(Jednání pokračovalo ve 20.05 hodin.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Vážení poslanci, vážené poslankyně, dovolte mi, abych vás opět požádal o to, abyste se usadili. (V sále je velký hluk.) Prosím o klid!

O slovo mě požádal ministr vnitra pan Gross.

 

Poslanec Stanislav Gross: Vážený pane předsedo, páni místopředsedové, paní poslankyně, páni poslanci, dovolte mi, abych se pokusil navrhnout způsob, jak se dostat z této prekérní situace. Nevím, jestli bude akceptován, nebo ne, ale myslím si, že by nás mohl posunout o kousek dopředu.

Já si myslím, že chyba se tak trochu stala na obou stranách. Myslím si, že samozřejmě v mnohých situacích tady ve sněmovně na různá ustanovení zákona o jednacím řádu vznikají různé pohledy, a to je normální a bude tomu tak po celé čtyři roky, nebo po celé toto funkční období. Nicméně ta chyba spočívá podle mne v tom, že se tady vycházelo pouze z toho, že volby řídí - respektive ten okamžik jednáni při volbách řídí - předseda Poslanecké sněmovny. Já bych se opřel o přílohu číslo 2 jednacího řádu, která hovoří v bodě 8 o tom, že volby konané Poslaneckou sněmovnou řídí předseda volební komise, nestanoví-li tento volební řád jinak. Tento volební řád v případě voleb předsedy i místopředsedy Poslanecké sněmovny nestanoví jinak, to znamená, že volby by skutečně měl řídit předseda volební komise.

Tam nastala druhá chyba, že podle mého názoru měl předseda volební komise předložit návrh usnesení volební komise jako návrh, kterým by se sněmovna měla řídit, a tento návrh měl být odhlasován. To se nestalo. K určitým chybám tedy došlo na různých místech.

Protože jsem stále ještě členem vlády, tak jako člen vlády mohu znovu otevřít rozpravu, i když je pofidérní, jestli vůbec rozprava v té fázi jednání měla být vedena. Nicméně rozprava nějakým způsobem vedena byla. Rozhodně je možné předložit návrh procedury.

Já si myslím, že předseda volební komise by s usnesením volební komise mohl předstoupit jako s návrhem procedurálním. To znamená, že usnesení volební komise by bylo předloženo předsedou volební komise jako procedurální návrh, o tomto návrhu usnesení by se jako o procedurálním návrhu hlasovalo. Bude-li tento návrh schválen, platí stanovisko volební komise. Nebude-li schválen, navrhne předsedající jiný postup, zřejmě ten, který již přednesen jednou byl, ale teprve poté je možné postupovat podle návrhu předsedy sněmovny. Mohli-li bychom se tímto dostat z tohoto problému, tak bych to navrhl.

Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, pane poslanče. Vidím, že námitky proti tomu, co bylo řečeno, nejsou.

O slovo se hlásí předseda volební komise pan poslanec Hojda.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji. Dámy a pánové, samozřejmě nikdo není neomylný, ale já bych chtěl předeslat, že jsem přednesl návrh usnesení, tak jak je přijala volební komise. Přesto tento návrh znovu zopakuji:

Volební komise konstatuje, že nebyl naplněn pořad ustavující schůze Poslanecké sněmovny, § 26 jednacího řádu a ustanovení článku III, bod 25 přílohy číslo 2 jednacího řádu, neboli volební řád. O tomto by měla Poslanecká sněmovna hlasovat.

Volební komise navrhuje Poslanecké sněmovně, aby o tomto usnesení Poslanecká sněmovna hlasovala.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Odhlašuji vás na žádost z pléna a prosím, abyste se všichni přihlásili.

Budeme hlasovat o usnesení, které nám předložila volební komise.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 16. Ptám se, kdo je pro tento text, tak jak byl přečten panem předsedou. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 16 skončilo. Pro 93, proti 96. Návrh přijat nebyl.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP