(20.40 hodin)
(pokračuje Ransdorf)

Myslím si, že je nenormální, když existuje ministerská agenda na tomto poli, že není partner v Poslanecké sněmovně. Vzhledem k tomu, že naši zemi čekají v této oblasti veliké úkoly v nejbližším období, bylo by žádoucí zřídit zde výbor pro informační technologie a to Poslanecké sněmovně navrhuji. Prosím, aby tento bod byl předmětem hlasování.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, zaznamenal jsem to jako návrh na zřízení dalšího výboru. Teď snad by bylo nejlépe, kdybychom se nejdříve vyjádřili k oněm pozměňovacím návrhům v pořadí, jak byly podávány. Já bych ukončil rozpravu a navrhl bych hlasovat o těch návrzích takto - jenom to zrekapituluji. Byl tady přednesen návrh na rozdělení výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí na dva výbory, jeden by byl výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, druhý by byl výbor pro životní prostředí. To je první bod, o kterém bychom hlasovali. Druhý, jak jsem ho zaregistroval, byl návrh na přejmenování výboru pro evropskou integraci na výbor pro záležitosti Evropské unie. To byl druhý bod. Třetí bod pak bylo zřízení výboru pro strategii a koncepce přednesený panem poslancem Exnerem. Čtvrtý byl návrh pana poslance Ransdorfa na zřízení výboru pro informační technologie. To jsou čtyři návrhy, které tady zazněly. Já bych vás teď nechal postupně hlasovat o všech těchto čtyřech návrzích tak, jak přicházely.

Já vás ještě svolám a také vás s dovolením odhlásím. Teď vás požádám, abyste se přihlásili.

 

Přistoupíme k prvnímu hlasování, což je hlasování pořadové číslo 24 - o rozdělení výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.

Já se vás ptám: Kdo souhlasí s rozdělením těchto výboru na dva? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Pro 41, proti 137. Návrh nebyl přijat.

 

Druhý bod, který jsem zmínil, byl návrh pana poslance Kühnla na změnu názvu výboru pro evropskou integraci na výbor pro záležitosti Evropské unie. Říkám to správně? (Nejsou námitky.)

Zahajuji hlasování k tomuto bodu, je to hlasování číslo 25. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Hlasování proběhlo. Pro bylo 81 poslanců, proti 102, takže zůstaneme u názvu původního.

 

Další návrh, který byl přednesen, byl návrh na zřízení výboru pro strategii a koncepce, který přednesl pan poslanec Exner.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 26. Kdo je pro zřízení tohoto výboru? Kdo je proti?

Hlasování proběhlo. Pro bylo 39, proti 149. Ani tento návrh nebyl přijat.

 

Nechám hlasovat o posledním pozměňovacím návrhu pana poslance Ransdorfa, což byl návrh na zřízení výboru pro informační technologie.

Ptám se v hlasování číslo 27: Kdo je pro zřízení tohoto výboru? Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Pro bylo 37, proti 145.

 

Já jsem přesvědčen, že teď mi nic nebrání v tom, abych vás nechal hlasovat o návrhu usnesení v té podobě, jak jsem vám ho původně přednesl, kde vlastně kopírujeme ty výbory, které dnes máme, tak to snad nemusím znovu číst.

Proto se vás ptám: Kdo je pro tento návrh usnesení v hlasování pořadové číslo 28? Kdo je proti?

Hotovo. Pro je 188 poslanců, proti 5.

 

Pokládám tento bod za projednaný a přešel bych k dalšímu. To je

 

15.
Návrh na stanovení počtu členů výborů Poslanecké sněmovny

 

Dovolte, abych uvedl ten bod tím, že připomenu, že výbory se ustavují podle zásady poměrného hlasování. Z jednání poslaneckých klubů ke stanovení počtu členů jednotlivých výborů nakonec vzešly návrhy, které jsem v určité podobě obdržel, a mohl bych si dovolit přečíst čísla, která mám k dispozici, a vy zkontrolujte, jestli to čtu správně. Petiční výbor 17 členů, rozpočtový výbor 21 členů, organizační výbor 19 členů, volební výbor 19 členů, hospodářský výbor 21 členů, ústavně právní výbor 19 členů, výbor pro evropskou integraci 17 členů, výbor pro obranu a bezpečnost 19 členů, výbor pro sociální politiku a zdravotnictví 21 členů, výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu 21 členů, výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí 21 členů, zahraniční výbor 17 členů, zemědělský výbor 19 členů. Připomenu jenom to, že u organizačního výboru - to si asi pamatujete - počty členů zahrnují také předsedu a místopředsedy sněmovny, kteří jsou členy tohoto výboru ze zákona. To je samozřejmě nad těch 19, které jsem četl.

Teď bych k tomu návrhu, který jsem četl, otevřel rozpravu - k počtům členů ve výborech. Pan poslanec Filip, prosím.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedo. Já budu poměrně stručný. Vzhledem k tomu, že jsem ve vyjednávání předkládal, že by bylo vhodné při vyrovnaném výsledku voleb zvolit tu taktiku, která tady byla v letech 1996-8, to znamená sudý počet členů ve výborech, navrhuji, aby jednotlivé výbory měly sudý počet členů. Jen krátce: petiční výbor 18 členů, rozpočtový 22, organizační 18, hospodářský 22, ústavně právní 20, výbor pro evropskou integraci 18, výbor pro obranu a bezpečnost 20, výbor pro sociální politiku a zdravotnictví 22, výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu 22, výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí 22, zahraniční výbor 18, zemědělský výbor 20.

Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, rozumím. To je komplexní připomínka. Pan poslanec Exner - nemá připomínku. Pan poslanec Tlustý.

***




Přihlásit/registrovat se do ISP