z přítomných 196 poslanců bylo 196 pro, nikdo proti. Konstatuji tedy, že jsme mandátový a imunitní výbor ustavili.

 

Děkuji, pane předsedo.

Aby se mandátový a imunitní výbor mohl sejít na své ustavující schůzi, pověřuji řízením tohoto výboru poslance Stanislava Křečka, a to až do té doby, než bude zvolený předseda výboru stvrzen sněmovnou. Připomínám, že výbor si zvolí svého předsedu na ustavující schůzi. Schůze bude vzápětí.

Zároveň vám připomínám, že mandátový a imunitní výbor ve stejné chvíli prozkoumá, zda jednotliví poslanci byli platně zvoleni, a předloží svá zjištění sněmovně.

Myslím, že všichni rozumíme, že je to volba předsedy výborem, nikoliv Poslaneckou sněmovnou a tak dále.

Táži se pana poslance Křečka, jakou dobu potřebuje výbor pro své jednání.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, domnívám se, že mandátový a imunitní výbor tyto své úkoly splní za jeden a půl hodiny. Navrhuji proto, aby schůze sněmovny byla přerušena na 90 minut.

 

Poslanec Václav Klaus: Dobře. Pak tedy za prvé svolávám ustavující schůzi mandátového a imunitního výboru. Jeho jednání bude zahájeno neprodleně. Bude zasedat v místnosti č. 56 v přízemí budovy. Naše jednání přerušuji do 11.45 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 10.13 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP