(15.10 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Námitka byla přijata a budeme hlasovat znovu.

 

Zahajuji hlasování číslo 11. Kdo je pro návrh počtu místopředsedů šest? Kdo je proti? Je konec.

Pro bylo 103 poslanců a proti - (Návěští smazáno.) V každém případě návrh byl přijat. (Po krátké odmlce a informaci od pracovníků Kanceláře.) Opakuji jenom, že pro byli 103 poslanci a proti 94, takže návrh byl přijat.

 

Můžeme přejít k volbě jednotlivých místopředsedů Poslanecké sněmovny.

 

11.
Návrh na volbu místopředsedů Poslanecké sněmovny

 

Poprosil bych předsedu volební komise pana poslance Pavla Hojdu, aby nás seznámil s kandidáty a představil nám je a také nám sdělil, jaký bude náš další postup.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji, pane předsedo. Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, ve stanovené lhůtě bylo volební komisi předloženo šest návrhů na volbu místopředsedy Poslanecké sněmovny. Poslanecká sněmovna již rozhodla, že v tomto volebním období bude šest místopředsedů.

Poslaneckými kluby byli navrženi tito kandidáti: Vojtěch Filip - KSČM, Jan Kasal - KDU-ČSL, Jitka Kupčová - ČSSD, Ivan Langer - ODS, Hana Marvanová - US-DEU a Miroslava Němcová - ODS.

Podle zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, se místopředsedové Poslanecké sněmovny volí většinovým způsobem a tajným hlasováním. Volba probíhá nejvýše ve dvou kolech. Volba místopředsedy probíhá obdobně, jako probíhala volba předsedy, s tím rozdílem, že poslanec na hlasovacím lístku může vyjádřit zakroužkováním souhlas s takovým počtem kandidátů, který byl stanoven pro obsazení míst místopředsedů Poslanecké sněmovny, v tomto případě se jedná tedy o šest.

V prvém kole jsou místopředsedy Poslanecké sněmovny zvoleni kandidáti, kteří získali nadpoloviční většinu hlasů přítomných poslanců. Pokud obdrží nadpoloviční většinu více kandidátů, než je počet obsazovaných míst, což v tomto případě nehrozí, jsou zvoleni ti z nich, kteří obdrželi nejvyšší počet hlasů. Nastane-li rovnost hlasů pro kandidáty na volitelných místech a mimo ně, opakuje se mezi nimi volba. Není-li ani tak rozhodnuto, rozhoduje los.

Nezíská-li nadpoloviční většinu hlasů přítomných poslanců tolik kandidátů, aby byl obsazen stanovený počet míst místopředsedů Poslanecké sněmovny, koná se na neobsazená místa druhé kolo první volby. Do druhého kola postupují kandidáti z prvního kola, kteří mezi nezvolenými získali v prvém kole nejvyšší počet hlasů, nejvýše však dvojnásobný počet kandidátů, než je možno volit. Při rovnosti hlasů postupují všichni kandidáti se stejným počtem hlasů.

Ve druhém kole jsou zvoleni kandidáti, kteří získali nadpoloviční většinu hlasů přítomných poslanců. Pokud obdrží nadpoloviční většinu více kandidátů, než je počet obsazovaných míst, jsou zvoleni ti z nich, kteří obdrželi nejvyšší počet hlasů. Nastane-li rovnost hlasů mezi kandidáty na volitelných místech a mimo ně, opakuje se mezi nimi volba. Není-li tak rozhodnuto, rozhoduje los.

V případě, že nedojde ani po druhém kole volby k obsazení stanovených míst místopředsedů, koná se prvé kolo druhé volby s novými kandidáty, které předkládají poslanecké kluby volební komisi nejpozději 24 hodin přede dnem volby.

Tajná volba je technicky připravená a může být kdykoliv zahájena.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji vám, pane předsedo. Otevírám rozpravu, do které jste se hlásil vy jako první.

 

Poslanec Zbyněk Novotný: Zpochybňuji hlasování číslo 11. Hlasoval jsem proti a na sjetině mám ano.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, dobrá. V tom případě musíme o této námitce hlasovat. Je to tedy znovu hlasování číslo 11. (Upozornění mimo mikrofon: Ne, bude to hlasování číslo 12.)

 

Zeptám se vás, kdo souhlasí s touto námitkou, a zahajuji hlasování. Kdo je proti? Už je konec. Pořadové číslo tohoto hlasování je 12.

Pro bylo 144 poslanců a proti jich bylo 20, takže návrh byl přijat a budeme hlasovat znovu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP