(11.50 hodin)

Poslanec Václav Klaus: Vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych znovu zahájil naše přerušené jednání. Jsme v bodě 7 našeho schváleného programu. Dalším bodem je

 

7.
Návrh na potvrzení předsedy mandátového a imunitního výboru

 

Podle § 50 odst. 1 jednacího řádu potvrzuje předsedy výborů v jejich funkci po zvolení výborem sněmovna.

Oznamuji vám, že mandátový a imunitní výbor zvolil svým předsedou poslankyni Evu Dundáčkovou.

Otevírám rozpravu a táži se, zda se někdo k této volbě chce vyjádřit. (Nikdo se nehlásí.) Ne-li, rozpravu končím a předkládám vám tento návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna potvrzuje poslankyni Evu Dundáčkovou ve funkci předsedy mandátového a imunitního výboru."

Prosím, abyste se všichni zaregistrovali.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 4 z přítomných 195 poslanců pro hlasovalo 189, jeden hlasoval proti. Návrh byl přijat. Usnesení bylo přijato.

 

Blahopřeji paní poslankyni Dundáčkové ke zvolení do funkce předsedy mandátového a imunitního výboru.

 

Dalším bodem je

 

8.
Informace mandátového a imunitního výboru o ověření platnosti volby poslanců

 

Prosím, aby se slova ujala předsedkyně mandátového a imunitního výboru.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Děkuji za udělené slovo.

Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, paní poslankyně a páni poslanci, mandátový a imunitní výbor se na své první schůzi zabýval platností volby poslanců Poslanecké sněmovny. Dovolte mi, abych vás seznámila s usnesením č. 5, které přijal na své první schůzi mandátový a imunitní výbor Poslanecké sněmovny dne 11. července 2002.

Mandátový a imunitní výbor ověřil platnost volby poslanců Poslanecké sněmovny ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konaných ve dnech 14. a 15. června 2002 podle ustanovení § 45 odst. 1 písm. a) jednacího řádu Poslanecké sněmovny. Mandátový a imunitní výbor konstatuje, že žádnému návrhu na vyslovení neplatnosti volby kandidáta do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR podanému Nejvyššímu soudu ČR nebylo vyhověno. Konstatuje, že všichni poslanci Poslanecké sněmovny jsou právoplatně zvoleni.

Vzhledem k tomu, že rovněž všichni poslanci podepsali a odevzdali čestné prohlášení, z něhož vyplývá, že nikdo z nich nezastává funkce neslučitelné s výkonem poslaneckého mandátu, nebrání nám nic v tom, aby Poslanecká sněmovna pracovala ve stávajícím složení.

Děkuji vám.

 

Poslanec Václav Klaus: Děkuji. Zahajuji rozpravu na toto téma. Rozpravu končím.

Navrhuji, abychom informaci mandátového a imunitního výboru o ověření platnosti volby poslanců vzali na vědomí. Dám hlasovat o tomto vzetí na vědomí.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 5 z přítomných 198, 196 pro, nikdo proti. Návrh tohoto usnesení byl přijat.

 

Tím se dostáváme k bodu 9, což je

 

9.
Návrh na volbu předsedy Poslanecké sněmovny

 

A volba předsedy.

Prosím opět pana předsedu volební komise poslance Hojdu, aby nás informoval o navržených kandidátech, aby nám je představil a aby nás seznámil s dalším postupem při konání této volby.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, ve stanovené lhůtě byly volební komisi předloženy dva návrhy kandidátů na předsedu Poslanecké sněmovny. Poslaneckými kluby byli navrženi tito kandidáti: Klaus Václav, ODS, a Zaorálek Lubomír, ČSSD.

Podle zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, se předseda Poslanecké sněmovny volí většinovým způsobem a tajným hlasováním. Volba probíhá nejvýše ve dvou kolech.

Dovolte mi několik slov k organizaci samotného aktu prvého kola první volby.

Volební komise připravila 200 hlasovacích lístků, které jsou opatřeny razítkem a otiskem razítka Poslanecké sněmovny s textem "Tajná volba" a parafami dvou ověřovatelů volební komise. Na hlasovacím lístku jsou kandidáti uvedeni v abecedním pořadí a označeni pořadovým číslem.

V předsálí volební místnosti jsou umístěny dva stolky pro vydávání hlasovacích lístků, jeden s označením A - M, čili pro poslance, jejichž jména začínají písmeny A až M, a dále druhý stolek s označením N - Z. Stolek A - M je nalevo, když vejdete do sálu, kde je klavír, stolek N - Z je napravo. Zde obdrží každý poslanec od pracovníků Kanceláře Poslanecké sněmovny jeden hlasovací lístek. Ve volební místnosti je umístěno osm zástěn pro úpravu hlasovacích lístků a dvě zapečetěné volební urny.

Platné jsou pouze ty hlasovací lístky, které jsou upraveny buď tak, že souhlas s jedním kandidátem se projeví zakroužkováním pořadového čísla před jeho jménem a pořadová čísla před jmény ostatních kandidátů - v tomto případě je to druhý kandidát - se přeškrtnou velkým písmenem X, nebo nesouhlas se všemi kandidáty se projeví přeškrtnutím velkým písmenem X u všech pořadových čísel před jmény kandidátů. Jinak upravené hlasovací lístky jsou neplatné. Vzor hlasovacích lístků - aby každý viděl, jak to má vypadat, nemyslím tím, aby každý viděl, koho má zakroužkovat a koho ne - bude připraven ve volební místnosti při vydávání, abyste se mohli podívat, jak tento volební lístek má vypadat.

Ještě jednou zopakuji: neplatný lístek je ten, u kterého zjistíme, že nebude některý z kandidátů buď zakroužkován, nebo zakřížkován, prostě tam musí být vyjádřen buď kroužek, nebo křížek, nebo dva křížky.

V prvém kole je předsedou Poslanecké sněmovny zvolen kandidát, který získal nadpoloviční většinu hlasů přítomných poslanců. Pokud žádný z kandidátů nadpoloviční většinu hlasů z přítomných poslanců nezíská, koná se druhé kolo první volby. Do druhého kola postupují oba dva kandidáti. Pokud nebyl ani ve druhém kole zvolen žádný kandidát, koná se podle článku 3 bod 18 volebního řádu Poslanecké sněmovny nejpozději do deseti dnů prvé kolo druhé volby s novými kandidáty, které předkládají poslanecké kluby volební komisi nejpozději 24 hodin přede dnem volby. Tím není vyloučeno, že můžou být opět navržení titíž kandidáti.

Tajná volba je technicky připravena a může být kdykoliv zahájena.

 

Poslanec Václav Klaus: Děkuji, pane předsedo. Já teď otevírám rozpravu k tomuto tématu. Vidím, že se do ní nikdo nehlásí. Vyjadřuje to naši jistotu, že kandidáty dobře znáte a že o tom, koho budete volit jste dávno pevně rozhodnuti. Opravdu se nikdo nehlásí? (Nikdo se nehlásí.) Formálně rozpravu končím.

Konstatuji, že vydávání hlasovacích lístků bude zahájeno bezprostředně po přerušení našeho jednání, což bude ve 12 hodin, bude trvat přesně 20 minut, poté ponecháme 40 minut volební komisi na zpracování výsledku tajného hlasování. V jednacím sále se sejdeme - myslím, že to můžeme současně použít jako polední přestávku, takže přidejme 10 minut - ve 13.10 hodin. Přerušuji jednání pro volbu předsedy sněmovny.

 

(Jednání přerušeno ve 12.00 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP