(20.30 hodin)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: To je pouze změna názvu. Pan poslanec Exner.

 

Poslanec Václav Exner: Pane předsedo, členové vlády, dámy a pánové, po projednání v poslaneckém klubu Komunistické strany Čech a Moravy navrhujeme zřízení nového výboru pro strategie a koncepce. I když při předběžných jednáních tento návrh zatím nezískal podporu, domníváme se, že je správné, abychom nerezignovali na to, aby Parlament byl strojem na zákony, ale aby také naplňoval další své funkce jako představitel našeho lidu, který by se rozhodně měl zabývat nejen záležitostmi kontrolními, ale také záležitostmi koncepčními.

Odvolám se zde také na zveřejnění návrhu koaliční smlouvy pro připravovanou novou vládu, kde se mezi jiným počítá s takovými návrhy, jako je zpracování aktualizované národohospodářské strategie, počítá se s tím, že vláda o všech koncepčních věcech bude diskutovat s občany a jejich organizacemi. Jsem toho názoru, že by se takovéto debaty rozhodně měl zúčastnit také Parlament a v něm jeho Poslanecká sněmovna. Tím, aby byly dohodnuty nejen na úrovni vlády, ale v širším politickém spektru stabilizující a dlouhodobé orientace v jednotlivých oblastech i v celku, pokud jde o celý stát, lze dosáhnout širší shody o těchto otázkách. Znamená to potom možnost realizovat dlouhodobější záměry přesahující volební období Poslanecké sněmovny i funkční období jednotlivých vlád.

My velmi vítáme, že je úmysl zřídit ministra pro informatizaci a elektronizaci, případně s jiným názvem. Jde ale jenom o dílčí součást. Moderní společnost má více aspektů, které je potřeba mezi jiným také v zákonodárných sborech prodiskutovat. Mezi jednotlivými oblastmi je třeba zajišťovat určité vazby. Zde také existují příklady v některých zemích, které jindy uvádíme jako své vzory.

Například ve finském parlamentu - a Finsko za poslední desetiletí udělalo obrovský pokrok ve svém postavení mezi zeměmi ve světě - je zřízen tzv. výbor pro budoucnost, který právě navrhovaným způsobem posuzuje návrhy ve společnosti vzniklé, získává podporu vlády a zajímá se i o spolupráci např. s podnikatelskými svazy, odbory apod.

Také sousední stát - Spolková republika Německo - má svůj program Deutschland 21 čili Německo 21, který dokonce vede kancléř Spolkové republiky Německo pan Gerhard Schröder, na kterém se zúčastňují mezi jiným také zástupci Bundestagu. Má přispět k tomu, aby budoucí orientace této země byla založena na co nejperspektivnějších představách a na co nejširší společenské shodě.

Také např. ve Francii bylo zřízeno již dříve ministerstvo pro veřejnou správu a státní reformu, kde informatizace je přímo zakomponována jako jedna z nejvýznamnějších složek.

Dovolte mi, abych připomenul, že v uplynulém funkčním období vlády, která v nejbližší době odstoupí, byla přijata celá řada koncepčních materiálů, z nichž většina nebyla v Parlamentu vůbec diskutována, část z nich nebyla dána Parlamentu ani přímo na vědomí.

Připomenu, že vláda projednávala návrh národní vize rozvoje České republiky do roku 2015. I když mi není známo, že by tento návrh byl definitivně někdy schválen, je to samozřejmě záležitost, která by naše občany měla zajímat.

Vláda také vytvořila radu vlády pro sociální a ekonomickou strategii, která měla posuzovat středně- a dlouhodobé prognózy, avšak do tohoto postupu nebyly parlamentní orgány zakomponovány. Mezi jiným byly zpracovány takové dokumenty jako národní program příprav České republiky na členství v Evropské unii, hospodářská strategie vstupu do Evropské unie s názvem Konkurenceschopnost - trh - zaměstnanost - solidarita, střednědobá koncepce sociálního a ekonomického rozvoje, strategie urychlení národohospodářského růstu, ale také takové věci jako střednědobé resortní koncepce a politiky v Ministerstvu průmyslu a obchodu, koncepce resortní politiky Ministerstva zemědělství, koncepce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy do roku 2002. Byl zpracován a v Poslanecké sněmovně jako jeden z mála alespoň částečně projednán střednědobý fiskální výhled. Byla zpracována národní politika podpory jakosti, koncepce spotřebitelské politiky, strategie národohospodářského rozvoje, koncepce bytové politiky, koncepce státní politiky cestovního ruchu, ale také např. akční plán zdraví a životního prostředí nebo národní program zaměstnanosti doplňovaný každoročně akčními plány.

Bylo by možné ve výčtu takovýchto dokumentů pokračovat. Myslím si, že je skutečně oprávněné, aby nejen diskuse vlády s občany a s partnery v rámci tripartity, ale také s Parlamentem byla v následujícím období uskutečněna. Jsme toho názoru, že Parlament České republiky by se prostřednictvím Poslanecké sněmovny měl zařadit mezi parlamenty, kde je v širších souvislostech posuzována dlouhodobější perspektiva země, mezi parlamenty, které se na takové perspektivě podílejí.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji vám, pane poslanče, za návrh i výklad. Prosím pana poslance Beneše, který se hlásí.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Pane předsedo, členové vlády, dámy a pánové, nepřicházím s návrhem na zřízení nějakého výboru. Přicházím jako člověk, který v minulém volebním období působil jako předseda výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. V minulém volebním období tento výbor měl dominantní dvě témata: aproximace českého právního řádu k požadavkům Evropské unie a reforma veřejné správy.

Mnohokrát jsme se utkali v názorech, ale v jednom mi moji bývalí kolegové z výboru dají za pravdu. Na půdě tohoto výboru jsme to naprosto v pohodě stihli a zvládli. Myslím si, že rozdělování tohoto výboru není ve prospěch životního prostředí, ve prospěch regionálního rozvoje, ale pouze ve prospěch nějakých ambicí.

Osobně si myslím - a hovořil jsem o tom s regionálními reprezentanty mnohokrát - že naopak oni vítají ono propojení regionálního rozvoje a ochrany životního prostředí. Takže se spíše přimlouvám, abychom zůstali u osvědčeného výboru než u rozdělování mezi dva.

Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Mám dojem, že to je vše, co zde zaznělo jako připomínky k návrhu a počtu výborů, který jsem přednesl.

Ještě se hlásí pan poslanec Ransdorf.

 

Poslanec Miloslav Ransdorf: Dámy a pánové, dlouhodobě jednou z priorit České republiky vzhledem k jejím integračním procesům v Evropě, ale také z hlediska potřeb naší společnosti, je informatizace. Informatizace je jedním z klíčových programů. Objevovala se i v minulém vládním prohlášení, ale nebylo v této věci příliš mnoho uděláno, některé věci se dokonce zhoršily. V minulém období např. poplatky za připojení na internet se bohužel zvýšily. Byli jsme svědky petice, která v deseti dnech zaznamenala sto tisíc podpisů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP