(20.50 hodin)

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi navrhnout alternativní čísla u tří výborů, a to proto, že znám obsah jejich jednání a počty by měly být tomu přiměřené.

Za prvé si myslím, že volební výbor by mohl vystačit s počtem 11 členů, na druhé straně pro výbor pro evropskou integraci a výbor zahraniční navrhuji 19 členů.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Má někdo další návrh? Nevidím už žádný. Rozpravu bych uzavřel.

Postup bychom zvolili takový, že nejdříve bychom hlasovali o komplexním pozměňovacím návrhu pana poslance Filipa, který navrhuje povýšit počty členů na sudé vlastně o jeden, a potom bychom hlasovali o jednotlivých návrzích pana poslance Tlustého, jednotlivě po výborech, jak je navrhoval. Nebo souhlasí pan poslanec, že by se o tom hlasovalo dohromady? (Souhlasí.) Dohromady a pak o zbytku.

Nejsou námitky proti tomuto postupu? Nejsou.

 

První hlasování - opakuji - o návrhu pana poslance Filipa, který navrhuje učinit počty členů sudými a povýšit o jeden počet vlastně ve všech výborech.

Ohlašuji pořadové číslo hlasování 29 a ptám se, kdo je pro tento návrh pana poslance Filipa. Kdo je proti?

Hlasování proběhlo. Pro 45, proti 141. Tento návrh přijat nebyl.

 

Další návrh byl návrh pana poslance Tlustého. Zopakuji, že návrh byl takový, že ve volebním výboru by bylo členů 11, v integračním 19 a v zahraničním také 19.

Budeme hlasovat komplexně, takže se ptám v hlasování pořadové číslo 30, kdo je pro tento pozměňující návrh pana poslance Tlustého. Kdo je proti?

V tomto hlasování bylo pro 147 poslanců, proti bylo 18, takže tento návrh jsme přijali.

 

Nyní bych nechal hlasovat o celém tom návrhu se všemi čísly, jak jsem je přečetl, ve smyslu také toho přijatého pozměňovacího návrhu pana poslance Tlustého.

S tou změnou začínáme hlasování pořadové číslo 31.Kdo je pro tyto počty členů? Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Pro bylo 165, proti bylo šest poslanců. Tím jsme skončili projednávání tohoto bodu. Návrh byl přijat.

 

Nyní bych pokračoval tím, co jsme avizovali, a to bylo ono

 

16.
Vyhlášení lhůty na podávání návrhů na členy výborů Poslanecké sněmovny

 

což by měl učinit opět předseda volební komise pan poslanec Hojda.

 

Poslanec Pavel Hojda: Dámy a pánové, volební komise na své schůzi dne 10. července 2002 přijala usnesení číslo šest, na jehož základě stanovila lhůtu na podávání návrhů na členy výborů Poslanecké sněmovny, a to do pátku 12. července 2002 do 14 hodin. Lhůta byla stanovena v souladu s ustanovením článku 5 bodu 3 volebního řádu Poslanecké sněmovny tak, aby návrhy obdržela volební komise nejpozději 24 hodin přede dnem, kdy je na pořadu ustavení výborů. To znamená, že Poslanecká sněmovna může své výbory ustavit nejdříve dne 16. července 2002.

Ještě bych chtěl připomenout, tak jak jsem informoval již sněmovnu: volební komise přijala své usnesení, že tyto návrhy bude přejímat tajemník volební komise.

Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Táži se, zda chce někdo k tomuto sdělení vystoupit. Pokud ne, ukončili bychom projednávání tohoto bodu. Lhůta byla stanovena.

Nyní mě požádal o slovo místopředseda pan poslanec Kasal.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, dávám návrh na změnu názvu posledního bodu pořadu naší schůze. Bod původně zněl Návrh termínu 2. schůze Poslanecké sněmovny. Dostali jsme na kluby návrh 19 bodů, které by 2. schůze Poslanecké sněmovny měla obsahovat. Vzhledem k vývoji na ustavující schůzi navrhuji změnu dnešního posledního bodu, který by zněl Návrh termínu 2. schůze Poslanecké sněmovny a zařazení prvního bodu pořadu. Prosím pana předsedu - Návrh termínu 2. schůze Poslanecké sněmovny a zařazení prvního bodu pořadu. Přijmete-li to, ten první bod pořadu avizuji jako Návrh na volbu místopředsedy Poslanecké sněmovny.

Prosím, pane předsedo, nejsou-li námitky, abyste dal hlasovat o mém návrhu.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. To znamená, že by se pracovní návrh pořadu druhé schůze upravil tímto způsobem. Nevím, jestli se chce k tomuto návrhu ještě někdo vyjádřit. Vidím pana poslance Exnera.

 

Poslanec Václav Exner: Pane předsedo, dámy a pánové, podle jednacího řádu pořad schůze Poslanecké sněmovny se schvaluje až na schůzi Poslanecké sněmovny. V této schůzi je možné schválit jenom návrh pořadu schůze, o kterém se potom bude diskutovat na začátku příští schůze.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, souhlasím.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Tak ve smyslu připomínky pana poslance Exnera upřesňuji poslední bod naší schůze: Návrh termínu 2. schůze Poslanecké sněmovny a zařazení návrhu prvního bodu pořadu. Pan poslanec Exner má pravdu, je to zvykem tak v Poslanecké sněmovně postupovat. Nic nám ale nebrání, abychom již na této schůzi zařadili a potvrdili to při hlasování. Nicméně respektuji toto zvykové právo.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, dobře. Ano prosím (udělení slova poslanci Vidímovi).

 

Poslanec Jan Vidím: Pane předsedo, dámy a pánové, hodina pokročila, pojďme rychle směřovat k závěru. Poslanecká sněmovna v tomto okamžiku sice má zřízen organizační výbor, leč tento není naplněn, a proto nemůže navrhovat pořad jednání následující schůze. Toto v tomto okamžiku supluje tato sněmovna, a proto tato sněmovna také má sama právo navrhnout bod pořadu následující schůze. Proto si myslím, že návrh kolegy Kasala je v pořádku. Rozšíření názvu posledního bodu ustavující schůze o slova "a návrh prvního bodu pořadu druhé schůze" je zcela v souladu s jednacím řádem Poslanecké sněmovny.

Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP