(15.20 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Znovu je zde hlasování o počtu místopředsedů v počtu šest.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 13. Kdo je pro? Kdo je proti?

Výsledek hlasování pořadové číslo 13 je, že pro hlasovalo 102 poslanců, proti 93. Návrh byl přijat.

 

Pokud dovolíte, znovu se vrátím k bodu, který uvedl předseda volební komise pan poslanec Hojda. Otevírám rozpravu k tomu, co zde řekl, a k volbě jednotlivých místopředsedů. Hlásil se pan poslanec Karásek.

 

Poslanec Svatopluk Karásek: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a vážení kolegové, nyní přikročíme k volbě místopředsedů Poslanecké sněmovny, z nichž jeden, poslanec Filip, je členem Komunistické strany Čech a Moravy. Člen komunistické strany má být zapojen do volené funkce ve sněmovně a to je novum v posledních dějinách našeho státu a není správné, aby se tak dálo, jako že se nic neděje.

Pro volbu kolegy Filipa mluví zásada paritního zastoupení. Je to zásada demokratická, proto bychom mohli mít pocit, že jeho volbou uchováváme kvalitu naší demokracie. Ale poměrné zastoupení je pouze jedním aspektem demokracie. Z jiného hlediska bychom volbou kolegy Filipa demokracii vážně ublížili, a to tím, že bychom poprvé zvolili do vysoké funkce člena nedemokratické strany.

V minulosti našeho státu i jiných států Evropy se jasně prokázalo, že nedemokratické strany získávají svou moc postupně, že dovedou využít a zneužít takzvaných slabostí demokratických metod, přičemž za slabost je považována korektnost, slušnost a plnění dohod.

Osobně ještě neznám současné poslankyně a poslance Komunistické strany Čech a Moravy a uznávám, že mezi nimi mohou být solidní lidé s hlubokým sociálním cítěním. Žádám je, aby mé konstatování nebrali osobně, ale podle mého názoru je nesporné, že i současná komunistická strana není stranou demokratickou.

Jak známo, zákon č. 198/1993 stanovil: "Komunistická strana Československa byla organizací zločinnou a zavrženíhodnou." Ptám se: Změnila současná komunistická strana svou ideologii, svou podstatu, své jméno, distancovala se od své minulosti, zřekla se politického násilí?

Čtvrtý sjezd této strany ve Žďáru nad Sázavou v prosinci 1999 mj. píše: "Strana si zachovala a zachovává komunistický charakter." Současná komunistická strana se bezesporu hlásí ke Komunistickému manifestu, ve kterém je zakotvena třídní nenávist a metoda násilí. Dodnes spíše jen tušíme, jak současná komunistická strana hodnotí rok 1948, 50. léta, rok 1968, rok 1989.

Chtěl bych zdvořile požádat Komunistickou stranu Čech a Moravy, aby se jasně v brzké budoucnosti vyjádřila k těmto zásadním námitkám, aby vyjádřila svou distanci od minulosti a politického násilí, aby nám tak usnadnila naši práci ve sněmovně a sňala z nás odpovědnost, kterou cítíme. Až pak budu já a mně podobní podporovat demokratickou zásadu paritního zastoupení.

Jelikož současná Komunistická strana Čech a Moravy neprokázala svou úctu k demokratickým hodnotám a nezřekla se metody politického násilí, není podle mého názoru správné jí projevovat naši plnou akceptaci a tvářit se, jako že se jedná o stranu demokratickou.

Jako poslanci plníme mandát našich spoluobčanů. Není tomu tak dávno, bylo to předevčírem, kdy jsme slibovali, že budeme hájit zájmy našeho lidu. K našemu lidu zajisté patří i přemnohé obětí komunistického režimu, nepřeživší i přeživší. Nahlédněme tuto naši volbu i z jejich hlediska, i z hlediska naší minulosti, současnosti a budoucnosti.

Děkuji za slyšení. (Potlesk.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Dám slovo další přihlášené, a to byla paní poslankyně Rujbrová. Než dojde k řečništi, jen s lítostí konstatuji, že jsem pro sebe nenašel žádnou technickou možnost, abych v této debatě vystoupil, protože vzhledem k tomu, že není žádný místopředseda, je to pro mne prakticky nemožné. Vyjadřuji jen lítost nad tím, protože to cítím jako věc, která se mě týká, protože samozřejmě jako předseda sněmovny mám představu o tom, jak by tato sněmovna měla fungovat. Doufám, že v další debatě se najde způsob a cesta, abych i já k tomu mohl vystoupit.

Nyní paní poslankyně Rujbrová.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Dobrý den, kolegyně a kolegové. Pan poslanec Karásek je zde nový, jestli dovolíte, já se mu napřed představím. Jsem poslankyně Zuzka Rujbrová, jsem poslankyně za Komunistickou stranu Čech a Moravy. Současně bych mu ráda odpověděla na jeho otázku, kdy se ptal, zda je Komunistická strana Čech a Moravy demokratickou politickou stranou.

Pan poslanec Karásek je tu nový a s legislativou zřejmě ještě příliš do styku nepřišel. Odkázala bych jej v tomto směru na české zákonodárství, které ukládá Ministerstvu vnitra podat návrh na zákaz politického subjektu, který by nebyl demokratickou stranou nebo který by se demokratickým způsobem na politické scéně neprojevoval. Tolik formální odpověď.

Současně by se ráda zeptala pana poslance Karáska na dilema, které mi v jeho vystoupení zaznělo: Ano, jsme pro demokracii, jsme pro pluralitní zastoupení všech politických sil, ale skutečně opět jenom pro někoho, skutečně opět budeme lidi škatulkovat a třídit a budeme se dovolávat mandátu? Ráda bych se zeptala pana poslance Karáska: Uvědomuje si, že poslanci Komunistické strany Čech a Moravy mají mandát váhy 41 mandátů, v procentech je to 18,5 %?

 

Předseda PS Lubomír Zaorálek: O slovo se přihlásil pan poslanec Ransdorf.

 

Poslanec Miloslav Ransdorf: Dámy a pánové, doufal jsem, že budu ušetřen nutnosti vystoupit dnes v Poslanecké sněmovně, ale je nutné asi učinit pár poznámek.

Jednak čistě technicky je třeba upozornit kolegu Karáska, že sjezd, který citoval, není čtvrtý, ale pátý.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP