(19.10 hodin)
(pokračuje Výborný)

Je pravdou, že Poslanecká sněmovna je v tuto chvíli vnitřně vázána svým usnesením, že počet místopředsedů sněmovny byl stanoven na šest. A pravdou je, že proběhla volba místopředsedů sněmovny.

Já si vám jednací řád dovolím ocitovat. V formalizovaném a postupně probíhajícím jednání ustavující schůze mluví § 25 jednacího řádu o tom, že sněmovna zvolí svého předsedu. To se stalo. To je povinnost sněmovny - zvolit svého předsedu, aby vůbec mohlo být přikročeno k dalším bodům jednání.

Následující ustanovení § 26 jednacího řádu hovoří o tom, že se předseda ujme řízení schůze, což se stalo, a na návrh předsedy rozhodne sněmovna o počtu místopředsedů. To se také stalo. Nato jednací řád říká: "a sněmovna provede volbu místopředsedů". Na rozdíl od ustanovení § 25 jednacího řádu není zde řečeno, že sněmovna zvolí určený počet místopředsedů, ale že provede volbu místopředsedů. K tomu došlo. V souladu s jednacím řádem Poslanecké sněmovny a jeho přílohou byla provedena volba místopředsedů. Ke škodě věci - řekněme k politické škodě věci - se tato volba zdařila jen částečně. Já souhlasím s poslancem Filipem, že ve volbě bude muset být pokračováno. A bude v ní pokračováno. Avšak žádné ustanovení jednacího řádu nedává oporu o tvrzení, že v této volbě musí být pokračováno na ustavující schůzi Poslanecké sněmovny.

Považuji postup předsedy Poslanecké sněmovny za korektní a námitky proti němu za nesprávné. (Potlesk.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Tlustý.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi navrhnout způsob, jak se z této procedurálně nepochybně velmi komplikované situace dostat tak, aby všemu bylo učiněno zadost a sněmovna mohla pokračovat ve svém programu a nepokračovala ta velmi složitá procedurální diskuse.

Navrhuji, aby bylo revokováno usnesení v bodu, kde byl přijat počet místopředsedů šest, a aby sněmovna v tuto chvíli touto revokací odhlasovala ten počet místopředsedů, který byl právě zvolen. Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pokud si dobře vybavuji, navrhnout revokaci by mohl pouze poslanec, který hlasoval pro šest místopředsedů, což pan poslanec Tlustý zřejmě nebyl. Chápu to jako inspiraci, která tu byla řečena ostatním poslancům.

Stále opakuji, že pořád navrhuji, abychom přerušili volbu místopředsedů, pokračovali v programu schůze. Byla zde vznesena námitka proti tomuto postupu. Mně připadá, že bych měl nechat o této námitce hlasovat.

Hlásí se pan poslanec Vidím.

 

Poslanec Jan Vidím: Pane předsedo, dámy a pánové, dovolím si jenom stručnou repliku na slova pana kolegy Výborného, kterého si jinak velmi vážím. Byl bych docela rád, kdyby se zkusil podívat hlouběji do knížečky o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, zvláště pak do přílohy 2, kde jsou skutečně slova "stanovená místa místopředsedů". Pokud tato nebyla naplněna, volba pokračuje, resp. koná se další volba, aby byl naplněn tento bod, o kterém praví § 26 zákona o jednacím řádu, tedy bod, který je neoddělitelnou součástí ustavující schůze Poslanecké sněmovny. Dokud nejsou naplněna ona stanovená místa místopředsedů, tento bod nelze ukončit, resp. nelze ukončit schůzi Poslanecké sněmovny.

Domnívám se, že Poslanecká sněmovna rozhodne hlasováním. Ale o čem bude rozhodovat Poslanecká sněmovna hlasováním? Pan předseda neustále hovoří o tom, že já vznáším námitku. Pan předseda opakovaně zapomíná na skutečnost, že zde jeden z orgánů Poslanecké sněmovny přijal usnesení - tím orgánem je volební komise. Pokud pan předseda sněmovny má nějakou potíž s tímto usnesením, pokud s ním nesouhlasí, pak nemůže svým rozhodnutím smazat toto usnesení orgánu Poslanecké sněmovny a o mých slovech hovořit jako o námitce. On namítá proti rozhodnutí volební komise, nikoliv já.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Koudelka.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Vážený pane předsedo, domnívám se, že váš postup byl zcela správný, protože ten, kdo řídí zasedání a jednání Poslanecké sněmovny, je řídící schůze - v tomto případě předseda Poslanecké sněmovny, nikoliv volební komise. To znamená, že jeho postup je určující, jak se schůze bude řídit, s tím, že ten, kdo má problém, ať už individuální poslanec, nebo zástupce nějakého orgánu, má možnost proti tomu vznést námitku. Hlasuje se o námitce kteréhokoli z nás, ale rozhodující je názor řídícího schůze. Proti tomu nelze namítat.

Dále bych uvedl k tomu, co řekl kolega Výborný: Byl zde samozřejmě problém, že po skončení ustavující schůze může podat vláda demisi. Souhlasím s tím, že výklad jednacího řádu osamoceně - jako výklad pouze jednacího řádu - může vést k tomu, že je akceptovatelný výklad jak kolegy Výborného, tak kolegy Vidíma. Na druhé straně jestliže jednací řád dáme do souladu s ústavou, tak víme, že ústava je postavena na tom, že má vládnout vláda, která má důvěru Poslanecké sněmovny. Tato vláda, která vládne, zatím tu důvěru nemá. Náš postup a náš výklad by měl být takový, abychom umožnili co nejdříve vyslovení důvěry vládě, nástup nové vlády, která bude mít důvěru Poslanecké sněmovny. Takže rozhodující podle mě je výklad kolegy Výborného, protože ten je ústavně konformní, zatímco výklad kolegy Vidíma nikoliv.

Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: O slovo se hlásí paní poslankyně Buzková.

 

Poslankyně Petra Buzková: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, v souladu s tím, co zde již bylo řečeno panem poslancem Výborným i panem poslancem Koudelkou, považuji za správný postup řídícího v tuto chvíli prohlásit bod za ukončený, vyhlásit nominační lhůtu pro volbu místopředsedů na příští schůzi, která bude probíhat příští týden. Samozřejmě, pakliže kdokoli z této sněmovny nesouhlasí, může vznést námitku proti tomuto postupu předsedajícího, o které se rozhodne hlasováním. (Potlesk.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ještě se hlásí pan poslanec Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedo. Paní kolegyně, páni kolegové, nemyslím si, že pan předseda namítal způsobem takovým, jakým prezentovala paní kolegyně Buzková postup volební komise. Nedovedu si představit, že by tento bod ukončil. To ani pan předseda neřekl, řekla to paní kolegyně Buzková. A ukončení bodu není možné. Řekl to zde kolega Vidím. Kolega Výborný si vypomohl jednoduchou záležitostí - vynechal jedno slovo v citovaném § 26. Chtěl nám z toho pomoci kolega Tlustý tím, že se odhlasuje revokace. On nemohl být ten, který to může navrhnout, musel by to být někdo jiný.

Podle mého soudu - a to jsem navrhoval já - je nutné, aby bod byl přerušen, aby volební komise vyhlásila nové lhůty pro první kolo druhé volby stanoveného počtu místopředsedů, a to "stanoveného" pan Výborný podle mého soudu záměrně vynechal při své citaci jednacího řádu. V tomto bodě myslím, že není jiný postup.

Protože není pravděpodobně ani vhodné, abychom o tom diskutovali na celém plénu Poslanecké sněmovny, bylo by mnohem a mnohem výhodnější, kdyby pan předseda svolal politické grémium, to znamená, aby on k sobě pozval dva zvolené místopředsedy a předsedy poslaneckých klubů. Poradili bychom se, jakým způsobem tento problém vyřešíme. A také ho o to jako předseda klubu KSČM žádám.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP