(18.50 hodin)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Vážení kolegové, dovolte mi, abych vám sdělil, že předseda volební komise mě požádal, aby komise měla ještě několik minut na to, aby práci komise dokončila. Proto pauzu ještě prodlužuji do 19.00 hodin.

Abych vám řekl ještě něco příjemnějšího, řeknu vám, že po skončení tohoto jednání budou naše poslanecké průkazy vydávány v místnosti číslo 104, což je místnost na konci chodby vlevo. Můžete si pro ně vlastně zajít už nyní, průkazy jsou připraveny. Je to místnost, ve které jsme se fotili.

 

(Přestávka prodloužena do 19.00 hodin.)

 

Volební komise skončila svou práci a poprosím vás, abyste se posadili. Požádám o klid. Prosím, najděte cestu ke svým místům.

Požádám předsedu volební komise pana poslance Hojdu, aby nám shrnul výsledky jednání volební komise a volby místopředsedů. Pane předsedo, uděluji vám slovo.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji. Dovolte mi, abych vás seznámil s výsledky druhého kola první volby místopředsedů Poslanecké sněmovny.

Počet vydaných hlasovacích lístků 199, počet odevzdaných platných i neplatných hlasovacích lístků 199. Počet neodevzdaných hlasovacích lístků nula.

Pro pana Vojtěcha Filipa bylo odevzdáno 47 hlasů. Pro pana Ivana Langera bylo odevzdáno 61 hlasů, pro paní Hanu Marvanovou bylo odevzdáno 98 hlasů, pro paní Miroslavu Němcovou bylo odevzdáno 67 hlasů.

Ve druhém kole nebyl nikdo zvolen.

Komise se právě v tomto bodě dostala do určitých problémů, kdy diskutovala o dalším pokračování a přijala následující usnesení:

Volební komise konstatuje, že nebyl naplněn pořad ustavující schůze Poslanecké sněmovny - § 26 jednacího řádu a ustanovení článku 3 bod 25 přílohy číslo dvě jednacího řádu, zkráceně volební řád.

Pokud nebyl nikdo zvolen, bylo by zapotřebí vyhlásit a zařadit nový bod a vyhlásit nové volby na obsazení míst místopředsedů. Všechno.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji panu předsedovi. Já bohužel nesouhlasím se závěrem volební komise a s vaším návrhem, ale o tom rozhodne sněmovna. Jsem přesvědčen, že jsme naplnili tento bod (Hlasy z pléna: Ne.) a že nic nebrání tomu, abychom ho ukončili a pokračovali v dalším programu.

Děkuji vám, pane předsedo. Řekl jsem, jaký postup dále navrhuji. Hlásí se pan poslanec Vidím.

 

Poslanec Jan Vidím: Pane předsedo, dámy a pánové, zvolil jste poměrně svéráznou cestu, jak ukončit tento bod a především jak obejít usnesení volební komise, která o něm rokovala docela dlouho a většinou přijala usnesení, ve kterém cosi konstatovala. A konstatovala tak v souladu s ustanovením jak § 26 zákona o jednacím řádu, tak především pak s ustanovením bodu 25 článku 3 přílohy dvě zákona o jednacím řádu, řádu volebním. Zde se praví: Nebyla-li ani po druhém kole volby obsazena - a teď zdůrazňuji slovo - stanovená místa místopředsedů, koná se na neobsazená místa nová volba podle tohoto volebního řádu. Článek 26 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny praví - opět cituji: Na návrh předsedy rozhodne sněmovna o počtu místopředsedů a provede jejich volbu. Pokud dáme tento článek v soulad s bodem 25 článku 3 volebního řádu, tak je nezbytné, aby proběhla na ustavující schůzi volba všech místopředsedů tak, jak je Poslanecká sněmovna svým rozhodnutím, svým usnesením stanovila.

Samozřejmě, že toto je jeden z možných názorů na tato dvě ustanovení, a upozorňuji, že jeden z orgánů Poslanecké sněmovny, a to jeden ze dvou orgánů Poslanecké sněmovny, které v tomto okamžiku Poslanecká sněmovna má, a tedy volební komise, zaujala nějaké stanovisko k této věci. Domnívám se, že je nemožné, aby rozhodnutím předsedajícího bylo toto stanovisko obejito. (Potlesk.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji za váš příspěvek. Konstatuji, že předseda sněmovny je podle zákona také orgán. (Smích.) Hlásil se pan poslanec Výborný, toho jsem aspoň viděl jako prvního, ale pan poslanec Filip. Prosím.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedo. Vážení členové vlády a paní a pánové, co je určitě předmětem zákona o jednacím řádu, je otázka, jakým způsobem probíhá ustavující schůze, jakým způsobem může být skončena nebo přerušena a jakým způsobem probíhá to, jak se ustavují další orgány sněmovny.

My můžeme samozřejmě přerušit bod "volba místopředsedů Poslanecké sněmovny", ale nemůžeme ho přerušit tak, abychom ukončili ustavující schůzi bez této volby. Prostě abychom pokračovali dál, můžeme, pravda, v této schůzi pokračovat podle bodů schůze, která je dána zákonem o jednacím řádu. Teď jsme ve stavu, kdy si můžeme udělat nový jednací řád, protože jsme nově zvolená Poslanecká sněmovna. Nejsme nějaký spolek, jsme zákonodárný orgán a každý jsme tady slibovali na svou čest a svědomí, že budeme dodržovat zákony této země. A jednací řád Poslanecké sněmovny je zákon. Takže bych byl rád při všech věcech, které se tady budou hlasovat, to znamená například přerušení bodu a zvolení ověřovatelů této schůze - protože to si myslím, že bychom si minimálně zasloužili, aby schůze byla ověřována těmi, kteří byli zvoleni jako ověřovatelé, tak potom můžeme tuto schůzi jenom přerušit a vždycky se do tohoto bodu vrátit ještě předtím, než kdykoliv, dokud nenaplníme to, co jsme tady předtím usnesli, nedokončíme.

Takže nezlobte se, pane předsedo, kolega Vidím měl pravdu a jeho upozornění směřovalo k tomu, aby byl dodržen zákon o jednacím řádu, a to aby byla naplněna celá ustavující schůze této sněmovny. Jiný výklad - ať by byl širší, zúžený nebo filologický - si nedovedu představit a doufám, že kolegové právníci mi dají zapravdu, pokud mi nebudou chtít vysvětlit, že zákon se dá také ještě jinak ohnout.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, děkuji panu poslanci Filipovi a prosím pana poslance Výborného.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Pane předsedo, dámy a pánové, já nedám za pravdu ani panu poslanci Filipovi, ani panu poslanci Vidímovi, ačkoliv mluví ve vzácné shodě, protože pravdu nemá ani jeden z nich. Pravdou je, že ustavující schůze Poslanecké sněmovny má poměrně formalizovaný způsob projednávání jednotlivých bodů, přesně popsaný v zákoně o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP